Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0043-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-12001
Наименование: Компетентност за професионално развитие
Бенефициент: "Веселина - БИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът да допринесе за повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заетите в търговската сфера лица.
Дейности: Д1:Сформиране екипа по проекта, рапределение на задачи и съгласуване на плана за изпълнение Сключване на граждански договори с екипа
Д2:Подготовка и осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проекта Изготвяне до медиите на кратко обявление, пресконференция
Д3:Подготовка и провеждане на професионално обучение по специалността"Продавач-консултант" Обучени лица по специалността
Д3.1:Подготовка на професионално обучение Разработване на план-график, закупуване на материали и подсигуряване на зали
Д3.2:Провеждане на професионално обучение по модули от 1 до 10 Обучени лица по модули от 1 до 10
Д3.3:Провеждане на текущ мониторинг на обучителния процес и на финалните изпити Осъществен мониторинг и проведени финални изпити
Д3.4:Провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация Положени изпити
Д4:Подготовка и провеждане на обучение по ключови компетенции Разработване на план-график за провеждане на обучение, осигуряване на технически средства, материали и консумативи
Д4.1:Подготовка на обучението по ключови компетенции Създадени условия за провеждане на обучението
Д4.2:Провеждане на обучението по модули Обучени лица по модули
Д5:Заключителна пресконференция Проведена заключителна пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 763 BGN
Общ бюджет: 71 750 BGN
БФП: 57 400 BGN
Общо изплатени средства: 57 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 352 BGN
2010 0 BGN
2011 45 040 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 499 BGN
2010 0 BGN
2011 38 284 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 853 BGN
2010 0 BGN
2011 6 756 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 609 BGN
Финансиране от бенефициента 15 441 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Последваща заетост - 1 год.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз