Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0046-C0001
Номер на проект: 13-22-47
Наименование: Повишаване знанията и уменията на служителите от общинската администрацията на Столична община, район «Люлин» за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Столична община район "Люлин"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обслужване от страна на администрацията и повишаване на квалификацията на служителите й посредством предоставяне на възможност за развитие на специфичните знания и умения. Усъвършенстване на притежаваните от тях ключови компетентности във връзка с обслужването на гражданите и бизнеса, с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организиране на дейностите по общо управление на проекта Успешното изпълнение на проекта изисква добре организирано, компетентно и ефективно управление от страна на бенефициента. За целта ще се изгради екип за управление на проекта, който ще се състой от общо 4 души – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Дейността на екипа ще се организира и извършва в съответствие с принципите, правилата и изискванията за управление на проектния цикъл и на ОПАК. Дейността включва поредица от мероприятия за конструиране на екипа за управление на проекта:  Подписани договори с членовете на екипа за управление на проекта;  Подготвен план за работа;  Проведени месечни работни срещи за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи.  Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта  Осигуряване на навременно и точно финансово и организационно отчитане на проекта
Дейност 2: Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения, проведени от ИПА. Мониторинг на обученията. Дейността включва следните поддейности: Дейността включва следните поддейности: - Заявяване на обученията пред ИПА по съответната форма; - Уточняване на график за провеждане на обученията; - Подписване на договор с ИПА по стандартна форма; - Организиране на присъствието на служителите на обученията /подготвени заповеди за участие в обученията и проведен инструктаж със служителите/; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията, като ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на следните обучения избрани от Каталога на ИПА на основата на извършеното проучване на потребностите от обучения: 1. Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word (ИТО - 6) – 2 групи по 10 служители; 2. Работа с дълги документи с MS Word (ИТО - 7) - 2 групи по 10 служители; 3. Електронни таблици с Excel (базов курс) (ИТО 8) – 1 група от 12 служители, от които 6 жени; 4. MS EXCEL за икономисти (ИТО–15) – 1 група от 10 човека от които 5 жени; 5. Административно обслужване (ИТО–4) – 1 група от 10 служители, от които 5 жени; 6. Работа с електронно подписани документи (ИТО–5) – 1 група от 10 служители, от които 5 жени; 7. Административна стилистика (ПР–4) – 2 групи от 15 служители, от които 15 жени; 8. Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР–6) - 1 група от 10 служителя, от които 5 жени; 9. Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПР–8) - 1 група от 10 служителя, от които 5 жени; 10. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9) - индивидуално 5 служители, от които 3 жени; 11. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР–4) – 1 група от 10 служители, от които 5 жени.
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения, които не са по каталога на ИПА. Мониторинг на обученията. Дейността включва следните поддейности : - Изготвяне на задание по избраните теми и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. - Избор на изпълнители на обученията. - Подписване на договор с избраните обучителни институции – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане на обученията, качеството на преподавателите, методите на провеждане на обученията, логистиката на обученията (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници др.). - Организиране на присъствието на служителите на обученията /подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж със служителите/; - Мониторинг върху протичането на обученията , като се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията, ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на следните обучения: 1. Работа със специализирани софтуерни продукти Autocad, Arhcad и Photoshop – 1 група от 10 служители. 2. Чуждоезиково обучение по английски език ниво А1 и ниво А2 от Общата европейска езикова рамка – 1 група от 16 служители. 3. Изграждане на умения за ефективно организация, комуникация и управление на ежедневната работа на експертите в общинската администрация – за целия състав на общинската администрация – 1 група от 80 служители. Дейността ще се осъществи посредством предоставянето и оценката на оферти от обучителни организации, притежаващи доказан опит в изпълнението на описаните обучения. Основен критерии при избора на изпълнител на предложените обучения ще бъде обучителната програма и обема от предложените от нея учебни часове (като условие за надграждане на знанията и уменията), както и наличието на възможност за сертификация.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност. Информация за извършване и постигане на целите, заложени в проектното предложение. При реализирането на тази дейност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за подкрепата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мега комюникейшън"ООД
АСАП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 132 BGN
Общ бюджет: 76 422 BGN
БФП: 76 422 BGN
Общо изплатени средства: 77 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 921 BGN
2015 35 761 BGN
77 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 633 BGN
2015 30 397 BGN
66 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 288 BGN
2015 5 364 BGN
11 652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Изготвен график за работа на екипа по управление на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Отчети от месечни работни срещи за изпълнение на отделните дейности
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 8 (Д) Дейност 3: Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Провеждане на информа-ционни срещи
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Отпечатване на рекламни брошури
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Изготвяне на информационни табели
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Отпечатване на информационни плакати
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Публикуване на информа-ции в интернет медия
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Публикуване на информа-ции в печатна медия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз