Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0083-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-11006
Наименование: Транспорт на служителите на "Български пощи" ЕАД до и от Български разменно сортировъчен център
Бенефициент: "Български пощи" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на мобилността на служителите в „Български пощи” ЕАД чрез осигуряването на транспорт до и от работното им място.
Дейности: 1. Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: 1. Стартиране на проекта и разпределение на задачи в екипа за управление 2. Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на заключителен доклад и др. необходими документи 3. Провеждане на оперативни срещи с подизпълнителите 4. Координационни, административни и счетоводни дейности Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта. За изпълнението отговаря определения управленски екип на кандидата. Неговите членове ще изготвят и подават финални, доклади и всякакви други документи до Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Предвижда се провеждане на оперативни срещи с подизпълнителите за да се осигури своевременна организация и контрол. Опитът на кандидата по други проекти, финансирани от ОПРЧР, предполага натрупана експертиза и опит, предпоставяща ефективно управление на проекта
4. Транспорт на служителите до и от работното място С цел максимално доброто организиране на работа в Български разменно сортировъчен център, Български пощи организира транспорта на служителите до и от работното им място с оглед на смените. Смените в Български разменно сортировъчен център са следните от понеделник до петък: Дневна смяна: 8.00 ч. – 16.30 ч. и 10.00 ч. – 20.30 ч. Нощна смяна: 18.00 ч. – 6.00 ч. и 20.00 ч. – 8.00 ч. С оглед на горе изложените смени се налага служителите да бъдат извозвани с автобусите на Български пощи. Този организиран транспорт има редица предимства пред ползването на градски транспорт: 1. Български разменно сортировъчен център се намира извън София и до там няма нормален градски транспорт които могат да ползват служителите. 2. Чрез организирането на транспорт служителите могат точно и навреме да встъпят своите смени и така се гарантира организирана и точност на сортировъчната дейност в предприятието и се гарантира максимално обработването на пратките в законовите срокове. 3. Чрез организирането на транспорт на служителите се улеснява максимално достъпа до работното им място което гарантира, че тези идват отпочинали а също така и добре мотивирани на своето работно място Тъй като Български разменно сортировъчен център е извън София а служителите които се извозват са жители на София транспорта е организиран на три маршрута които са: 1. Център 2. Север 3. Юг С оглед на описаните смени в Български разменно сортировъчен център и маршрутите, превозването на служителите се извършва по всеки маршрут по няколко пъти. Превоза на служителите се извършва от един автобус по всеки маршрут така че за транспорта на служителите се използват 3 автобуса. Има и един резервен автобус които се използва в случай, че един от останалите три е повреден. Автобусите пътуват по всеки маршрут по следното разписание като начална и крайна точка на маршрутите са винаги Български разменно сортировъчен център: - Маршрут Център: от 6.00 ч. – 7.55 ч., от 16.30 ч. – 18.00 ч. - Маршрут Център: 6.00 ч. – 7.55 ч., от 8.00 ч. – 10.00 ч., от 16.30 ч. – 18.00 ч., от 20.30 ч. – 22.00 ч. - Маршрут Юг: 6.00 ч. – 7.55 ч., от 8.00 ч. – 10.00 ч., от 16.30 ч. – 18.00 ч., от 20.30 ч. – 22.00 ч. Всички автобуси тръгват от Български разменно сортировъчен център със служителите чийто смяна е свършила. Тези се извозват по маршрута по отделни спирки. На връщане автобусите минават по други спирки и взима служителите които отиват на смяна, така че автобусите не пътуват никога празни. В точка 5.2.1 маршрутите са описани подробно.
2. Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проекта Чрез богат набор от методи за информиране и публичност ще се търси популяризиране на проекта на две нива: сред публичната общественост и сред служителите на „Български пощи” ЕАД. Тази дейност ще започне и ще завърши с пресконференции, на които ще бъдат поканени представители на различни медии. През цялата продължителност на проекта на интернет страницата на „Български пощи” ЕАД и с прессъобщения до медиите ще се публикува актуална информация за хода на отделните дейности по проекта. В отделните региони където ще се реализират дейностите, ще се работи както с националните, така и с местни медии за информиране на местната общност за конкретните резултати по проекта. Освен това, чрез избор на външен изпълнител ще бъдат подготвени информационни табели, плакати, брошури, рекламни стикери. Рекламните материали ще бъдат разпространени сред публичната общественост и клиенти в отделните пощенски станции в страната и сред служители на „Български пощи” ЕАД. Така и самите служители ще осъзнаят в по-голяма степен смисъла и ползите от финансовата подкрепа на ЕС и конкретно на ОП РЧР.
3. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на гориво Съгласно насоките за кандидатстване и ЗОП Български пощи са длъжни да проведат процедура за избор на изпълнител
5. Извършване на одит на разходите по проекта В края на проекта след като бъдат направени всички разходи, цялостната финансова документация ще бъде предоставена за одит и оценка от независим одитор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Петрол АД
АСИ ПРИНТ 2020 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 143 BGN
Общ бюджет: 62 141 BGN
БФП: 62 141 BGN
Общо изплатени средства: 47 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 000 BGN
2015 31 485 BGN
47 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 600 BGN
2015 26 762 BGN
40 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 400 BGN
2015 4 723 BGN
7 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз