Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Къща за нашите деца”
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга ЦНСТ
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за организация и управление на проекта След подписване на договорът за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ДО и община Елхово със заповед на кмета ще се определи екип за организация и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран от трима души изпълняващи задължения и отговорности по следните позиции ръководител, координатор и счетоводител. Екипът за управление ще разпредели помежду си основните ангажименти за работата си с конкретни дейности, задачи, срокове и отговорности за навременното им изпълнение. Ежемесечно ще се извършва и вътрешен контрол за срочното изпълнение на предвидените дейности и за правилно разходване на средствата, чрез провеждане на работни срещи на екипа отразени в протокол. Екипът на проекта ще участва в подготовката на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП, избор и сключване на договори с изпълнители и контрол на изпълнението по съответния договор. За администрирането на проектните дейности ще бъдат осигурени материали и консимативи. Всички документи във връзка с управлението, изпълнението и отчитането на проекта ще се изготвят съгласно изискванията на финансиращата програма, Закона за защита на личните данни и Закона за счетоводството.Създадената документация по време на изпълнението на проекта ще се съхрани и архивира в определени за целта шкафове, ясно обозначени с името на Проекта и знамето но ЕС и ЕСФ.
Дейност 2:Подбор на персонал за нуждите на център за настаняване от семеен тип Набирането на персонала се основава на писмена процедура, която включва критериите за подбор и неговите етапи. Набирането на персонала може да се осъществява чрез Бюрото по труда, публикуване на обява в местните средства за масова информация, интернет и информационни табла на общината, както препращане и препоръки от партньори в социалната сфера. За подбор на персонал в Център за настаняване от семеен тип в рамките на предварително определен срок ще се приемат заявления от желаещите да работят в ЦНСТ. Със заповед на кмета на общината, ще бъде сформирана комисия за оценка и подбор на персонала. Комисията осъществява подбор на персонала на няколко етапа: подбор по документи, включващи автобиография и мотивационно писмо, интервю, допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение. Одобрените кандидати се назначават на работа, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. За всеки назначен член на персонала се изготвя и поддържа лично досие, което съдържа молбата за постъпване на работа, автобиография, мотивационно писмо, копия от дипломи за завършена образователна степен, квалификационни курсове и др., свидетелство за съдимост, карта за предварителен медицински преглед, здравна книжка, длъжностна характеристика, личен план за развитие на служители. Всеки член на персонала ще има личен план за професионално развитие, достъп до професионални сдружения, участие в научни и практически курсове, конференции и семинари за повишаване на квалификацията.
Дейност 3: Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите Подготвителния процес включва разработване на писменна процедура за прием на децата и младежите. Настаняването в ЦНСТ е планирано. Отдел „Закрила на детето” в ДСП насочва детето към ЦНСТ. След извършена оценка по случая, придружена със социален доклад и план за действие се организира планирана среща за настаняване на детето. В срещата ще вземат участие ръководителя на ЦНСТ и част от персонала. До окончателното приемане на дете в ЦНСТ ще се проведат опознавателни срещи между персонала на центъра и всяко конкретно дете, целящи взаимно опознаване и установяване на връзка помежду им. След издадена заповед за ползване на социалната услуга ЦНСТ и Набавяне на всички задължителни документи ще се извърши преместването на децата.
Дейност 4: Информираност и публичност За информиране на обществеността за стартирането и реализацията на проекта ще бъде проведена информационна кампания. Предвидено е да бъдат изработени разпространени 500 броя листовки и да бъдат публикувани две статиии в регионален вестник и електронна медия за начало на информационната капания. За стартиране на същинските дейности по проекта ще се проведе официално откриване на ЦНСТ. В рамките на тази дейност ще бъдат закупени информационно табло и табела за сградата на центъра. Като междинна оценка за изпълнението на проекта ще бъде публикувана статия в електронна медия. Като друг източник на информация ще може да се използва и сайта на Общината. Работата на екипа по информиране и публичност ще бъде насочена към представяне на проектните резултати и постижения на професионалната общност, на родители и широка общественост в заключителна информационна кампания, като се предвижда изработка и разпространение на 500 броя дипляни. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно изискванията за визуализация по настоящата схема и ще съдържат информация за целите, резултатите и обхвата на проекта.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността включва: -определяне на конкретните потребители и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите -изготвяне на индивидуален план за работа с всяко дете и младеж , ползвател на услугата. -групова и индивидуална работа с децата и младежите от целевата група за изпълнение плана на работа по отношение на ежедневните, здравните, образователни потребности, работа за изграждане на социален капацитет, който да спомогне за успешно включване в живота на общността, организиране на дейности за ежедневието им.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 677 BGN
Общ бюджет: 72 744 BGN
БФП: 72 744 BGN
Общо изплатени средства: 72 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 201 BGN
2015 24 542 BGN
72 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 971 BGN
2015 20 861 BGN
61 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 230 BGN
2015 3 681 BGN
10 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз