Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0148-C0001
Номер на проект: 58-131-147-147
Наименование: Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик
Дейности: Дейност 1: Първа работна среща на екипа по проекта По време на първата среща на екипа ще бъдат разпределени задачите и определени отговорници за конкретните действия с времеви график за работа. Задачите ще бъдат така разпределени между екипът с цел ефективна работа и спазване на сроковете по планът за действие.
Дейност 2:Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик Техническият проект предвижда подмяната на съществуващите азбестоциментови водопроводни тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE – PE 100/ по част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Техническият проект включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Поручик Дворянов” и „Петко Маринов”. Общата приблизителна дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по гореспоменатите улици е 900 м.
Дейност 3:Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик Техническият проект предвижда подмяната на съществуващите азбестоциментови водопроводни тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE – PE 100/ по част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Техническият проект включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Пейо Яворов” (част) и „Юрий Гагарин”. Общата приблизителна дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по гореспоменатите улици е 700 м.
Дейност 4: Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик Техническият проект предвижда подмяната на съществуващите азбестоциментови водопроводни тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE – PE 100/ по част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Техническият проект включва реконструкция на водопроводната мрежа в квартал „Милеви” по улиците – „Васил Савчев”, „Панайот Хитов”, „Божко Иванов” и „Атанас Марков”. Общата приблизителна дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по гореспоменатите улици е 1500 м.
Дейност 5: Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик Техническият проект предвижда подмяната на съществуващите азбестоциментови водопроводни тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE – PE 100/ по част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Техническият проект включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Белоградчишки скали”, „Юрий Гагарин”, „Поручик Чолаков”, „Цоло Тодоров”, „Петко Казанджи”, „Проф. Г. Димитров”, „Съединение”, „Тодор Илиев”, „Цар Асен І” и „Карловица”. Общата приблизителна дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по гореспоменатите улици е 3 200 м.
Дейност 6: Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик Техническият проект ще предвижда подмяната на съществуващите азбестоциментови водопроводни тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE – PE 100/ по част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик. Техническият проект ще включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Освобождение”, „Стара планина”, ул. в кв. №49, ул. в кв. №50, алея 3 в кв. №39, „Трети март”, „Кале”, „Лило Панов”, „Вълчо Бочев”, „Цоло Тодоров” (о.т.243 – о.т.247), „Хан Крум”, „Александър Батемберг”, „Лозан Стрелков”, „Христо Ботев”, „Хаджи Димитър”, „Пейо Яворов” (о.т.442 – о.т.414), „Васил Левски”, „Никола Вапцаров”, „Белоградчишки проход” (о.т.68 – о.т.80), „Петко Казанджи” (о.т.319 – о.т.325), „Славянска” (о.т.334 – о.т.431). Общата приблизителна дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по гореспоменатите улици е 6 000 м.
Дейност 7: Издаване на становище от РИОСВ – Монтана Подаване на уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ – Монтана. Въз основа на уведомлението РИОСВ - Монтана определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към чл. 81, ал. 1, т. 2 ЗООС, в т.ч. за издаване на комплексно разрешително, когато такова се изисква. Компетентният орган в срок до 14 дни информира писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме.
Дейност 8:Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията на Закона за устройство на територията. Дейността представлява изготвяне на комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант за два инвестиционни проекта за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Белоградчик (1. Техническият проект изготвен в началото но 2008 г. и включващ реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Белоградчишки скали”, „Юрий Гагарин”, „Поручик Чолаков”, „Цоло Тодоров”, „Петко Казанджи”, „Проф. Г. Димитров”, „Съединение”, „Тодор Илиев”, „Цар Асен І” и „Карловица” с обща дължина на подлежащия на реконструкция водопровод - 3 200 м. и 2. Планирания за изготвяне в рамките на настоящето проектопредложение технически проект, който ще включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – „Освобождение”, „Стара планина”, ул. в кв. №49, ул. в кв. №50, алея 3 в кв. №39, „Трети март”, „Кале”, „Лило Панов”, „Вълчо Бочев”, „Цоло Тодоров” (о.т.243 – о.т.247), „Хан Крум”, „Александър Батемберг”, „Лозан Стрелков”, „Христо Ботев”, „Хаджи Димитър”, „Пейо Яворов” (о.т.442 – о.т.414), „Васил Левски”, „Никола Вапцаров”, „Белоградчишки проход” (о.т.68 – о.т.80), „Петко Казанджи” (о.т.319 – о.т.325), „Славянска” (о.т.334 – о.т.431) с обща дължина на подлежащия на реконструкция водопровод по - 6 000 м.). Оценката за съответствие обхваща оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Техническия проект преминава за съгласуване през всички необходими инстанции.
Дейност 9:Получаване на разрешително за строеж Главният архитект на Община Белоградчик издава разрешение за строеж след представяне на необходимия набор от документ, включващ – документи за собственост, три копия от инвестиционен проект, оценка за съответствието на техническия проект.
Дейност 10:Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ на разходите и ползите Възлагане изготвянето на финансов и икономически анализ, вкл. анализ на разходите и ползите за оценяване ефективността и приемливостта на ползите и разходите, свързани с реализация на проекта за деконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик.
Дейност 11:Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик Възлагане на подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на видовете строително-монтажни работи за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик, съгласно предвижданията на техническите проекти.
Дейност 12:Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Белоградчик Възлагане попълването на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-20013 г.”
Дейност 13:Информационно представяне и публичност на проекта Дейността предвижда да бъдат осъществени две пресконференции – по една в началото и в края на проекта. По време на първата ще бъде дадена гласност на целите и задачите на проекта и резултатите, които той се стреми да постигне. Втората пресконференция ще се реализира в заключителната фаза на проекта и на нея ще бъдат представени извършените дейности и постигнатите резултати. В рамките на проекта ще бъде отпечатана и листовка с информация за предвидените в проекта дейности и очаквани резултати, която ще бъде разпространена сред целевата група и останалите заинтересовани граждани на гр. Белоградчик. Листовката ще бъде отпечатана в тираж 3000 бр., формат А4, цветен печат. По време на изпълнението на проектните дейности ще бъде излъчен радио-клип в местно видинско радио за целите, дейностите и резултатите заложени в проекта. За печатните медии ще бъде подготвено изявление за пресата в началото и края на проекта, което ще бъде разпространено сред местни и регионални медии. По време на проекта ще бъдат подавани информации за напредъка на проекта на местни и регионални цифрови и печатни медии. За нуждите на провежданите пресконференции ще бъдат изработени две преносими информационни табла, които ще дават информация за изпълнявания от Община Белоградчик проект. През останалото време от изпълнението на проекта преносимите информационни табла ще бъдат изложени в информационния център на Община Белоградчик.
Дейност 14:Одит на проекта Извършване на одит на настоящето проектно предложение от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Дейност 15:Представяне на финалните технически и финансов отчети в рамките на договорените срокове. Представяне на финалните технически и финансов отчети в рамките на договорените срокове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 100 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 9 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 020 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 216 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 804 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 804 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз