Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0280-C0001
Номер на проект: ESF-2203-05-10002
Наименование: Териториална мобилност предпоставка за създаване и изграждане на устойчиви трудови правоотношения
Бенефициент: "АТА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта:  Насърчаване на географската мобилност на работната сила в България, чрез организиране на транспорт за заетите лица във фирма „АТА” АД, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт с цел запазване на заетостта на лицата в дружеството
Дейности: 1.Организация и управление на проекта 1.Сформиране на екип и разпределение на задачите и отговорностите; 2.Вътрешна и външна организационна и координационна дейност; 3.Подготовка и провеждане на процедури по избор на външен изпълнител; 4.Текуща оценка и контрол на дейностите и резултатите
2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети лица във фирма „АТА” АД за период от 12 месеца Фирма „АТА” АД ще предоставя допълнителни стимули на 14 свои работници под формата на организиран транспорт от и до работното място в продължение на 12 месеца. Организирането на транспорта от кандидата се налага, както от ежедневното пътуване на заетите лица от и до тяхната работа и спецификата на работните смени, породена от предлаганите услуги, така и от липсата на подходящ и редовен обществен транспорт. Населените места, в които живеят по настоящ адрес лицата, включени в целевата група и околностите са с много нисък брой население и обществения транспорт, пътуващ през тях е през голям часови интервал, който не съответства с работните смени на служителите и така тяхното придвижване до работното им място в град Вършец се превръща в проблем. Във връзка с това дружеството намира решение, като предоставя на лицата, включени в целевата група допълнителни стимули под формата на организиран транспорт от и до работното място, за да задоволи както своите нужди и изисквания за висококвалифициран персонал и качествено предлагане на услуги, така и да осигури постоянна заетост и доходи от труд на тези лица. За целите на тази дейност, в зависимост от необходимостта на адекватен и съобразен с работното време транспорт, ще бъдат наети двама шофьори с нужната, според законовите изисквания за този вид дейност квалификация. Те ще бъдат външни за дружеството експерти поради изискваното на нормативната уредба за превоз на пътниците - наличие на определена квалификация и придобит стаж - и липсата на съответните достатъчно квалифицирани експерти в „АТА” АД. Необходимостта от двама такива експерти е свързана с продължителността и честотата на извозваните работници за денонощие съобразно работните смени. За сутрешните смени: Седем служители от целевата група започват работа в 8:00 ч. и свършват работа в 17:00 ч.Те са на длъжност, „Счетоводител”, „Касиер”,”Барман”/2 –ма, които се редуват по 3 дни в седмицата/, „Спасител”, „Електромонтьор”, „Управител” и живеят в гр. Монтана. За започването на смяната в 9:00 ч.е необходимо извозването на 2-ма служители на длъжност ”Спатерапевт/козметик” от гр. Берковица. Те приключват работа в 18:00 ч. За започването на смяната в 10:00 ч.е необходимо извозването на 5-ма служители на длъжност ”Главен готвач” „Готвач”, „Работник кухня ” от Монтана и ”Готвачи”2-ма /които се редуват по 3 и 4 дни в седмицата/ от село Долно Озирово. За вечерните смени: Седем служители от целевата група свършват работа в 17:00 ч.Те са на длъжност, „Счетоводител”, „Касиер”,”Барман”/2 –ма, които се редуват по 3 дни в седмицата/, „Спасител”, „Електромонтьор”, „Управител” за връщане в гр. Монтана. За приключване на смяната в 18:00 ч.е необходимо извозването на 2-ма служители на длъжност ”Спатерапевт/козметик” до гр. Берковица. След което МПС-то се прибира в гр. Монтана в гараж. Според действащите работни смени в „АТА” АД служителите от целевата група ще бъдат извозвани с един брой МПС /модел: Рено Трафик; брой места: 8+1/, както следва по следните маршрути за денонощие седем дни в седмицата: 1. Сутрешен транспортен маршрут:  Град Монтана(тръгване от гараж в 7:15 часа) 6 човека – град Вършец ( пристигане в Спа Хотел „АТА” в 7:45)  Град Вършец(тръгване от Спа Хотел „АТА” в 8:00 часа) – град Берковица(пристигане в 8:20 часа; 8:25 тръгване) 2 човека – град Вършец( пристигане в Спа Хотел „АТА” в 8:45 часа)  Град Вършец(тръгване от Спа Хотел „АТА” в 8:50 часа) - град Монтана(пристигане в 9:20 часа; 9:25 тръгване) 3 човека – с. село Долно Озирово(пристигане в 9:45 часа) взима 1 човек- град Вършец(пристигане в Спа Хотел „АТА” в 10:00 часа) 2. Вечерен транспортен маршрут:  Град Вършец (тръгване от Спа Хотел „АТА” в 17:00 часа) 6 човека – град Монтана(пристигане в 17:30 часа; 17:35 часа тръгване) – град Вършец (пристигане в Спа Хотел „АТА” 18:05 часа )  Град Вършец (тръгване от Спа Хотел „АТА” в 18:20 часа) 2 човека – град Берковица (пристигане в 18:40 часа; тръгване 18:45 часа) – град Монтана (пристигане в гараж в 19:15 часа).
3. Информиране и публичност 1. Организиране и провеждане на начална пресконференция за представяне на дейностите и запознаване на местното медийно общество; популяризиране на проектните цели и дейности. 10 представители на местните и регионални медии и членовете на проектния екип, ще вземат участие в пресконференцията. Посредством участието на медиите, тази въвеждаща пресконференция ще популяризира проекта сред обществото в целевия регион. Пресконференцията ще бъде организирана в подходяща зала с необходимото оборудване и техника. За всички участници ще бъде организирана кафе пауза и ще се раздадат работни материали, включващи презентация, папка и химикалка. 2. Изработване на информационна табела за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане от страна на Европейския съюз и Република България. Табелата ще бъде изработена през първия месец от стартиране на изпълнението на проекта и ще бъде поставена на видно място на сградата на фирмата. 3. Изработване на 3 броя информационни стикери за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане от страна на Европейския съюз и Република България. Стикерите ще бъдат изработени в първия месец от периода на изпълнение на проекта и ще се поставят на превозното средство, с което ще се извършва превоза на лицата, включени в целевата група. 4. Изработване и излъчване на онагледено рекламно съобщение по ТВ. Продължителността на съобщението ще бъде 30 секунди. То ще бъде излъчено за по 5 дни по един път на ден във втория, четвъртия, деветия и дванадесетия месец от проекта. Целта на 20-те излъчвания на съобщението е да бъде популяризиран сред обществото изпълнявания проект и източниците на финансиране. 5. Организиране и провеждане на финална пресконференция за отчитане на изпълнените дейности,постигнатите резултати, бъдещи възможности и популяризиране на добри практики. 10 представители на местните и регионални медии и членовете на проектния екип, ще вземат участие в пресконференцията. Посредством участието на медиите, тази финална пресконференция ще популяризира постигнатите резултати по проекта сред обществото в целевия регион и ще представи бъдещи възможности за устойчиво развитие, опит и добри практики. Пресконференцията ще бъде организирана в подходяща зала с необходимото оборудване и техника. За всички участници ще бъде организирана кафе пауза и ще се раздадат работни материали, включващи презентация, папка и химикалка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 747 BGN
Общ бюджет: 31 095 BGN
БФП: 31 095 BGN
Общо изплатени средства: 31 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 149 BGN
2015 23 944 BGN
31 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 077 BGN
2015 20 352 BGN
26 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 072 BGN
2015 3 592 BGN
4 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз