Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0148-C0001
Номер на проект: 13-13-148
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Опака
Бенефициент: община Опака
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и въвеждане на условия за разработване и прилагане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики на Община Опака за устойчиво развитие.
Дейности: 1. Управление на проекта Създава се екип за управление на проекта. Екипът се състои от Ръководител и Счетоводител. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и на одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнители по ЗОП за целите на проекта.
2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики Екипът за управление на проекта ще предоставя вътрешна за общината информация, необходима за изготвяне на правилата. Тази дейност ще се осъществява съвместно между екипа за управление на проекта и външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. След изготвянето им, същите ще бъдат предоставени за съгласуване от Общински съвет Опака. Новата мисия и визия за развитие на общинската администрация логично ще рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
3. Провеждане на проучвания за събиране на статистическа информация и оценка на изпълняваните общински планове с цел да бъде изготвен Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. В рамките на дейността ще се извърши проучване на актуална статистическа информация за социално-икономическото, обществено и културно развитие на Община Опака, както и действащия в настоящия момент „Общински план за развитие 2007-2013” и други стратегически документи, които са приложими към настоящата дейности и попадат в обхвата на проучването. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
4. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. След приключването на предходната дейност по събирането и проучването на актуална статистическа информация за социално-икономическото, обществено и културно развитие на Община Опака, след внимателен анализ на получените резултати от Дейност 3 ще бъде стартирана дейността по разработване и написване на Общински план за развитие на община Опака за периода 2014 – 2020 г. Планът ще бъде съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на териториалната структура, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване на плана на Община Опака ще бъдат проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Разработеният план за развитие на Община Опака ще се намира в преки отношения на координация и субординация с останалите планови и програмни документи за регионално развитие. Връзката на плана с Националната стратегия за регионално развитие (2005 г.-2015 г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с предвижданията на Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на област Търговище - чрез съгласуване на приоритетите на плана с тези на посочения стратегически документ.
5. Разработване на предложение за разработване/ актуализиране на други стратегически документи на общинско ниво. След приключване на Дейност 2, Дейност 3 и на база направените препоръки и изготвения план за действие се предвижда разработването на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите. Новата мисия и визия за развитие на общинската администрация логично рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
6. Разработване на предложение за усъвършенстване на документи свързани с провеждането на конкретни политики в общинската администрация. Същността на дейността се изразява в: Разработване / усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; Разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни политики за управление и развитие на организацията; Въвеждане на механизми за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики.
7. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Тези обучения ще бъдат проведени за всички служители от общинската администрация. Обучаемите ще бъдат разделени по групи, за да може да се осигури непрекъснат процес на обслужване на гражданите и фирмите в Общината, докато трае обучението. На проведените обучения служителите ще бъдат запознати с изготвените и утвърдени правила и процедури за контрол и мониторинг, ще бъде представен плана за развитие 2014-2020 г. и друга информация, която ще бъде произведена като резултат от направените проучвания. Продължителността на обучението е 2 дни.
8. Дейности за информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Опака и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Електра Консулт
Силвър Проджектс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 876 BGN
Общ бюджет: 64 750 BGN
БФП: 64 750 BGN
Общо изплатени средства: 64 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 282 BGN
2015 19 469 BGN
64 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 489 BGN
2015 16 549 BGN
55 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 792 BGN
2015 2 920 BGN
9 713 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол
Индикатор 2 (Д) Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Индикатор 3 (Д) Разработване на Устройствен правилник на общината
Индикатор 4 (Д) Разработване на Стратегия за развитие на общината
Индикатор 5 (Д) Провеждане на съпътстващи обучения
Индикатор 6 (Д) Публикации в местна преса
Индикатор 7 (Д) Публикации в националната преса;
Индикатор 8 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 9 (Д) Направени радио излъчвания.
Индикатор 10 (Д) Отпечатани брошури
Индикатор 11 (Д) Отпечатани плакати (в размер А3);
Индикатор 12 (Д) Отпечатани покани
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Успешно разработени и въведени 4 бр. указания и процедури за въвеждане на правила за мониторинг на политики от общинската администрация
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Събиране, преглед и разбор на цялата необходима документация за написване на Общинския план за развитие
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Успешно разработен и внедрен 1 бр. Общински план за развитие на община Опака за периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Успешно разработен и внедрен 1 бр. Устройствен правилник и 1 бр. Стратегия за развитие
Индикатор 18 (Д) Дейност 6: Разработени и усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури; Броят им ще бъде определен след приключване на дейности 2 и 3
Индикатор 19 (Д) Дейност 7: Обучение за целите и резултатите от въведените правила и методики
Индикатор 20 (Д) Дейност 8: Брой публикации в местна преса
Индикатор 21 (Д) Дейност 8: публикации в националната преса
Индикатор 22 (Д) Дейност 8: пресконференции
Индикатор 23 (Д) Дейност 8: радио излъчвания
Индикатор 24 (Д) Дейност 8: брошури
Индикатор 25 (Д) Дейност 8: плакати (в размер А3);
Индикатор 26 (Д) Дейност 8: Покани
Индикатор 27 (Д) Дейност 8: информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз