Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0036-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11001
Наименование: Кариерно развитие за всички
Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 12.12.2008
Дата на приключване: 12.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на производителността на труда и адаптивността на заетите лица в българските предприятия, както и повишаване на конкурентоспособността на самите предприятия, насърчаването им да инвестират в развитието на човешките ресурси чрез обучение на заетите в тях лица. В рамките на проекта ще бъдат развити, подобрени и обновени професионалните квалификации и ключови компетентности на 258 служители на „Български пощи” ЕАД
Дейности: Дейност 1: „Изграждане на екип по проекта” Дейността предвижда провеждане на официална среща на мениджърския и експертния екипи на проекта с преподавателите и външните експерти, отговорни за обученията с оглед ясно разпределение на отговорностите за всеки негов член.
Дейност 2: „Прецизиране на времевия график на обученията и провеждане на тръжни процедури” Служителите, които предстои да се включат в обучението са от различни краища на страната, което налага прецизиране на времевия график в съответствие с работното време и ангажираност на персонала, както и избор на доставчици на стоки и услуги за провеждане на обученията.
Дейност 3: „Подготовка на курсистите за включване в обученията” Тази дейност включва подготовка на цялата необходима за подбора документация – тестове за определяне на входящото ниво по професия „Оператор на компютър”, входящи анкетни карти, заявления за включване в обучение.
Дейност 4: „Адаптиране на учебните материали” Лекторите в сътрудничество с работодателите-заявители ще прецизират съдържанието на учебните програми, за да гарантират напълно съответствие на вътрешно фирмените обучения с потребностите на заявителите. В тази връзка ще се разработят различни казуси в съответните области, които ще бъдат включени в програмата за обучение.
Дейност 5: „Подготовка на учебни пособия и помагала” Дейността е насочена към разработване на нагледни и разбираеми учебни пособия – помагала, с цел достъпно и ясно обучение за всеки един обучаван.
Дейност 6: „Организация на обученията и разработване на критерии за оценката им” Дейността предвижда: сключване надоговори за наем на зали за обучение, окомплектоване на учебните материали, сключване на договори с преподаватели и с външни експерти и др.
Дейност 7: „Провеждане на обучения” Всеки един бенефициент ще премине обучение по част от професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработка” –288 човека ще преминат това обучение, с продължителност 160 учебни часа; по ключова компетентност по „ИТ в служебната кореспонденция и взаимоотношения на фирмата с държавната администрация по Интернет” – 258 човека ще бъдат обучавани, с продължителност 18 учебни часа.
Дейност 8: „Оценка на обучението и издаване на удостоверения/сертификати” Оценката за обучението ще се осъществява в съответствие с различните критерии за оценка от външните експерти.
Дейност 9: „Провеждане на пресконференции и регионални конференции” Дейността предвижда провеждане на пресконференция, отбелязваща старта на проекта и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта. Предвидено е и осъществяване на три регионални конференции.
Дейност 10: „Разпространение на информация за постигнатите резултати” Дейността предвижда разпространение на информация за постигнатите резултати от проектните дейности до всички заинтересовани страни – ще се използва цялата мрежа от контакти, сътрудничества и членска маса на АИКБ.
Дейност 11: „Организация и провеждане на информационна кампания” За целите на информационната кампания регулярно ще се публикува информация за изпълнението на проекта в електронните медии и на електронните страници на партньорите. За целите на информационната кампания също ще бъдат отпечатани 2 000 броя информационни брошури, 28 табели за визуализация и 1 000 информационни диска.
Партньори
Партньори:
"Български пощи" ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 843 BGN
Общ бюджет: 347 455 BGN
БФП: 243 218 BGN
Общо изплатени средства: 243 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 243 218 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
243 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 206 736 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 483 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 483 BGN
Финансиране от бенефициента 114 361 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз