Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0172-C0001
Номер на проект: 58-131-171-171
Наименование: Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с.Рудник и м.с.Черно море – Област Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 19.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Изготвяне и съгласуване на проектна документация за изграждане на съвременна водопроводна мрежа (има разработен проект от 2007г. за битова канализационна мрежа на с.Рудник и битова канализационна мрежа на м.с.Черно море)
Дейности: Дейност 1: Геодезическо заснемане на терен за ПСОВ, ПС и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващите водопроводи. Геодезическо заснемане на трасето на довеждащия водопровод, на водопроводната мрежа , довеждащ колектор до ПСОВ . Заснемане терена за бъдещата пречиствателна станцияи и ПС. Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на довеждащ канален колектор, на ПСОВ и ПС.
Дейност 2: Дейности по осигуряване на разрешителен режим съгласно ЗООС, ЗВ и ЗУТ. Осигуряване на разрешителен режим за заустване на отпадъчни води /вкл. и направа на ОВОЗ, ако се изисква/. Разрешителен режим за трасе на довеждащ канален колектор, ПСОВ и ПС.
Дейност 3: Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на с.Рудник и м.с.Черно море, обл. Бургас и проектиране на ПСОВ и ПС. - проект за довеждащ канален колектор до ПСОВ; - проект за ПС ; - проект за ПСОВ; - реконструкция на довеждащ водопровод; - реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа.
Дейност 4: Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж. Съгласуване на изготвените работни проекти с всички законоустановени инстанции. Издаване на разрешителни за строеж.
Дейност 5: Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и подготовка на документация за кандидатстване за финансиране на строителството по оперативна програма „Околна среда”. Изготвяне на финансов анализ на дейността. Изготвяна на икономически анализ. Анализ на разходите. Анализ на ползите. Изготвяне на апликационна форма за кандидатстване за финансиране на строителство по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.
Дейност 6: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор. Изготвяне на тръжна документация за избор на строител на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на с.Рудник и м.с.Черно море, обл. Бургас. Изготвяна на тръжна документация за избор на строителен надзор за строителството на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води с.Рудник и м.с.Черно море, обл. Бургас.
Дейност 7: Разходи за информация и публичност. Информиране на обществеността за изготвяне на проект за подобряване на инфраструктурата в областта на водоснабдяване, както и опазване на околната среда чрез проектиране на ПСОВ. Непрекъснато информиране на обществеността за отпускане на безвъзмездна помощ за подготовка и реализиране на инвестиционния проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дейност 8: Одит на проекта. Доклад за одит за правомерно направените разходите. За направените разходи има необходимите разходно-оправдателни документи, извършени са по целесъобразен и законосъобразен начин.
Дейност 9: Разходи за подготовка кандидатстване по ОП
Дейност 10: Изготвяне на технически проект за обект: Битова канализация, с. Рудник, м.с. Черно море, общ. Бургас, Част: Канализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 479 090 BGN
Общ бюджет: 262 602 BGN
БФП: 262 602 BGN
Общо изплатени средства: 262 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 95 818 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 166 784 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 76 654 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 133 427 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 164 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 357 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 520 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз