Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0266-C0001
Номер на проект: ESF-2203-05-05004
Наименование: Превоз на персонала на Холсим (България) АД до и от работното място в с. Бели Извор
Бенефициент: Холсим (България) АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на икономическата активност на Холсим (България) АД чрез предоставянето на транспортни услуги на персонала на предприятието
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по организация и управление Дейността ще обхване целият времеви период на изпълнение на проекта. След одобрение на проектното предложение и подписването на договор с Договарящия орган за безвъзмездна финансова помощ, Холсим (България) АД ще сключи с ръководителя на проекта Трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ и трудови договори за допълнителен труд при същия работодател по чл. 110 от КТ, с описани задължения и отговорности. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта – изпълнението на всички дейности и управлението на екипа. Ще носи отговорност за попълването на всички доклади, отчети, ежемесечни справки, за спазването на графика на изпълнение на тръжните процедури и провеждането им. Ще подготви документацията за провеждането на тръжните процедури. Ще носи отговорност за техническото, финансовото и административното управление на проекта. Координаторът на проекта ще отговаря за провеждането на тръжната процедура за избор на изпълнител по доставка на транспортни услуги и сключването на договор за транспорт. Ще контролира правилното и стриктно изпълнението на договора за транспортни услуги, ще следи за верността на предоставените отчетни документи. Счетоводителят ще извършва правилно и редовно водене на счетоводната документация като поддържа отделна счетоводна аналитична отчетност, ще следи за правилното записване на извършените плащания към съответните пера в бюджета и целесъобразното изразходване на средствата от безвъзмездна финансова помощ, ще бъде отговорна за правилното отчитане на ДДС на проекта и изпълнение на задълженията към съответната ТД на НАП. Ще се изготвят графици за тръжните процедури и ще се изпратят за съгласуване от Договарящия орган. Дейностите по проекта ще се изпълняват съгласно изискванията на „Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.2.03 „На път””, както и вътрешно фирмените процедури и приложимата нормативна уредба. Ще се организират ежемесечни срещи на екипа за управление на проекта, на които ще се обсъжда напредъкът при изпълнението на дейностите по проекта, както и разрешението на евентуално възникнали проблеми. След финализиране дейностите по проекта, Ръководителят на проекта ще изготви заключителен технически доклад и финансов отчет съвместно с екипа за управление на проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнител за доставка на транспортни услуги и изпълнение на договор за транспорт на персонала в рамките на 12 месеца Дейността ще се извърши на два етапа: 1. Етап 1: провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на транспортни услуги и сключване на договор 2. Етап 2: изпълнение на договор за транспортни услуги в рамките на 12 месеца. Етап 1: В бюджета на проектното предложение доставката на услуги за превоз на персонал надхвърля 100`000 лева. Съгласно изискванията на Постановление № 69/2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство процедурата за избор на изпълнител за доставка на услуги за превоз на пътници ще се проведе с открит избор. Ръководителят на проекта ще подготви цялата документация за процедура открит избор и ще я изпрати за предварително съгласуване и проверка на съответствието на Договарящия орган. След положително съгласуване на процедурата с обява в национален ежедневник ще се открие процедурата. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за получаване на пълен пакет от документацията на страните, желаещи да участват. Пълният пакет документи ще бъде качен и на сайта на предприятието www.holcim.bg . Координаторът на проекта ще получава офертите на желаещите кандидати запечатани в плик като ще вписва във входящ регистър всички данни на кандидатите предложили оферти. След приключването на тръжната процедура ще се състави комисия за оценка на офертите и ще се насрочи дата за сесия по отварянето и оценка на офертите. На уречената дата комисията ще отвори офертите, ще провери административното, техническото и финансовото съответствие и ще избере доставчик на услуги за превоз на персонала. Дейностите на комисията ще бъдат отразени в протокол и ще бъде издадено решение за избор на доставчик. Ще се пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител за срок от 12 (дванадесет) месеца. Етап 2: След сключването на договора с доставчика на услуги за превоз на персонала координаторът на проекта ще следи за стриктното изпълнение на договора в рамките на срока от 12 месеца. Ще проверява ежемесечните справки за извършените услуги за превоз на персонала и ще ги предоставя на Счетоводителя на проекта.
Дейност 3: Дейности за осигуряване на визуализация (информиране и публичност) на проекта Дейностите по осигуряване на публичност на проекта ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, установяващ общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионен фонд, Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, установяващ правилата за изпълнението на Регламент №1083/2006, както и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Във връзка с изискванията за провеждането на срещи с медиите при проекти със стойност над 10`000 евро, след стартирането на проекта, Холсим (България) АД ще организира среща с медиите, на която ще бъдат обсъдени общите и специфичните цели на проекта, както и приноса на проекта за изпълнението на стратегическите цели по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси”. След провеждането на срещата ще се попълнят анкетни карти, регистър за присъствалите лица и ще бъде осигурен снимков материал от провелото се събитие като анкетните карти и регистъра за присъствалите лица ще се подготвят от Ръководителя на проекта. След приключването на дейностите по проекта ще се проведе още една среща с медиите, на която ще се обсъдят постигнатите резултати от изпълнението на проекта. За доставката на информационни материали ( информационни табели и билборд, брошури) ще се проведе тръжна процедура за избор на изпълнител по доставка на услуги за осигуряване на визуализация (информиране и публичност) на проекта. Процедурата ще се проведе в съответствие с изискванията на Постановление на МС № 69/2013 г. чрез избор между три оферти. При получаването на офертите ще бъде изготвена сравнителна таблица между тях като критерий за избор на доставчик ще бъде „предложена най-ниска цена”. Ще се изпрати потвърждение до изпълнителя и писма-уведомления за избор на доставчик до всички взели участие в тръжната процедура. При доставката на информационните материали ще се подпише приемо-предавателен протокол между страните. Всички документи за провеждането на тръжната процедура и доставката на материали ще бъдат подготвени от Ръководителя на проекта. След доставка на материалите ще се монтира 1 (един) информационен билборд на входа на предприятието, а останалите 5 (пет) ще се поставят на панорамното стъкло на превозните средства, с които се осъществява превоз на персонала. Във всички документи и материали ще бъдат включени задължителните реквизити и графики за визуализация определени в чл. 8 и чл. 9, както и Приложение 1 на Регламент (ЕО) № 1828/2006, както следва: - логото на Европейския съюз, логото на Европейския социален фонд, наименованието „Европейски социален фонд 2007-2013, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Агенция по заетостта”. - изявлението „Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Холсим (България) АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Агенцията по Заетостта”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Боди - М. Травъл" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 218 BGN
Общ бюджет: 147 369 BGN
БФП: 81 053 BGN
Общо изплатени средства: 81 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 81 053 BGN
81 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 68 895 BGN
68 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 158 BGN
12 158 BGN
Финансиране от бенефициента 83 633 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз