Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0137-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на инвестиционен „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 23.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: да подготви инвестиционни проекти за подобряване на водния сектор на града, а именно «Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря», включващ следните два инвестиционни проекта: 1. «Реконструкция и модернизация на Преичствателна станция за отпадъчни води на град Хисаря; 2. «Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря» и «Реконструкция и подмяна на водопровдна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр
Дейности: Дейност 1: Осъществяване на консултантски услуги на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря” 1. Разработване на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 на Закона за устройство на територията за компонентите от водопроводната и канализационна мрежа Подготовката на предпроектно проучване е първостепенен документ в подкрепа на кандидатствуването за проекта. То трябва да определи и оцени достойнствата на алтернативни подходи за постигане целите на проекта. Тези варианти трябва да бъдат сравнени на база на технически, социални, екологични и икономически анализи, да бъде избрана най-подходящата алтернатива, като избора да бъде обоснован напълно от извършения анализ. Предпроектно проучване трябва да съдържа технически подробности от вариантите, които са били взети предвид, заедно със свързаните с тях инвестиционни или експлотационни разходи, които могат да бъдат извлечени от по-подробни технически проучвания. За мерките за водоснабдяване и канализация Консултантът трябва да докаже че предложените трасета попадат в необходимите регулационно планови предназначения за строеж на главни водопроводи, водопроводни и канализационни системи и че, земята върху която трасето е предложено е собственост или налична на общината за строителство на предложените мерки и че тя не е обект на други разработки които биха ограничили или възпрепятствували употребата им за предложеното трасе. 2. Хидроложки и геоложки проучвания Изпълнителят трябва да изготви на български език геоложки доклад в обхват и съдържание с оглед предоставяне на достатъчна информация за състоянието на почвата, носимоспособност, вид и др. Изпълнителят трябва да изготви на български език хидрогеоложки доклад за определяне нивото и качеството на подпочвените води при спазване изискванията на действащото законодателство в България. Геоложкият и хидрогеоложкият доклади да се изготвят само за компонентите на водоснабдителната и канализационната системи посочени в Приложение №1 към настоящите Технически спесификации. В случай на необходимост, пробите, които ще вземе Изпълнителят по време на геоложкото и хидрогеоложко проуване следва да бъдат изследвани в надлежно акредитирана лаболатория. 3. Проектиране, вкл. разработване / актуализиране на технически и работни проекти Изпълнителят е длъжен да прегледа съществуващите проекти за водоснабдителната мрежа и канализационната мрежа на град Хисаря, кв. Момина баня кв. Веригово, кв. Миромир, указани в Приложение № 1; Да изработи липсващите работни проекти и подробна сметна документация на български език за водоснабдителната мрежа и канализационната мрежа (по Приложение № 1) на град Хисаря, кв. Момина баня кв. Веригово, кв. Миромир в съотвествие с българското законодателство (Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр.51/05.06.2001г.) и съответните български технически норми); Да подпише и завери с доказателства за правоспособност, съгласно ЗУТ, всички части на изготвените работени проекти и сметна документация; Да гарантира оптималност и достатъчна прецизност на предложените проектни решения за всички части на проекта; Изпълнителят трябва да изготви подробни количествени сметки за всички части на инвестиционния проект за реконструкция на компонентите в Приложение № 1 на ВиК мрежата, както и за възстановяване на водоплътност и смяна на арматура на резервоари, които да бъдат и част от Документация за участие в открита процедура по ЗОП за строителство. Първостепенна задача на Консултанта е да анализира и оцени качеството на съществуващите документации във връзка с тяхното съответствие със съвременните нужди за инвестиции. 4. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инфрастуктурния
Дейност 2: Подготовка на Техническа спецификация на документацията за участие в открита процедура по ЗОП за разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Хисаря. При подготовката на Техническата спецификация на документацията по ЗОП, изпълнителят трябва да изготви технически спецификации за всяка отделна дейност от разширението, реконструкцията и модернизацията на ПСОВ. Тези спецификации следва да гарантират спазването на българските и европейските Кодекси за здраве и безопасност при работа. Тези спецификации трябва ясно да определят качеството на материалите, които ще се използват във всички конструкции и качеството на предложеното за доставяне оборудване. В тях трябва да се посочва и очакваната продължителност на полезен живот на оборудването. Изпълнителят трябва да включи в Техническата спецификация на документацията за участие в открита процедура по ЗОП изискване към изпълнителите на строителството да изготвят придружаващите документи, необходими за издаване на разрешение за строителство, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г.). Изпълнителят трябва да включи в Техническата спецификация на документацията за участие в открита процедура по ЗОП за строителство изискване лицето, на което е възложена изпълнението на разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря, да изготви подробни инструкции за работа и поддръжка на съоръженията на ПСОВ. Инструкциите трябва да бъдат достатъчно детайлни, така че да позволят на оператора ясно да разбере всички рутинни и специални операции и процедури, които може да се наложи да предприеме и всички рутинни и специални процедури по поддръжка, които биха могли да са необходими. Изпълнителят трябва да предвиди в Техническата спецификация и задължение на лицето, на което е възложена изпълнението на разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря да разработи подробни инструкции за обучение за работа и поддръжка на монтираното оборудване и процесите и да осигури на работния персонал подходящи курсове и наръчници за обучение. При подготовката на Техническата спецификация на документацията по ЗОП, изпълнителят трябва да се съобразява с разпоредбите на ЗОП, касаещи техническата спецификация на поръчката за строителство.
Дейност 3: Подготовка на Финансово – икономически анализи за инвестиционен проект 1. «Реконструкция и модернизация на Преичствателна станция за отпадъчни води на град Хисаря» Докладът от финансово-икономическия анализ трябва да предостави цялата финансова и икономическа информация, предположения и констатации, свързани с проекта Консултантът трябва да определи нивото на необходимата подкрепа от Кохезионните/Структурни фондове, използвайки подробен финансов модел, който да посочва всички аспекти на финансовите разходи, приходи и финансиране. Изчисленията на потоците от приходи, които да бъдат разпределени за нуждите на проекта, като цяло изискват да се направи оценка на общите разходи на системата с реализацията на проекта, общите приходи с реализацията на проекта, и за да може да се разпределят общите приходи между проекта и ‘системата без проекта’ на базата на относителни разходи. Обхватът на покритие на съ-финансиращата страна на общите инвестиционни нужди с заеми от международни финансови институции или търговски заеми трябва да се оценят със спонсорите на проекта и последващите анализи да се добавят към прогнозните парични потоци и финансови планове. Моделът на анализа на осъществимостта трябва да бъде така конструиран, че автоматично да дава всички финансови таблици, които трябва да се добавят към бланката за кандидатстване в съответния формат. Икономическото отражение на всеки от проектите трябва да бъде описано в количествено отношение колкото е възможно по- пълно. Икономическите ползи заедно с всички социални ползи, ползи за околната среда, ползи за здравето генерирани от всеки проект трябва да бъдат описани, както и да се определят ползувателите на поекта. Произтичащите анализи и обобщения трябва да бъдат представени под формата на стандартизирани индикатори за оценка, като Икономическиа вътрешна степен на възвръщаемост /Economic Internal Rate of Return /, Нетна стойност в момента /Net Present Value/, и Съотношение Ползи – Разходи /Benefit-Cost Ratio/.
Дейност 4:Одит на проекта Лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма преди окончателния доклад по проекта ще извърши одит, т.е. проверка, която включва действията по събирането и анализирането на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания проект. За постигането на целите на одита, одитиращата организация трябва да извърши проверки, които обхващат административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на операциите: - Дейностите по проекта осъществяват ли се в съответствие с принципите за добро финансово управление; - Одобреният проект осъществява ли се с необходимите човешки ресурси; - Изборът на изпълнител осъществен ли е съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки; - Искането за плащане включва ли допустими и действително извършени от бенефициента разходи и основава ли се на фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност, които се съхраняват при бенефициента; - Декларираните от бенефициента разходи в съответствие ли са с правилата на Общността, националните правила и детайлните правила за допустимост на разходите по ОП”Околна среда 2007-2013г.” (декларираните разходи са допустими); - Декларираните разходи от бенефициента реални и точни ли са, и допустими ли са във връзка с договора; - Извършените дейности за изпълнението на проекта да са надлежно документирани и при поискване да са на разположение на националните и европейските контролни органи; - Декларираните разходи да съответстват на счетоводните записвания и съпровождащите документи, съхранявани от бенефициента; - Декларираните разходи от бенефициента да са съобразени с одобрения бюджет на проекта; - Плащанията към доставчиците да са в законосъобразен срок и съобразно клаузите в подписаните договори; Дейностите по одит на проекта трябва да проверят адекватността на одитните пътеки на Община Хисаря като бенифициент: - Одитната пътека позволява ли регистриране на дейностите, свързани с изпълнението на проекта, в частност движението на потоците от плащания ; Одитът трябва да провери воденето и съхраняването на цялата документация по проекта: - съхраняването на документацията осигурява ли условия както за поддържане на адекватна одитна пътека, така и за извършването на текущи оценки на проекта по програмата и докладването му. - има ли и какви издадени заповеди има за съхранение на проектната документация; - съхраняването на цялата документация за разходите по операциите( като оригинали или подходящ електронен носител); За проведения одит да се изготви одитен доклад.
Дейност 5: Мерки за информация и публичност Ефективно информиране на обществото в сътрудничество с Междинното звено (МЗ) на ОПОС относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект. Бенефициентът Община Хисаря трябва: - предварително да информира и да се консултира с МЗ за всички медийни дейности преди започването на проекта, както и по време на основните фази от изпълнението на проекта; - след консултация с МЗ, да информира подходящите национални и/или местни медии, когато проектите съфинансирани от КФ и/или от ЕФРР в рамките на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” са стартирали (напр. чрез прессъобщения, пресконференции, радио и телевизионни реклами, статии и притурки към най-подходящите вестници и списания и посещения на място); - да съхранява копия от статии, новини, записи на компактдискове от телевизионни и радио реклами, видеоклипове и да изпраща копия от тези материали, заедно с подробно описана и попълнена таблица на доклада за публичност на МЗ; - да гарантира, че всички реклами, прессъобщения и други информационни материали за медиите балансирано споменават приносът на ЕС; - да докладва на МЗ за предприетите и за бъдещите дейности за публичност в тримесечните доклади за напредъка по изпълнение на проекта; - да изпраща до МЗ доклад, също и при условие, че не е постигнат никакъв напредък по изпълнение на мерките за информация и публичност за даден проект; - да изготвя доклади до МЗ за изпълнението на мерките за публичност на проекта, придружени със снимков материал. При отчитане изпълнението на проекта бенефициентите ще предоставят на УО на ОПОС (като част от междинния и окончателен технически доклад на проекта) попълнена таблица и доказателствен материал за предприетите от тях мерки за информация и публичност при спазване на горните изисквания. Това могат да бъдат снимки, копия на статии, линкове към интернет сайтове, екземпляри от произведени и разпространени информационни материали (брошури, листовки, плакати и др.), видео материали и друг подходящ доказателствен материал.
Дейност 6:Дейности във връзка с процедури за одобряване на проектите и издаване на разрешителни за строеж Изпълнителят следва да извърши оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите на обект “Реконструкция и подмяна на водопровдна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря” съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и в следния обхват: - Предвижданията на подробния устройствен план; - Правилата и нормативите за устройство на територията; - Изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; - Взаимната съгласуваност между частите на проекта; - Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; - Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива; - Специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; - Оценката за съответствие се извършва като Комплексен доклад, съставен от консултанта; Лицата, извършващи оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа на обекта, са длъжни съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ да подписват всички части на инвестиционния проект (графични и текстови, вкл. Проект за план за безопасност и здраве) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите.
Дейност 7:Управление на проекта Планиране дейностите по проекта, организиране изпълнението, контролиране на разходването на финансовите средства, отчитане резултатите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 255 830 BGN
Общ бюджет: 808 727 BGN
БФП: 808 727 BGN
Общо изплатени средства: 784 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 808 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 902 983 BGN
2010 287 100 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 405 379 BGN
784 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 648 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 722 386 BGN
2010 229 680 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 324 304 BGN
627 763 BGN
В т.ч. Национално финансиране 160 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 180 597 BGN
2010 57 420 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 81 076 BGN
156 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз