Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0006-C0001
Номер на проект: 13-32-6
Наименование: „Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници”
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 22.01.2014
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширяване на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт.
Дейности: Дейност 1: Разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници” с цел разширяване на функционалността на електронния портал на Агенция „Митници” посредством разработването и интегрирането на 13 нови електронни адм Разработване и внедряване на 13 електронни административни услуги, като част от предоставяните от Агенция „Митници” електронни административни услуги, достъпни от единния портал. Дейността като минимум следва да включва и: - пълен анализ на предвидените за реализиране административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници”; - разработване на вътрешни за администрацията правила, с които да се регламентира предоставянето на услугите в електронна среда; - автоматизиране на административните процедури, засегнати от предвидените за реализация нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията; - разработване на нови оптимизирани и/или актуализация на действащите в администрацията процедури с цел да се отговори на изискванията за електронно им осъществяване; - детайлизиране на етапите по предоставянето на всяка услуга във връзка с електронно протичащите административни производства; - детайлизиране на етапите на вътрешноадминистративния процес по предоставянето на всяка от услугите; - вписване на информационните обекти и електронните услуги, в съответствие с изискванията за вписването им съгласно ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове. Интегрирането на новите услуги трябва да стане чрез използването на съществуващата в Агенция „Митници” платформа и прилежащия й инструментариум за настройване на работни процеси.
Дейност 2: Дейности за информация и публичност Дейността е насочена към популяризиране и представяне на резултатите от проекта до всички служители на администрацията на Агенция „Митници”, обществеността и медиите. За постигането на тази цел ще бъдат реализирани следните дейности: - Подготвяне на печатни материали – брошури (200 броя), и плакати (50 броя), чрез които да се популяризира проекта; - Провеждане на 2 бр. конференции; - Публикации на интернет страницата на Агенция „Митници”, в електронен вестник „Митници” и в списание „Митническа хроника”.Публичността на дейностите по проекта и на резултатите от него целят удовлетворяване на изискването за информация и публичност по ОПАК, както и за мултиплициране на резултатите от проекта в други администрации. Проектът ще съответства на изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. При избора на конкретен изпълнител на дейността и формирането на оценителна комисия ще се прилага политика на равенство между половете и липса на дискриминация. В реализацията на дейността ще бъдат включени всички заинтересовани страни. Публичността на дейностите по проекта и на резултатите от него целят удовлетворяване на изискването за информация и публичност по ОПАК, както и за мултиплициране на резултатите от проекта в други администрации. Проектът ще съответства на изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.
Дейност 3: Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта Дейноста обхваща проверката и анализа на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта, като заключенията от одита се отразяват в одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 988 BGN
Общ бюджет: 366 110 BGN
БФП: 366 110 BGN
Общо изплатени средства: 366 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 390 BGN
2015 287 720 BGN
366 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 632 BGN
2015 244 562 BGN
311 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 759 BGN
2015 43 158 BGN
54 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Д1: Разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 3 (Д) Д1: Работещи, достъпни през електронния портал, електронни административни услуги
Индикатор 4 (Д) Д1: Утвърдени от директора на Агенция „Митници” правила
Индикатор 5 (Д) Д2: • Подготвени материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 6 (Д) Д2: • Изготвени и отпечатани брошури, представящи ОПАК и проекта.
Индикатор 7 (Д) Д2: • Изготвени и отпечатани плакати, представящи ОПАК и проекта.
Индикатор 8 (Д) Д2: • Изготвени и отпечатани доклади за резултатите от проекта
Индикатор 9 (Д) Д2: • Организиране на конференции с най-малко 100 участника за запознаване на обществото с текущото състояние и резултатите от проекта.
Индикатор 10 (Д) Д3: Изготвен одитен доклад;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз