Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0033-C0001
Номер на проект: 13-22-34
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Садово
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност №1 „Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП“ Община Садово ще възложи на външна фирма-изпълнител, разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Външната фирма-изпълнител ще подготви документациите, ще бъдe обявeнa и проведенa процедурата за изпълнител на дейностите.
Дейност №2 „Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) „ Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Компютърно обучение 1. Курс: Административно обслужване (от Каталога на ИПА - ИТО-4) -25 служителя. 2. Курс: MS Excel за икономисти (от Каталога на ИПА - ИТО-15)-5 служителя. 4. Курс: Бази данни с MS Access - начинаещи (от Каталога на ИПА - ИТО-20)-15 служителя.
Дейност №3 „Провеждане на други специализирани обучения“ 1. Обучение по Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза Обучението ще даде основни знания на служителите за подходите, методите и моделите за управление, същността и видовете кризи, както и етапите при управлението на кризата. Участниците ще придобият умения за измерване на потенциалните въздействия и установяване на границите на кризата, ще се научат да разпознават факторите, които биха могли да задълбочат влиянието на кризата. Полученият опит по време на обучението ще подпомогне служителите да овладеят различни техники за извличане на опит за управление в условията на криза, както и основните фактори, които влияят върху управлението в такъв етап. 2. Успешно общуване в неформална среда Обучението съдържа основополагащи социални умения за водене на удовлетворяващ страните разговор, техниките за активно слушане и адекватно на ситуацията поведение. Участниците ще се запознаят с личностовата типология в процеса на общуване с другите и ще имат възможност практически да отработят представените поведенчески и етични правила в общуването. В програмата се разглеждат типовете неформална среда и умението за корекции на общуването спрямо средата. 3. Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми Обучението съдържа основна информация за същността и развитието на публичната администрация, ролята и взаимодействието й с другите сектори. Основни умения, които ще придобият служителите са разбирането на същността на инструментите за управление, познаването на видовете комуникативни канали и тяхното влияние върху преките задължения на служителите, което ще доведе до подобряването взаимодействието между звената и отработването на по-ефективни структури на комуникация.
Дейност №4 „Информация и публичност” Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: Организиране на пресконференции -2бр.за напредъка по проекта (встъпителна и заключителна) Отпечатване и разпространение на 200 бр. рекламни информационни листовки. Отпечатване на 50 бр. плакати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Приватсистем"ООД
БГ ЕВРО 2020
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 267 BGN
Общ бюджет: 54 401 BGN
БФП: 54 401 BGN
Общо изплатени средства: 54 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 401 BGN
2015 0 BGN
54 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 241 BGN
2015 0 BGN
46 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 160 BGN
2015 0 BGN
8 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Разработени документации
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени процедури по реда на ЗОП и избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители от община Садово
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Проведени специализирани обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Обучени служители от община Садово
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Проведени 2бр. конференции
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Разработени и разпространени 200бр.брошури и 1бр.банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз