Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0167-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-16001
Наименование: Подобряване качеството на живот с МОДА-ШПОРТ ЕООД
Бенефициент: МОДА-ШПОРТ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: ) на проекта е насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия и Националната стратегическа референтна рамка и Европейският социален фонд. Ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата, чрез подобряване условията на транспорт от и до работното място, подобряване качеството на живот на работниците и служителите чрез подобряване условията за труд и постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността и засилване на социалното включване.
Дейности: Дейност 3: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място по следните маршрути: 1-ви маршрут – автобус 45+1 брой места, от 07:10 ч. до 07:45 ч. и от16:45 ч. до 17:20 ч. – 2 курса; 2-ри маршрут – бус 8+1 брой места, от 06:50 ч. до 07:20 ч. и от 17:00 ч. до 17:30 ч. – 2 курса; 3-ти маршрут – автобус 19+1 брой места, от 06:45 ч. до 07:45 ч. и от 16:45 ч. до 17:45 ч. – 2 курса; 4-ти маршрут – автобус 55+1 брой места, от 07:25 ч. до 07:40 ч. и от 16:45 ч. до 17:00 ч. – 2 курса; 5-ти маршрут – автобус 44+1 брой места, от 07:20 ч. до 07:35 ч. и от 16:45 ч. до 17:00 ч. – 2 курса; 6-ти маршрут – автобус 60+1 брой места, от 07:00 ч. до 07:30 ч. и от 16:45 ч. до 17:15 ч. – 2 курса; 7-ми маршрут – автобус 30+1 брой места, от 06:40 ч. до 07:40 ч. и от 16:45 ч. до 17:45 ч. – 2 курса; 8-ми маршрут – бус 10+1 брой места, от 06:45 ч. до 07:35 ч. и от 16:45 ч. до 17:35 ч. – 2 курса; 9-ти маршрут – автобус 13+1 брой места, от 07:10 ч. до 07:30 ч. и от 16:45 ч. до 17:05 ч. – 2 курса; 10-ти маршрут – автобус 14+1 брой места, от 06:45 ч. до 07:40 ч. и от 16:45 ч. до 17:40 ч. – 2 курса; 11-ти маршрут І-ва смяна – бус 12+1 брой места, от 04:40 ч. до 05:25 ч. и от 5:30 ч. до 06:30 ч. – 1 курс; 12-ти марщрут ІІ-ра смяна – автобус 14+1 брой места, от 12:40 ч. до 13:25 ч. и от 14:00 ч. до 14:55 ч. – 1 курс; 13-ти маршрут ІІІ-та смяна - автобус 14+1 брой места, от 21:50 ч. до 22:25 ч. и от 22:40 ч. до 23:05 ч. – 1 курс; 14-ти маршрут – лек МПС 6+1 брой места, от 05:00 ч. до 05:20 ч. и от 14:10 ч. до 14:20 ч. – 2 курса; 15-ти маршрут – лек МПС 4+1 брой места, от 05:00 ч. до 05:30 ч. и от 14:10 ч. до 14:40 ч. – 2 курса; 16-ти маршрут – лек МПС 4+1 брой места, от 07:15 ч. до 07:35 ч. и от 16:45 ч. до 17:05 ч. – 2 курса; 17-ти маршрут – автобус 13+1 брой места, от 07:00 ч. до 07:35 ч. и от 16:45 ч. до 17:20 ч. – 2 курса; 18-ти маршрут – автобус 14+1 брой места, от 06:40 ч. до 07:35 ч. и от 16:45 ч. до 17:40 ч. – 2 курса; 19-ти маршрут – автобус 30+1 брой места, от 06:55 ч. до 07:45 ч. и от 16:45 ч. до 17:35 ч. – 2 курса; 20-ти маршрут – автобус 40+1 брой места, от 07:00 ч. до 07:45 ч. и от 16:45 ч. до 17:30 ч. – 2 курса; 21-ви маршрут – бус 9+1 брой места, от 07:10 ч. до 07:30 ч. и от 16:45 ч. до 17:05 ч. – 2 курса; 22-ри маршрут – автобус 15+1 брой места, от 06:35 ч. до 07:30 ч. и от 16:45 ч. до 17:40 ч. – 2 курса. 23-ти маршрут – лек МПС 6+1 брой места, от 22:10 ч. до 22:25 ч. и от 05:40 ч. до 06:00 ч. – 2 курса; 24-ти маршрут – лек МПС 4+1 брой места, от 13:15 ч. до 13:20 ч. и от 22:30 ч. до 22:35 ч. – 2 курса; 25-ти маршрут – лек МПС 4+1 брой места, от 13:30 ч. до 13:35 ч. и от 22:30 ч. до 22:35 ч. – 2 курса;
Дейност 1: Сформиране на Управленския екип (Ръководител, Координатор, Счетоводител) на проекта. Организация и разпределение на задачите и отговорностите. В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. Задачите се утвърждават окончателно, както и отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 4: Провеждане на визуална идентификация на проекта, за информиране и публичност. Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и представители на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани/упълномощени от Водещата организация представители. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на информационна табела за Проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/2013; Съгласно ПМС 69/2013 ще се проведат процедури за избор на изпълнител/и за дейност транспорт до и от работното място и визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 821 BGN
Общ бюджет: 131 648 BGN
БФП: 131 648 BGN
Общо изплатени средства: 131 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 564 BGN
2015 98 052 BGN
131 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 530 BGN
2015 83 344 BGN
111 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 035 BGN
2015 14 708 BGN
19 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз