Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разкриване и предоставяне на социални услуги за деца и младежи в община Правец
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - 1 бр. ЦНСТ, 1 бр. Защитено жилище, 1 бр. ЦСРИ
Дейности: 9. Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ Капацитетът на социалната услуга е 30 потребители, а средствата, необходими за издръжка на дейността са разчетени на база на одобрената финансова рамка за единните стандарти през 2013г. Методологията на предоставяне на услугата е съобразена с националните и международни документи в областта на правата на детето, както и на стандартите за качество на социалните услуги за деца. Конкретните дейности, които ще се предоставят за децата са следните: - Придобиване на умения за общуване и работа в група; - Развитие на различни навици и умения за живот /хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване и др./ чрез индивидуални занятия, различни ателиета за групова работа в и извън ЦСРИ, екскурзии, посещения в различни институции и обществени места; - Придружаване и подкрепа в процеса на обучение /групово, индивидуално и/или семейно/ - вкл.провеждане на обучителни дейности по учебни направления, музика, приложни техники и др.; включване чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за учене, подготовка за интегрирано обучение на детето в масова детска градина или училище; - Организиране свободното време, отдих и развлечения; - Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа; - Двигателна рехабилитация - физикалното лечение или кинезитерапията са съвкупност от дейности, подпомагащи двигателната активност при взаимоотношенията на детето с хора и заобикалящата среда; - Логопедична терапия - включва диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения; - Психологична диагностика, профилактика и консултиране; - Арттерапия: използване на творчеството, за да помогне на децата и младежите да осъзнаят чувствата и желанията си. -Трудотерапия, която включва: Функционална трудотерапия: готварство; поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене; битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, пране, цветарство; Занимателна трудотерапия: поддържане на личните интереси, чрез хоби; рисуване и приложни дейности, работа с глина, дърво, природни и текстилни материали; Професионална трудотерапия:извършване на трудови движения, съответстващи на съществуващи преди заболяването трудови навици и стереотипи с оглед по-бързото възстановяване на двигателните функции и общото функционално състояние; - Работа с родители: информиране - за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др; консултиране с оглед подобряване на грижите за детето, при необходимост насочване към консултации със специалисти извън ЦСРИ, които могат да са полезни за семейството и детето;обучение за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания; специфика на конкретното увреждане и др. След приемането на лицето, ползващо социална услуга, се оформя лично досие, като се спазва конфиденциалността на информацията. За всяко лице след наблюдение, обследване и диагностика, екипът попълва входяща оценка, разработва индивидуален план според възрастта, степента и спецификата на дефицита, характера и темперамента.
Дейност 6: Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и младежите и настаняване в новоразкритите услуги Подготовката на всяко дете за преместване в новите форми на грижи и услуги е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата и страхове от промяната. Конкретният бенефициент ще наеме външен изпълнител за дейността, свързана с превоз, преместване и настаняване на потребителите в ЦНСТ, ЗЖ и ЦСРИ Ще се даде възможност на персонала да се запознае с децата и младежите и те да се подготвят плавно за живота си в новоразкритите социални услуги. Подготвителният процес включва обмен на информация между новия и стария персонал за всяко конкретно дете, опознаване на средата от новия персонал, посещаване на услугите от потребителите преди окончателното им преместване и взимане под внимание на мнението им относно разположението и обзавеждането на съответната социална услуга. Конкретният бенефициент ще закупи материали и консумативи, пряко свързани с периода на преместването на децата в новоразкритите услуги за период от 3 месеца преди реалното им стартиране – хигиенни и санитарни материали, почистващи средства, различни съдове за еднократна употреба, работно облекло, канцеларски материали, във връзка с оформянето на документацията по предоставяне на всяка услуга. За три месечния период преди реалното стартиране на социалните услуги ще се назначат 9 лица като консултанти / по 3 лица за всяка социална услуга/, които ще изпълняват следните функции: - Разработване на методология на съответната социална услуга с описание на концепцията на услугата, методите и инструментариума, технологията на осъществяване на дейността. - Осъществяване на подготвителен процес за обмен на информация между новия и стария персонал за всяко конкретно дете; - Запознаване на новия персонал със средата и естеството на работа във всяка от трите социални услуги; - Изготвяне на необходимите методически документи по отношение на предоставяните услуги както следва: Процедура по прием в съответната социална услуга. Правила и писмени процедури за осигуряване на достъпа до здравни грижи. План за грижи на детето. Процедура за съхранение и използване на потенциално вредни вещества. Политика за посетителите в съответната социална услуга. План за действие при агресивно поведение на външни лица и при екстремна ситуация в сградата. Процедури и указания за действия при аварии, бедствия и аварии. План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата. Вътрешни правила за финансово управление и контрол. Процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата. Процедура за подаване и разглеждане на жалби. Програма за превенция на насилието над деца. Процедура за реагиране при съмнение или осъществено насилие над децата или персонала.
8. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Капацитетът на социалната услуга е 8 младежи, настанени в сграда, изградена със средства по ПРСР. Средствата, необходими за издръжка на дейността са разчетени на база на одобрената финансова рамка за единните стандарти през 2013г. След като бъдат определени осемте потребителя на социалната услуга с тях се сключват потребителски договори за предоставянето на услуга „Защитено жилище”. В договора се включват следните клаузи: 1. правата и задълженията на страните по договора; 2. описание на дейностите, които се предоставят в Защитеното жилище; 3. срок на договора; 4. условия и начин на прекратяване на договора. Следва изготвяне на индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план за работа е планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия с лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. Въз основа на социалната работа на екипа, при прилагане на индивидуален подход и съобразно конкретните потребности на всяко прието лице се осъществяват следните дейности в защитеното жилище: -удовлетворяване на ежедневни потребности с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот; - индивидуални и групови консултации със специалисти по медико – социални проблеми; - медицинска рехабилитация; - подпомагане участието в процеса “хранене”; - корекционно – компенсаторни дейности за социално интегриране (занимателно – развлекателна трудотерапия; функционална трудотерапия, музикотерапия, културотерапия и др.); - участие в различни форми на образователни програми и достъп до информация; - провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми; -подпомагане извършването на административни услуги; - организиране на занимания по интереси и подкрепа на хоби; - организиране на свободното време и личните контакти; - участие в съвместни мероприятия със социални домове, читалища, училища и други;
Дейност 2: Информиране и публичност В рамките на изпълнение на целия проект се планира изпълнението на редица информационни мероприятия, насочени към популяризиране на дейността и пълна прозрачност при реализация на проекта. 1. В началото на изпълнение на проекта ще се изработи информационна брошура за проекта. Планира се изработване на 500 екземпляра с цел предоставяне на информация за проекта, за финансирането, за новоразкритите социални услуги. В брошурата ще се представят екипа, планираните дейности, заложените индикатори и очакваните резултати от изпълнение на проекта. 2.В близост до сградите, където ще се разкрият социалните услуги ще се постави по един информационен билборд. 3.С цел информиране на обществеността се предвижда организиране на две пресконференции по проекта. 3.1.Встъпителната пресконференция има за цел предоставяне на информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати. Ще се представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването и функционирането на трите социални услуги. 3.2. Заключителна пресконференция с цел представяне на постигнатите индикатори и резултати от изпълнение на проекта, както и устойчивостта на новоразкритите социални услуги. 4. По време на изпълнение на проекта ще се проведе информационно събитие „Ден на отворени врати” за информиране на обществеността. Целта е да се популяризират алтернативните социални услуги за деца и младежи, както и да се популяризира подкрепата от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Всички желаещи ще имат възможност да видят на място по какъв начин са организирани трите социални услуги, как се предоставят те, какъв е напредъка на проекта.
Дейност 1: Организация и управление на проекта През цялото времетраене на проекта екипът по проекта ще подготвя доклади по проекта /съгласно изискванията на Договарящия орган/, като следи за постигане на заложените индикатори. Екипът ще изготвя междинни технически и финансови отчети, а в края на проекта ще бъдат изготвени окончателен технически и финансов отчет. Екипът следи за прецизното оформяне на всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Дейност 5: Подбор на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга– Център за социална рехабилитация и интеграция Всеки член на персонала в ЦСРИ се назначава на базата на писмена процедура за набиране и подбор. Подборът ще се осъществи през м.1 от изпълнение на проекта, а подбраните лица ще са заети от м.2 от изпълнение на проекта. Изборът на персонал е съобразен с опита на кандидатите в грижа за деца и младежи. Подборът на персонал се извършва преди стартиране работата на ЦСРИ. Служителите ще се запознаят предварително с потребителите, като ще се включат в подготвителния процес по преместването им и още на това ниво ще започне изграждането на връзка помежду им. Изборът на персонал се основава на опита, който имат кандидатите, както и умения за работа с лица с увреждания и за екипна работа. Подборът се извършва от създадена за целта комисия. Доставчикът определя членовете на комисията. Комисията осъществява подбора на персонала на няколко етапа: • подбор по документи; • интервю; Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Ръководител на ЦСРИ 1 лице - утвърждава Правилник за вътрешния ред, извършва ежедневен контрол върху всички дейности, осъществявани в ЦСРИ, прави периодични проверки на документацията, отразяваща работата в Центъра. Отговаря и следи за спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга. Разпределя и контролира поставените задачи. Социален работник 1 лице - Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите. Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество. Участва и изготвянето и актуализирането на индивидуален план за грижи, както и в разработването на обучителни, рехабилитационни и терапевтични индивидуални и групови планове за работа с децата и младежите в ЦСРИ. Медицинска сестра 1 лице – Участва в разработването на индивидуални планове за грижи, води социални случаи и предоставя дневни грижи. Осъществява медицински прегледи на потребителите и следи общото им здравословно състояние. Води необходимата документация и отчетност. Логопед 1 лице – Формира пълноценни представи за околния свят, развива познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение). Развива фината моторика на ръцете и подготовка за писане. Подпомага деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения. Психолог 1 лице - Идентифицира психологични проблеми и решаването им чрез психологични и терапевтични техники. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа. При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми. Води необходимата документация и отчетност. Трудотерапевт 1 лице – Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител. Работи по изготвени от него месечна програма, програми за индивидуална и групова работа. Рехабилитатор 1 лице – Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в условия извън ЦСРИ. Възпитател 1 лице – Основните му функции са свързани с ежедневните грижи за децата и младежите, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦСРИ. Хигиенист 1 лице - Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря. Целесъобразно прилага и употребява предоставените препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира и товари отпадъците и амбалажа до определените за целта места.
Дейност 3: Подбор на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга– Център за настаняване от семеен тип Всеки член на персонала в ЦНСТ се назначава на базата на писмена процедура за набиране и подбор. Подборът ще се осъществи през м.1 от изпълнение на проекта, а подбраните лица ще са заети от м.2 от изпълнение на проекта. Изборът на персонал е съобразен с опита на кандидатите в отглеждане, възпитание и грижа за децата. Подборът на персонал се извършва преди стартиране работата на ЦНСТ. Служителите ще се запознаят предварително с децата, като ще се включат в подготвителния процес по преместването им и още на това ниво ще започне изграждането на връзка помежду им. Изборът на персонал се основава на опита, който имат кандидатите в отглеждане, възпитание и грижа за деца, както и наличието или желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа. Подборът се извършва от създадена за целта комисия. Доставчикът определя членовете на комисията. Комисията осъществява подбора на персонала на няколко етапа: • подбор по документи; • интервю; Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Управител – 1 лице - отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Детегледачи/възпитатели – 3 лица - основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Те работят на смени на сумарно работно време. Социален работник – 2 лица - които оказват подкрепа и грижа на децата, осъществяват връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Формират умения и навици у децата, както и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Рехабилитатор - 1 лице – прилага рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части на децата с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот. Медицинска сестра – 1 лице - осигурява здравни грижи за децата. Хигиенист/Санитар – 4 лица - поддържат хигиената в ЦНСТ и околното му прилежащо пространство, подпомага работата на останалия персонал и ежедневния бит на потребителите.
7. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Капацитетът на социалната услуга е 14 деца, настанени в сграда, изградена със средства по ПРСР. Средствата, необходими за издръжка на дейността са разчетени на база на одобрената финансова рамка за единните стандарти през 2013г. Предоставянето на социалната услуга ще се осъществява изцяло на база на Методическото ръководство за предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца. Ползвателите активно ще участват като им дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали тя е с очакваното качество. ЦНСТ се разкрива в самостоятелна новопостроена сграда, като в близост съществуват здравни, образователни и социални услуги, културни и спортни институции, които са в състояние да отговорят на потребностите на децата от грижа и развитие. За всички деца ще се изготвя социален доклад и План за действие на детето. Персоналът на ЦНСТ ще поддържа лично досие на всяко дете, където ще се отразява работата с детето и напредъка по случая. Приоритетно в ЦНСТ ще се работи в подкрепа на децата да водят независим начин на живот подпомогнати от професионалисти чрез: • изработване на индивидуална програма за предоставяне на услугата в краткосрочен и дългосрочен план; • индивидуална и групова работа за развитие на умения за самообслужване, независимост и социално представяне; • предоставяне на грижа за деца, за които липсват алтернативи и форми за подкрепа в семейна среда ; Персоналът на ЦНСТ ще провежда екипни срещи и ще изготвя съвместно месечни планове. Този механизъм е инструмент за планиране, координация и екипно договаряне на задачите. В ЦНСТ ще се работи по следните стандарти:  Стандарт №1 Вход на услугата  Стандарт №2 Работа по случай в ЦНСТ  Стандарт №3 Изход от услугата  Стандарт №4 Осигуряване на основни жизнени потребности  Стандарт №5 Грижи за здравето  Стандарт №6 Психологична подкрепа  Стандарт №7 Образование  Стандарт №8 Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време  Стандарт №9 Работа с родители и семейства  Стандарт №10 Работа с общността, други институции и организации
Дейност 4: Подбор на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга– Защитено жилище Всеки член на персонала в ЗЖ се назначава на базата на писмена процедура за набиране и подбор. Подборът ще се осъществи през м.1 от изпълнение на проекта, а подбраните лица ще са заети от м.2 от изпълнение на проекта. Изборът на персонал е съобразен с опита на кандидатите. Подборът на персонал се извършва преди стартиране работата на Защитено жилище. Служителите ще се запознаят предварително с младежите, като ще се включат в подготвителния процес по преместването им и още на това ниво ще започне изграждането на връзка помежду им. Ще се даде предимство на умения за вземане на самостоятелни решения, наличие на емпатия и умения за екипна работа. Подборът се извършва от създадена за целта комисия. Доставчикът определя членовете на комисията. Комисията осъществява подбора на персонала на няколко етапа: • подбор по документи; • интервю; Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Управител 1 лице – Организира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Защитеното жилище. Контролира воденето на задължителната документация по предмета на дейност. Осигурява безопасна и сигурна среда за потребителите на социални услуги, защита на техните интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние. Социален работник 1 лице – Участва в изготвянето на индивидуалния план за работа на всеки потребител и оценка на същия на определен период от време. Участва в изготвянето на индивидуален план за включване в групова работа. Води личните досиета на потребителите на социални услуги, регистъра и цялата приложима документация, касаеща предоставянето на социалната услуга. Трудотерапевт 1 лице –Изготвя индивидуална програма за трудотерапия с участието на всеки потребител. Изготвя трудотерапевтичен лист на всеки потребител, който актуализира в срок. Медицинска сестра 1 лице – Изготвя индивидуален план за здравни грижи на всеки потребител и оценка на същия на определен период от време. Обследва и изготвя оценка за двигателните възможности на потребителите. Провежда лечебна физкултура Социален асистент 1 лице – Подпомага обитателите на ЗЖ като организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за нормален живот на потребителя на социалната услуга. Персоналът в “Защитеното жилище” отговаря пряко за изпълнение на стандартите и критериите за: местоположение и материална база; хранене; здравни грижи; образователни услуги и информация; организация на свободното време и личните контакти; обслужващ персонал.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 407 BGN
Общ бюджет: 259 579 BGN
БФП: 259 579 BGN
Общо изплатени средства: 259 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 880 BGN
2015 204 697 BGN
259 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 648 BGN
2015 173 993 BGN
220 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 232 BGN
2015 30 705 BGN
38 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз