Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0220-C0001
Номер на проект: ESF-2203-02-09002
Наименование: Мобилност до работното място-ЛЕЯСТОМ ЕООД
Бенефициент: "ЛЕЯСТОМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е подпомагане на географската мобилност на работещите в Предприятието на Кандидата, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт, чрез което да се съхрани заетостта на подготвените в Предприятието мобилни кадри
Дейности: 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на работниците на „Леястом” ЕООД (Сунгурларе), които живеят в населени места извън селището на местоработата си. Организираният транспорт до и от работното място ще засегне лица, които работят в „Леястом” ЕООД (гр. Сунгурларе, обл. Бургас) и живеят в различни квартали на гр. Сливен, с Сотиря и с. Славянци (обл. Бургас). Броят на лицата е 15, а работното им време от 8 до 17 часа. Превозът ще се извършва от едно МПС – автобус „Рено Мастер”, втора употреба, с брой места 16+1. Тъй като режимът на работа е едносменен, автобусът ще извършва един курс в денонощие: от гр. Сливен до гр. Сунгурларе и обратно. Маршрутът е съобразен с местоживеенето на работниците и включва 7 спирки: 5 в гр. Сливен, 1 в с. Сотиря и 1 в с. Славянци. Превозът ще се извършва всеки делничен ден (с изключение на дните на официални празници). Автобусът ще тръгва от гаража в гр. Сливен в 6.30 часа и ще пристига в предприятието в Сунгурларе около 8.00 часа. Тръгването в обратна посока ще бъде в 17.00 часа с приблизителен час на пристигане в гаража 18.30 часа. Автобусът е предназначен за превоз на работниците и е собственост на „Леястом” ЕООД. Лицето, което ще извършва превоза, е служител на фирмата с висше техническо образование, притежава правоспособност за управление на МПС категория “D” и има 2 г. релевантен опит. Превозва персонала на фирмата по съвместителство в периода 2005 – 2009 г. и 2010-2011 г., като до 08.2011 г. това става с микробус „Ситроен C25” (8+1), а от м. август 2011 г. с „Рено Мастер” (16+1), за което през м. юни 2011 г. е придобил правоспособност за водач на МПС категория „D”. Като се има предвид, че в „Леястом” ЕООД работят общо 22 души, броят на работниците, на които се налага да пътуват от Сливен до Сунгурларе (15 души), представлява близо 70% от общата численост на персонала. Пътуването със собствен транспорт е нерентабилно за работниците, особено в условията на криза и през зимния период. Освен това голяма част от тях са представители на уязвимите групи на пазара на труда – от ромската общност и на възраст над 55 г. Общественият транспорт както като дестинационни възможности, така и по график не е удобен за работещите в Предприятието. Ползването на обществен транспорт ще създаде затруднения и ще причини паразитна загуба на време, с което трудовият ден ще се увеличи чувствително. Наличният обществен транспорт по линията Сливен – Сунгурларе не предоставя възможност за съобразяване с работното време на работещите в „Леястом”. Освен това времето за пътуване се удължава значително, поради удължаването на маршрута за включване на повече селища, както и поради големия брой спирки. От друга страна, технологичният процес в предприятието не позволява въвеждане на плаващо работно време, което да се съобрази с наличния обществен транспорт. По тези причини за „Леястом” не е целесъобразно използването на възможностите по схема „По-близо до работа” на ОПРЧР. Осигуряването на организиран транспорт до и от работното място е изключително необходимо, с оглед създаването на по-благоприятни условия за работа на целевата група, като се осигури пристигане на работното място и неговото напускане изцяло съобразено с работното време. Тази социална придобивка е важна и като предпоставка за по-пълна удовлетвореност на работниците от условията на труд и за създаване и запазване на трудовата мотивация.
2. Доставка на гориво Ще бъде сключен договор с доставчик на гориво съгласно изискванията на ПМС № 69/2013 г. Изборът ще бъде осъществен по реда ПМС 69/2013 г. Това означава, че в конкретния случай не е необходимо провеждането от страна на бенефициента на тръжни процедури, тъй като заложената обща стойност за гориво е 11 030.50 лв. Съгласно ПМС 69/2013 г. отчитането на разходите за дейността ще се извършва чрез първични платежни документи. Въпреки това, Кандидатът счита, че за постигане на по-голяма прозрачност и осигуряване на изпълнението при най-добро съотношение качество/цена, ще бъде целесъобразно изпълнителят да се определи на база три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Доставчикът ще бъде избран съобразно принципа за постигане на най-добро съотношение между качество и цена. Договорът ще бъде изготвен от ръководителя на проекта и съгласуван със счетоводителя на проекта и управителя на „Леястом” ЕООД Стефан Бонев. Доставчикът ще осигурява всеки месец горивото за превоз на целевата група съгласно сключения договор.
3.Организация, управление и вътрешен мониторинг на изпълнението на проекта Организацията и управлението на проекта ще се основават на принципите за добро управление на проекти и за ефективност на разходите. Управлението, организацията и отчитането на проектното изпълнение ще се осъществява от Екип за организация и управление (ЕОУ). Екипът включва ръководител (външен експерт с опит в управлението на проекти) и счетоводител (служител на фирмата, който съвместява длъжностите счетоводител и ръководител транспорт, поради което има специфични познания и във връзка с основната проектна дейност). ЕОУ има ангажимента да осигури подготовката и изпълнението на проектните дейности при спазване на предвидените времеви, технически и финансови параметри. ЕОУ ще провежда редовни работни срещи за планиране и отчитане на конкретните задачи по изпълнение на дейностите, ще докладва за напредъка на проекта пред ГВМО, ще подготвя междинните и финалния технически и финансов доклад, съгласно договора за БФП. За да се осигури прозрачност при изпълнението на проекта, вътрешен мониторинг и периодична оценка на неговия напредък, както и своевременно отстраняване на евентуални пречки при изпълнението, ще бъде сформирана Група за вътрешен мониторинг и оценка (ГВМО). В нея ще участва управителят на фирмата и представители на целевата група. Ще провежда заседания всеки месец. За проследяване на проектното изпълнение ще се подготвят месечни доклади за оценка, които ще гарантират навременна реакция за отстраняване на възникнали проблеми при реализиране на дейностите. Те ще бъдат използвани и при подготовката на междинните и финалните доклади за ДО. Прозрачността при изпълнението на проекта ще се осигурява и посредством оценка от страна на целевата група и останалата част от персонала и местната общност като заинтересована страна – чрез периодично анкетиране.
4. Информиране и публичност относно финансирането на проекта, неговите цели, дейности и резултати. Дейността ще бъде осъществена по реда на ПМС 69/2013 г. Това означава, че в конкретния случай не е необходимо провеждането от страна на бенефициента на тръжни процедури, тъй като заложената обща стойност за информиране и публичност е 860.00 лв. Съгласно ПМС 69/2013 г. отчитането на разходите за дейността ще се извършва чрез първични платежни документи. Въпреки това, Кандидатът счита, че за постигане на по-голяма прозрачност и осигуряване на изпълнението при най-добро съотношение качество/цена, ще бъде целесъобразно изпълнителят на информационните материали – табела и стикери, да се определи на база три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Изпълнителят на дейността по изработка на информационните материали ще бъде избран съобразно принципа за постигане на най-добро съотношение между качество и цена. Договорът ще бъде изготвен от ръководителя на проекта и съгласуван със счетоводителя на проекта и управителя на „Леястом” ЕООД Стефан Бонев. Изпълнителят ще изработи информационните материали – табела и стикери - съгласно сключения договор. Дейността е съобразена с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Обществеността ще бъде информирана по различни канали относно помощта, получена за изпълнението на проекта. Ще бъдат реализирани: - две информационни събития за местни и регионални медии: при старта за представяне на проекта и при приключването на неговата реализация за представяне на резултатите и ползите; - две публикации в местни/регионални медии: за представяне на проекта при неговото стартиране и едно интервю в края на проекта с управителя на предприятието и представители на целевата група за представяне на ползите и резултатите; - информация за проекта на сайта на „Леястом” ЕООД; - ще бъдат изработени два броя стикери с информация за финансовата подкрепа на проекта и поставени на автобуса, който ще осъществява превоза на работниците; - ще бъде изработена една информационна табела, поставена на входа на фирмата; - ще бъде изработена бланка, съобразена с изискванията за визуална идентификация, която ще се използва за всички документи, свързани с проекта. Всички информационни материали ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР.
5. Междинно и финално отчитане на Проекта Организацията и управлението на Проекта се основават на принципите за добро управление на проекти и за ефективност на разходите. В съответствие с правилата за отчитане на изпълнението на Проекта, Бенефициентът (Кандидатът) трябва да представи своевременно междинен технически и финансов доклад и финален технически и финансов отчет, като основание за признаване на правомерността и целесъобразността на направените разходи. Техническите и финансовите доклади и отчети трябва ясно, аргументирано и доказано да посочат изпълнението на проектните дейности и точното спазване на предвидените времеви, технически и финансови параметри. ЕОУ има ангажимента да осигури подготовката и изпълнението на проектните дейности при спазване на предвидените времеви, технически и финансови параметри. ЕОУ ще провежда редовни работни срещи за планиране и отчитане на конкретните задачи по изпълнение на дейностите, ще докладва за напредъка на проекта пред ГВМО, ще подготвя междинните и финалния технически и финансов доклад, съгласно договора за БФП. За проследяване на проектното изпълнение ще се подготвят месечни доклади за оценка, които ще гарантират навременна реакция за отстраняване на възникнали проблеми при реализиране на дейностите. Те ще бъдат използвани и при подготовката на междинните и финалните доклади за ДО. Проектната документация ще се подготвя и съхранява съгласно изискванията, произтичащи от договора за БФП, като за целта ще бъде обособено работно място в офиса на фирмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 236 BGN
Общ бюджет: 8 733 BGN
БФП: 8 733 BGN
Общо изплатени средства: 8 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 047 BGN
2015 4 431 BGN
8 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 440 BGN
2015 3 767 BGN
7 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 607 BGN
2015 665 BGN
1 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз