Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0007-C0001
Номер на проект: 13-11-7
Наименование: Оптимизиране на административната структура на Община Чупрене
Бенефициент: Община Чупрене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 15.01.2014
Дата на приключване: 15.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Чупрене
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на административната структура на Община Чупрене
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Създава се екип за управление на проекта. Екипът се състои от Ръководител, Счетоводител, Координатор-Експерт връзки с обществеността Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Участва в екипа за провеждане на функционалния анализ. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси Дейността представлява извършване на функционален анализ, прилагайки Единната методология за извършване на функционален анализ в държавната администрация. Всяка поддейност е етап от провеждането на функционалния анализ. Това включва: Планиране и подготовка на функионалния анализ - Сформиране на екип (от възложителя и външен изпълнител, избран с процедура по ЗОП); съвместно идентифициране на заинтересованите страни; определяне на основната цел на анализа; избор на методи и техника, съгласно изискванията; Провеждане на функционален анализ - Събиране на информация; анализ на текущото състояние; Изготвяне на план за действие - Приоритизиране на областите за подобрения и извеждане на предложения за осъществяването им; Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ - оценка на изпълнението на резултатите от анализа – приложените и предприети мерки за подобрения.
Дейност 3:Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията След приключване на Дейност 2 и на база направените препоръки и изготвения план за действие се предвижда разработването на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите. Новата мисия и визия за развитие на общинската администрация логично рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
Дейност 4: Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности Представлява практическа реализация на резултатите от извършения функционален анализ. С приключването на тази дейност ще приключи и реалното преструктуриране на администрацията на Община Чупрене.
дейност 5: Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура Дейността ще се извършва паралелно с Дейност 4, съгласно резултатите от Дейност 2 и в съответствие с изготвените документи по Дейност 3. Същността на дейността се изразява в: Разработване / усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; Разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; Въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; Въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; Разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението.
Дейност 6: Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ Тези обучения ще бъдат проведени за всички служители от администрацията. Обучаемите ще бъдат разделени по групи, за да може да се осигури непрекъснат процес на обслужване на гражданите и фирмите в Общината, докато трае обучението. На проведените обучения служителите ще бъдат запознати с извършения функционален анализ, резултатите които споделя, както и с разработените нормативни, стратегически и други документи, които ще бъдат произведени като резултат от дейностите по проекта. Продължителността на обучението е 2 дни.
Дейност 7: Провеждане на конференции, семинари и кръгли маси Провеждане на конференции, семинари и кръгли маси за идентифициране на нуждите и получаване на препоръки и обратна връзка по изпълнение на залегналите в настоящия проект дейности и заложените резултати.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Чупрене и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД
Електра Консулт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 157 BGN
Общ бюджет: 71 502 BGN
БФП: 71 502 BGN
Общо изплатени средства: 71 502 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 431 BGN
2015 55 070 BGN
71 502 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 967 BGN
2015 46 810 BGN
60 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 465 BGN
2015 8 261 BGN
10 725 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси
Индикатор 2 (Д) Аналитичен доклад с препоръчителни действия за преструктуриране
Индикатор 3 (Д) Администрации, предприели мерки за оптимизации на процедури в резултат на функционален анализ
Индикатор 4 (Д) Предложение за промени в Устройствен правилник
Индикатор 5 (Д) Предложение за промени в общинска Стратегия за развитие
Индикатор 6 (Д) Изготвен доклад за възможностите за аутсорсинг на дейности и ПЧП.
Индикатор 7 (Д) Проведени конференции
Индикатор 8 (Д) Проведени кръгли маси
Индикатор 9 (Д) Публикации в местна преса
Индикатор 10 (Д) Публикации в националната преса;
Индикатор 11 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Направени радио излъчвания.
Индикатор 13 (Д) Отпечатани брошури
Индикатор 14 (Д) Отпечатани плакати (в размер А3);
Индикатор 15 (Д) Отпечатани покани
Индикатор 16 (Д) Поставени информационни табели
Индикатор 17 (Д) Дейност 1-Успешно изпълнен и отчетен проект, в т. ч. междинни и окончателни отчети , протоколи от заседания на Екипа по управление, Изградената за целите на проекта Система за управление и др.
Индикатор 18 (Д) Дейност 2: Функционален анализ, извършен от административните структури.
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи.
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Разработен доклад. Брой аутсорсвани дейности. Брой Дейности с ПЧП.
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: В зависимост от констатациите направени от проведения Функционален анализ
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: обучение за целите и резултатите от проведения функционален анализ
Индикатор 23 (Д) Дейност 7: Проведени конференции
Индикатор 24 (Д) Дейност 7: кръгли маси
Индикатор 25 (Д) Дейност 8: публикации в местна преса;
Индикатор 26 (Д) Дейност 8: публикации в националната преса;
Индикатор 27 (Д) Дейност 8: пресконференции
Индикатор 28 (Д) Дейност 8: Радио излъчвания
Индикатор 29 (Д) Дейност 8: брошури
Индикатор 30 (Д) Дейност 8: плакати
Индикатор 31 (Д) Дейност 8: покани
Индикатор 32 (Д) Дейност 8: инфо табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз