Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0566-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен продукт:„Балансирана система от показатели за ефективност“
Бенефициент: "Навтех Груп" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 09.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт:„Балансирана система от показатели за ефективност“
Дейности: Придобиване на авторското право върху Специализиран софтуер за Управление на човешкия капитал
Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класираните на първо място кандидати
Извършване на дейности за визуализация
Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация
Подготовка за избор на доставчик
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ай Би Ес - България" ЕООД
"Групата на Алексиев" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 174 136 BGN
Общ бюджет: 1 675 063 BGN
БФП: 1 172 544 BGN
Общо изплатени средства: 1 172 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 172 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 167 BGN
2015 1 003 377 BGN
1 172 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 996 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 143 792 BGN
2015 852 871 BGN
996 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 175 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 375 BGN
2015 150 507 BGN
175 882 BGN
Финансиране от бенефициента 503 201 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 9 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 10 (Д) Придобито авторско право върху Специализиран софтуер за Управление на човешкия капитал
Индикатор 11 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 13 (Д) Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 14 (Д) Приемо-предавателен протокол за услуга
Индикатор 15 (Д) Табела за визуализация
Индикатор 16 (Д) Поставени стикери на закупените активи
Индикатор 17 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз