Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0031-C0001
Номер на проект: 13-22-32
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Изпълнителната агенция по лекарствата
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лекарствата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на администрацията на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейност 1 стартира веднага след сключване на договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента и включва: • Сключване на договори с екипа на проекта. Екипът на проекта ще включва следните позиции: ръководител на проекта; координатор; счетоводител; • Разработване на процедура за осъществяване на вътрешен мониторинг, в която ще бъде описан механизма за вътрешен мониторинг на проекта • Изготвяне на работен план с подробен график с функциите и отговорностите на екипа. Екипът ще се събира на регулярни работни срещи. Ще се изготвят протоколи от всяка среща. Членовете на екипа ще изготвят текущата документация – финансова, техническа, доклади от срещи, мониторинг и др.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за изпълнител. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедурите за избор на изпълнители съгласно изискванията на УО и българското законодателство. Процедурите и разпределението на услугите и доставките са детайлизирани в съответната секция на бюджета. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и ИАЛ ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Участие на служители от Изпълнителната агенция по лекарствата в обучения, включени в каталога на ИПА В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 13 обучения по каталога на ИПА за 2013 година. Целта, която ще бъде постигната чрез тях, е да се разшири полето на знания и компетентност на администрацията и да се подобри прилагането на релевантното законодателство. 1. Обучение „Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс“ (ПР-7) – 1 обучен служител. Цели на това обучение е да представи актуалните проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс и съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Съдържание на обучението: Актуални проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс. Съдилища. Страни и представителство. Съобщения и призовки. Срокове и възстановяване на срокове. Такси и разноски. Глоби. Правна помощ. Процесуални действия на страните. Общ исков процес (подсъдност, основно производство, доказателства, отклонения във връзка с предмета на делото, отклонения във връзка със страните, отклонения в развитието на производството, решаване на делата, определяне на срока при давност). Обжалване на решения и определения; отмяна на влезли в сила решения. Особени искови производства. Обезпечително производство. Изпълнително производство. Охранителни производства. Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз. 2. Обучение „Основни производства по АПК“ (ПР-6) - 6 обучени служители. Цел на обучението е да представи по достъпен начин същността и функционирането на основните институти в административното право и процес, с акцент върху принципните постановки, касаещи ръководните служители, както и да развие практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа на административните структури. Учебно съдържание: Разделение на властите. Предмет, обхват и действие на Административно-процесуалния кодекс (АПК). Основни принципи в административното право и процес. Производство по издаване на индивидуални административни актове. Производство по издаване на общи административни актове. Производство по издаване на нормативни административни актове. Производство по оспорване на административните актове по административен ред. Производство по възобновяване на производствата по издаване на административни актове. Производства по предложения и сигнали. Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения. Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК. 3. Обучение „Административно обслужване-(ИТО-4)“ - 4 обучени служители. Цели на обучението: да се усвоят техники и процедури за организация на административното обслужване на принципа „едно гише“ и да се подобрят уменията за работа с клиенти и преодоляване на конфликти. Учебно съдържание: Визия за организация на административното обслужване; Комплексни административни услуги, принципи на изграждане, правна рамка; Основни компоненти на Хартата на клиента; Системи за управление на качеството на административното обслужване; Блок схеми за анализ на административното обслужване; Въвеждане на единен принцип за определяне на таксите за административно обслужване; Механизми за обратна връзка и комуникация в процеса на административното обслужване; Работа с трудни и проблемни клиенти, разрешаване на конфликти; Работа в екип и междуличностно взаимодействие. 4.Обучение „Превенция на корупционния риск“ –(УА-2) – 3 обучени служители Цели на обучението: създаване на проактивен подход и антикорупционна превенция, индентифициране на рискове и стратегии, изграждане на практически умения по установяване на конфликт на интереси и представяне на добри практики. Учебно съдържание: Правна рамка – Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси; Установяване конфликт на интереси; Практика; Добри европейски практики; Прозрачност на практиките, опознаване на рисковете, създаване на начин за овладяване на корупционни практики. 5.Обучение „Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви за корупция - (ПР-27) – 14 обучени служители. Цели на обучението – да се усвоят процедурите за докладване, утвърдени с Вътрешните правила за докладване и проверка на сигнали за корупционен риск и за прояви на корупция; да се усвоят уменията за разпознаване на индикатори за корупционен риск и прояви на корупция; да се усвоят знания и умения за ефикасна защита на докладващите. Учебно съдържание: Вътрешни правила за докладване и сигнали за корупционен риск и за прояви за корупция; Индикатори за корупционен риск и прояви на корупция; Модели на поведение в ситуация на корупционен риск и прояви на корупция; Практически подходи за защита на служители, докладващи за прояви на корупция; Казуси. 6. Обучение за “ Делова комуникация и етикет“ - (ЕФ-6) – 1 обучен служител Цели на обучението – да подпомогне успешното делово общуване, да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации, да запознае участниците с правилата и механизмите за въздействие в деловия етикет и деловото облекло. Съдържание на обучението: Какво е делова етика; Анализ на факторите за неетичност в организацията; Етични стандарти и етика в отношенията; Трудова етика; Стратегии за справяне с морални конфликти и етични дилеми; Делови етикет; Етикет и стил; Управление на впечатлението;Казуси. 7. Обучение по „Презентационни умения.MS Power Point“ - (базов курс)-(ИТО-23) – 8 обучени служители Цели на обучението – Да се придобият знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране Учебно съдържание: Основни принципи за изграждане на мултимедийната презентация и умения за презентиране; Създаване на мултимедийна презентация с MS Power Point: слайд и основни елементи в слайда; Анимиране на отделните елементи в слайда; Изгледи – структура и съдържание на презентацията; Отпечатване на презентацията – настройки; Презентиране пред аудитория и презентационни умения. 8. Обучение по „Презентационни умения.MS Power Point“ - (за напреднали)-(ИТО-24) – 1 обучен служител Цели на обучението – да се изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Учебно съдържание:Принципи за разработване на добра ; Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията; Език на тялото; Практически упражнения с камера. 9. Обучение за „Работа с електронно подписани документи - (ИТО-5) – 1 обучен служител Цели на обучението – Да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. Учебно съдържание: Обработване на електронно подписани документи; Обработка:редакция, становище, затваряне на документа; Съхранение и изпращане на електронно подписан документ. 10. Обучение за „Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD“ - (ИТО-11) – 4 обучени служители Цели на обучението – Да се придобие практически опит за едновременното използване на двата продукта. Учебно съдържание:Използване на работни листове на MS EXCEL в MS WORD; Внасяне на данни от MS EXCEL в MS WORD; Слети документи. 11. Обучение по „Бази данни MS ACCESS“ -(начинаещи) – (ИТО-20) – 2 обучени служители Цели на обучението – Да се придобият знания и умения за създаване и използване на бази данни със средствата на MS ACCESS Учебно съдържание: Основни принципи за изграждане на релационни бази данни; Създаване на нова база от данни, включваща основните обекти-таблици, заявки, формуляри , отчети; Прецизиране типа на полетата; Дефиниране на връзките и ключовите полета; Въвеждане на данни с главен и подчинен формуляр; Извършване на изчисления; Сортиране и филтриране на информация в таблица. 12.Обучение за „Презентационни умения на английски език“ - ( ЧЕО-5) – 1 обучен служител Цели на обучението – да се усвоят специфични умения при разработване на презентации и представянето на синтезирана информация пред публика и да се развият практически умения за изказване и представяне на информация, прилагайки техники на работа и поведение. Учебно съдържание: Практически ориентирана програма, която представя езика; Запознаване със специфичните изисквания за структура и организация на съдържанието на презентацията, ключови думи; Език и стил на презентацията; Средства за визуализация; Специфични фразеологични съчетания; 13. Обучение по „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения(на английски език)“ - (ЧЕО-4) – 3 обучени служители. Цели на обучението – Изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участия в дискусии и работни съвещания, усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория. Учебно съдържание: Специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на работните срещи; Ролева игра - среща/дискусия с предварително подготвени теми и роли; Специфични фразеологични съчетания, използвани при водене на разговор за обмен на практики и опит; Специфични фразеологични съчетания , използвани в хода на дискусията-изразяване на мнение и обобщаване на предходни изказвания.
Дейност 4. Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обучения: 1. Обучение по английски език. Обучение по английски език ще преминат общо 30 служители на Изпълнителната агенция по лекарствата. Те ще бъдат включени в курс на обучение, който отговаря на техните нужди, в съответствие с нивото на владеене на езика на всеки от тях. Нивото за начинаещи е съобразено с европейската езикова рамка и не дублира обученията, включени в каталога на ИПА. То е с продължителност от 150 учебни часа и ще се организира в 1 група от 10 служители. След приключването му служителите ще получат сертификат, съобразно тази рамка, като всеки служител ще може: • при слушане да разбира най-често срещани употребявани думи и изрази, свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност. Нивото за напреднали е съобразено с европейската езикова рамка и не дублира обученията, включени в каталога на ИПА. То е с продължителност от 150 учебни часа и в него ще бъдат включени 20 служители, разделени в 2 група от 10. След приключването му служителите ще получат сертификат, съобразно тази рамка, като всеки служител ще може: • при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение. 2. Обучение на тема "Работа в екип и екипна ефективност" - 60 обучени служители. Обучението ще бъде организирано за служителите за три от дирекциите в Изпълнителната агенция по лекарствата. То ще даде обща картина на важността от добрата комуникация и важността от екипната работа за постигане на резултати на различни нива в работата на администрацията и връзката с постигане на цели на стратегическо ниво. Служителите ще бъдат запознати с най-съвременни методи и похвати за работа в екип, екипна ефективност, мотивация на служителите и т.н. В него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип. Обучението ще е изнесено и с продължителност от 3 дни, като служителите ще бъдат разделени на 2 групи. В първата група ще бъдат включени служителите от Дирекция“ Контрол на лекарствените средства“ и част от служителите от Дирекция“ Административно и стопанско обслужване“, тъй като освен необходимостта от екипност в рамките на дирекцията, е необходимо да се постигне добра комуникация и с дирекцията, чрез която се извършва обслужването на клиентите на агенцията. Същият аргумент е използван и при формиране на втората група – от служители на отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствените продукти“ и част от служителите на дирекция „Административно и стопанско обслужване“. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията;Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията и др. 3. Обучение на тема "Лидерски умения" – 20 обучени служители. Това обучение е предназначено за служителите от ръководния персонал на Изпълнителната агенция по лекарствата – изпълнителен директор, главен секретар, директори на дирекции и началници на отдели. В обучението ще бъдат включени следните основни теми: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Мотивация и теории за мотивиране. Подходи при вземане на решения и др. Обучението ще е изнесено и с продължителност от 3 дни. Обученията по дейност 4 ще бъдат реализирани от избран/и външен/и изпълнител/и, съгласно дейност 2.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Настоящата дейност е предвидена в проекта като средство за осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни за дейностите, целите, резултатите от проекта и приноса на ЕСФ, ОПАК и бюджета на Р България. По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проектът, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Предвиждат се да бъдат подготвени и отпечатани 800 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.Информация за проекта и резултатите от него ще бъдат публикувани на Интернет страницата на агенцията. Работата на Изпълнителната агенция по лекарствата по проекта ще бъде обозначена с информационна табела.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 938 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) обучени жени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Сключени договора с членовете на екипа
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Процедура за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Работен план с подробен график за реализация на проекта
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Проведени срещи с екипа
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Разработена документация
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Избрани изпълнители
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: -Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: - Брой включени в обученията служители
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: -Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: -Брой проведени обучения
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: - Брой включени в обученията служители
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: -Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Проведени въвеждаща и заключителна пресконференции
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Изготвяне на брошура, представяща проекта
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: Изготвяне на брошура, представяща резултатите от проекта
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Публикации в интернет страницата на агенцията
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Изготвена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз