Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За реализиране на проектното предложение ще бъде сформиран Екип за управление на проекта, включващ: ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. Екипът за управление на проекта не само ще координира дейностите му, но ще подпомага екипа на ЦНСТ относно организацията и управлението на услугата чрез методически указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта ще отговаря за изпълнение на индикаторите на проекта. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се поддържа пряка връзка с Дирекция „Социално подпомагане”. Ще бъдат осигурени канцеларски материали за администрирането на проекта. Преди стартирането на услугата по проекта ще се организира посещение на екипа за управление на проекта за обмяна на добри практики с община Русе и Търговище. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Доброто управление на проекта, ефективната координация между кандидата и институциите в значителна степен ще допринесат за създаване на условия за качественото предоставяне на услугата, както и за нейната устойчивост след приключване на проектните дейности.
Дейност 5. Мониторинг За успешното реализиране на настоящото проектно предложение, от особено значение ще е вътрешния мониторинг върху осъществяваните дейности. Екипът за организация и управление на проекта ще организира изпълнението на заложените дейности, ще следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори и резултати за изпълнение и целесъобразното разходване на средствата по проекта. Ще осъществява непосредствен мониторинг на качеството на социалната услуга и спазването на всички нормативни изисквания при нейното предоставяне. За минимизиране риска от съществени отклонения в параметрите на планираните дейности, специално внимание ще бъде отделено на следене на индикаторите за изпълнение на проекта, като при констатиране на съществено разминаване на изпълнена дейност с очакван резултат, екипът за управление на проекта ще прави анализ и ще приеме план с конкретни мерки и срокове за отстраняване на несъответствията. Екипът за управление на проекта ще прилага мерки за недопускане на двойно финансиране при изпълнение дейностите по проекта. При старта на проекта, екипът за управление ще разработи План за мониторинг, включващ срок, разултати и индикатори за изпълнение на всяка една от проектните дейности. Екипът за управление на проекта ще следи за вида и пълнотата на документацията по проекта. Екипът за управление на проекта ще контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
Дейност 4. Информиране и публичност Предвижда се използването на следните комуникационно информационни средства: Информацията за проекта ще достигне до целевата група и широката общественост посредством: - Изработване и публикация на флаш банер - с цел привличане на общественото внимание и заинтересованите страни към целите на проекта и резултатите от неговата реализация ще бъде изработен 1 флаш банер, съдържащ задължителната визуализация за проекта и неговото наименование. Същият ще се публикува 3 пъти с продължителност 10 дни. - Платени съобщения в местно печатно издание. Ще бъдат публикувани 5 платени съобщения в местен вестник на различни етапи от изпълнението на проекта. - Платени радиоклипове в местна радиостанция. Ще бъдат изготвени 3 вида радиоклипа, излъчени по 20 пъти при стартиране на проекта, при стартиране на социалната услуга и в края на проекта. - Пресконференции Ще бъдат проведени 3 пресконференции в гр. Силистра /при стартиране на проекта, при стартиране на услугата и в края на проекта/ за популяризиране на дейностите по проекта и на ЦНСТ за деца с увреждания като социална услуга в общността. - Покани – Ще бъдат изработени 130 бр. покани за заинтересованите страни, които ще бъдат поканени на пресконференциите по проекта и официалното откриване на услугата. - Флаери - С цел осигуряване на публичност и информиране на обществеността, заинтересованите страни и целевите групи по проекта ще бъдат изработени 2 флаери по 500 броя. Единият вид ще съдържат информация за оперативната програма и ЕСФ, проекта, неговото наименование, цели, дейности и очаквани резултати, а вторият вид, съдържащи основна информация за услугата и потребноситте на целевата група. - Изработка и печат на рекламни материали Ще бъдат изработени различни рекламни материали съдържащи задължителните елементи за визуализация на проекта: тефтери – 150 бр., папки с лого – 150 бр., химикали – 150 бр., които ще бъдат разпространявани на пресконференциите и по време на изпълнението на дейностите по проекта. - Изработка и печат на плакати Ще бъдат отпечатани 100 бр. плакати с информация за проекта и за социалната услуга, които ще бъдат разпростарени в община Силистра. - Банер на стойка - С цел осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекта, ще бъдат изработени 2 преносими табели на стойка /банери/, които ще бъдат поставени на местата за провеждане на различните пресконференции. - Табела - Ще бъде изработена и поставена 1 табела на входа на сградата, където ще бъде ситуирана социалната услуга. - Изработване, доставка и монтаж на информационна табела - ще бъдат изработени, доставени и монтирани информационни табели, които ще се намират постоянно в общината и в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За дизайна и отпечатването на информационните материали, за организирането и провеждането на пресконференциите по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки.
Дейност 3. Дейности по подготовка за преместване и преместване на децата и младежите Подбор на специалисти, извършващи подкрепящи дейности Във връзка с подготовката и преместването на бенефициентите (макс. 3 месеца) в ЦНСТ са необходими 4 бр. приложни специалисти:, психолог, социален работник - 2, медицински специалист - 1 и 1 консултант - хуманен лекар - детски болести. Подкрепящите специалисти и консултантът ще бъдат наети на граждански договори и ще предоставят почасови услуги на персонала, на децата и младежите с увреждания и техните семейства, при подготовка, преместване и настаняване в ЦНСТ. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в които децата и младежите с увреждания следва да бъдат преместени, както и подкрепа на назначения персонал. Необходимо е да имат опит в областта на социалните и хуманитарните науки. Специалистите ще изпълняват задачи, свързани с прилагане на умения, знания и практически методи, свързани с подобряване живота и здравето на потребителите. Консултантът чрез компетентни съвети, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения, подпомага идентифицирането на проблемите, възможните варианти за действие и дава препоръки за взаимодействие с целевите групи спрямо конкретните нужди. При разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга ще е необходим един външен консултант, който да подпомогне персонала. Всички консултанти и външни специалисти ще бъдат избрани по ЗОП. Подготовка за извеждане на децата и младежите с увреждания Подготовката за извеждане на потребителите на услугата ЦНСТ за деца и младежи с увреждания от институциите ще се реализира приоритетно в рамките на специализираната институция от екипа, сформиран в институцията и екипа на услугата „ЦНСТ”, с участието на външните подкрепящи специалисти. Екипите от институциите ще подпомогнат процеса на създаване на емоционални връзки между децата и непознатия за тях екип на услугата. Напускането на институцията ще се извърши поетапно, след няколко срещи между децата и младежите с увреждания и екипа на услугата. В този преходен период от екипа на услугата ще се изготви План за развитие на услугата и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦНСТ”, като дейността ще се подпомага методически от външния консултант, избран по ЗОП. Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Изпълнението на процеса ще се основава на Методиката за Център за настаняване от семеен тип за деца. Индивидуализирането на дейностите и услугите ще се извършва на база планове за действие на отдел „Закрила на детето” и плановете за грижа, разработени от екипа на услугата. Подготовката и преместването на децата и младежите с увреждания от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ следва да се случи по най-щадящ за детето начин. Присъствието на родител, доверено лице за детето или близък от дома, както и ментора от персонала на центъра, е част от по-нататъшната комплексна работа с детето и младежа. Предвидени са посещения и престой за запознаване на детето или младежа с новото място и персонала. Тук е мястото на подбраните и обучени специалисти по проекта: от една страна персонала, който след това ще обслужва децата в ЦНСТ, от друга – специалистите и консултантите, които ще са заети в периода за подготовка, адаптация и преместване. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в които децата и младежите следва да бъдат преместени. За престоя им в ЦНСТ Силистра ще са осигурени хигиенни и санитарни материали, консумативи, постеловъчен инвентар - нужни за пребиваването /първото посещение/ на децата в съответната услуга за запознаване с новото място. Предвидени са подаръци, които персоналът да подари на децата, като това ще бъдат първите лични вещи, които те притежават и ще свързват с новия си дом. С цел осигуряване на качествена услуга и ясна визия на персонала относно нейната специфика, за членовете на персонала на услугата ще бъдат организирани посещения в действащи ЦНСТ в гр. Русе и гр. Търговище за запознаване в реална ситуация. За наемането на специализирано транспортно средство за превоз на децата и младежите с увреждания ще бъде проведена обществена поръчка по ЗОП. Закупуването на материали и консумативи, както и на санитарни и перилни материали – също провеждане на процедура по ЗОП. За проучването на добрите практики са предвидени средства за командировки на лицата
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания В рамките на настоящото проектно предложение Община Силистра ще е доставчик на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи с увреждания. ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на потребителите, настанени в нея. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата и младежите с увреждания за равнопоставено участие в живота на местната общност. Цел на услугата Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете или младеж с увреждания в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Задачи на услугата - Да се задоволят основните жизнени потребности на децата и младежите с увреждания от храна, подслон, сигурност, развитие и да се осигуряват условия за тяхното надграждане; - Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата и младежите с увреждания да израстват и развиват пълноценно своите възможности; - Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; - Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; - Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата и младежите с увреждания в тяхното обслужване; - Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; - Да се оказва съдействие на децата и младежите с увреждания за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; - Да се подготвят порасналите деца и младежи с увреждания за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността; - Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете или младеж с увреждания въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; - Да се осигури адаптацията на детето или младежа с увреждания в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; - Да се интегрира личната история в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват. Капацитетът на услугата е 14 места. Целева група Деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и в ДМСГД и деца и младежи с увреждания в общността. Персонал Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съгласно Заповед № РД 01-864 от 30.10.2012 г. В ЦНСТ, чрез подбор ще бъде ангажиран достатъчно на брой квалифициран персонал, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата. Персоналът се състои от следните специалисти и общи длъжности: Ръководител – 0,5 Социален работник – 1 Детегледачи – 9 Психолог – 0,5 Медицинска сестра – 1 Шофьор/работник поддръжка/огняр - 1 Вход към услугата Всеко дете и младеж с увреждания се приема в ЦНСТ на базата на ясни критерии и процедури. Дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето” в гр. Силистра насочват детето или младежа към ЦНСТ, след оценка и напасване и когато: - Детето или младежа е с увреждане; - Планът за действие на детето или младежа с увреждане предвижда отглеждане извън биологичното семейство и няма възможност да бъде настанено при близки и роднини или в приемно семейство; - Детето и младежа с увреждания или неговите родители са от населено място, принадлежащо към областта, където е разкрита услугата, или от друго населено място, което се намира в непосредствена близост до ЦНСТ /ако това е в интерес на детето/; - Настаняването е съобразено с желанието на детето или младежа с увреждания; В случаите, когато детето или младежа с увреждания има брат или сестра, които са в същата специализирана институция и в ДМСГД, трябва да се направи възможно да бъдат събрани като се вземат предвид възрастта и обстоятелствата и спецификата на съответния случай. Планираща среща за настаняване на детето или младежа с увреждания в ЦНСТ Настаняването в ЦНСТ е планирано. За кризисни и краткосрочни настанявания се използват възможностите на други подходящи услуги. След извършена оценка по случая, придружена със социален доклад и план за действие, водещият случая социален работник от ОЗД и ДСП, съвместно с персонала на услугата, а при необходимост и външен специалист по проекта, организира планираща среща за настаняване на детето или младежа с увреждания. Планиращата среща се протоколира. Протоколът се пази в досието на детето или младежа с увреждания. След извършена оценка на случая, директорът на Дирекция ”Социално подпомагане” по предложение на водещия социален работник издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, придружено от социален доклад и План за действие. Задължителни документи при приема на дете или младеж с увреждания в ЦНСТ са: 1.Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на детето/младежа с увреждания в ЦНСТ, съпроводена от оценка на случая и план за действие, изготвени от водещия случая социален работник, съгласувани с началник ОЗД /за случаи касаещи дете/, подписани от директора на Дирекция „СП”, оформени съгласно законосъобразния ред. 2.Удостоверение за раждане; 3.Удостоверение за завършен клас, степен на образование /ако има такова/; 4.Медицински доклад от личния лекар, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето или младежа; 5.Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето и младежа, че не е било в контакт със заразно болни/заразоносителство; 6.Лична амбулаторна/здравна карта на детето или младежа, имунизационен паспорт, лична здравна карта, изследване за бацилоносителство; 7.Документи, удостоверяващи увреждането на детето или младежа, налични епикризи; 8.Личното дело на детето или младежа с увреждания от предишни настанявания извън семейството (при близки и роднини, приемно семейство, специализирана институция); 9.Направления/заповеди за ползване на други социални услуги; 10.Приемателен протокол, в който се съдържа информация за състоянието на детето или младежа с увреждания по време на приемане. Доставчикът на услугата изготвя Процедура по прием на децата и младежите с увреждания в ЦНСТ. Процедурата съдържа следните елементи: - задължителна документация по приема; - откриване на досие на детето или младежа в ЦНСТ; - настаняване на детето или младежа с увреждания и запознаването му с услугата и Правилника за вътрешния ред /ако състоянието му позволява/; - предоставяне на детето или младежа с увреждания на вещи за ползване; - представяне и запознаване с останалите деца или младежи от центъра и персонала. Работа по случай в ЦНСТ Работата по случай в ЦНСТ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между ДСП, доставчика на социалната услуга, детето или младежа с увреждания и неговото семейство. Работата по случай се организира от социалния работник в ЦНСТ. Той инициира сформирането на мултидисциплинарен екип по конкретния случай, координира изготвянето на специализирана оценка, след което организира разработването на план за грижи на детето или младежа. Планът за грижи се преглежда най-малко на шест месеца. Съставя се протокол, който се пази в досието на детето или младежа. Водещият случая социален работник от ОЗД, Дирекция „СП” и социалния работник от услугата регламентират честотата и начините за провеждане на прегледите на случая. За всяко дете или младеж с увреждания, настанено в ЦНСТ се води досие. Те се съхраняват от доставчика съгласно изискванията на нормативната база за съхраняване на лични данни. Изход от услугата Доставчикът и Дирекция „СП” имат ясни процедури за подготовка и прекратяване на настаняването на детето или младежа с увреждания в ЦНСТ. Прекратяването/изходът от ЦНСТ става при следните условия: - за детето/младежа има осигурена възможност да живее в защитена и сигурна семейна среда; - детето/младежа има умения и готовност за самостоятелен живот; - при установено наличие на риск за правилното развитие на детето/младежа, което налага предприемане от страна на ОЗД, ДСП на друга мярка за закрила; - при навършване на определена за престоя на детето/младежа в ЦНСТ възраст /в съответствие с Плана за действие и Плана за грижи на детето/младежа/ и ако има осигурена възможност да живее в защитена и сигурна семейна среда или умения и готовност за самостоятелен живот; При наличие на такава ситуация се извършва подготовка на детето/младежа за напускане на ЦНСТ съгласно процедура. Обхват на услугата Осигуряване на основни жизнени потребности Екипът на ЦНСТ организира ежедневието на децата и младежите с увреждания според предварително изготвени заедно с тях общи правила за организацията на живота им. Осигурява се постоянна грижа на всяко дете или младеж с увреждания в зависимост от потребностите му и съобразно с неговото мнение и избор. На децата и младежите с увреждания е осигурен подслон в условията на сигурност и зачитане на достойнството им, осигурена е среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите им от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Всяко дете или младеж с увреждане разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с останалите деца и младежи и екипа на ЦНСТ. Всички правила за организацията на живота в ЦНСТ, отговорностите и задълженията на децата и младежите с увреждания, както и техните права са разписани в Правилника за вътрешния ред като предварително са обсъдени с тях. Децата и младежите с увреждания се хранят в приятна атмосфера с питателна и здравословна храна. По време на храненето персоналът изгражда у тях култура на хранене. Храненето на потребителите в Центъра ще се организира съгласно Методическите насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене. Храненето се извършва на постоянни интервали, не по-големи от пет часа. Поне две ястия от дневното меню включват готвена храна, доставена чрез кетъринг. За всяко дете или младеж с увреждания има осигурени топли и студени напитки, както и междинни закуски. Диетичното хранене се предоставя след консултация със специалист. Осигурена е възможност на детето и младежа с увреждания да разполага с лични вещи, облекло и обувки и личен шкаф, до който то има непрекъснат достъп. Персоналът предоставя на детето и младежа с увреждания индивидуално облекло и обувки за задоволяване на неговите нужди, съобразени по възможност с предпочитанията му. По предложение на социалния работник и съобразено с желанието на детето/младежа с увреждания се закупува индивидуално облекло, според сезона, възрастовите и половите особености. При възможност това се извършва с активното участие на детето или младежа с увреждане. В ЦНСТ децата и младежите с увреждания имат възможност за поддържане на лична хигиена и интимност. На децата и младежите с увреждане са осигурени достатъчно сервизни помещения, както и средства за къпане и подсушаване, които са обзаведени и оборудвани, според специфичните им нужди. Грижи за здравето Доставчикът осигурява на всяко дете или младеж с увреждания съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и достъп до други здравни услуги. При настаняването на дете или младеж с увреждания в ЦНСТ, за него се избира личен лекар, който прави оценка на здравния статус на детето и младежа с увреждания и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, при необходимост насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се нуждата от медицинска рехабилитация. ЦНСТ осигурява на всички деца и младежи с увреждания достъп до необходимите медицински прегледи, изследвания за установяване на здравния статус, имунизации, диспансеризации и хоспитализации при необходимост, получаването на медицинско лечение, грижи и рехабилитация. Персоналът на ЦНСТ има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете или младеж с увреждания, своевременно да осигурява необходимата специализирана/медицинска помощ. Персоналът съхранява медицинската документация от профилактика, прегледи, лечение и рехабилитация. Екипът заедно с личния лекар и други медицински специалисти /при възможност/, изготвя план за здравни грижи, който е част от плана за грижи и се актуализира периодично. ЦНСТ осигурява достъп до рехабилитационни услуги за децата и младежите с увреждания, които се нуждаят от такива, както и до стоматологична помощ. В ЦНСТ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. Лекарствата се съхраняват в специална аптечка в работния офис на персонала. В ЦНСТ са въведени ясни правила и писмени процедури за осигуряване на достъпа до здравни грижи. За здравето на децата и младежите с увреждания в ЦНСТ се грижи медицинската сестра. Психологична подкрепа Екипът на ЦНСТ съдейства за осигуряването на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете или младеж с увреждания. Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето/младежа с увреждания, които са разработени и се актуализират в условията на мултидисциплинарен екип от специалисти. Присъствието на психолога в Центъра е внимателно дозирано, гъвкаво и съобразено с индивидуалните особености и нужди на децата и младежите с увреждания. Психологът ще участва при работата с роднините и близките на потребителите. Индивидуалната психологична работа с детето или младежа с увреждания се предоставя на определено за това място, във или извън личното пространство и място на живот. Психологичната подкрепа за децата и младежите с увреждания е насочена към подобряване психичното състояние и стимулиране на тяхното развитие - емоционално, личностно, познавателно, социално. Психологичната подкрепа е насочена към преодоляването на травми от преживяно изоставяне, насилие, раздяла, премествания, живот в институция, отношение към увреждането /етикетиране/ или други травматични събития в живота на детето или младежа с увреждания. Доставчикът осигурява достъп до психологични услуги, както за децата и младежите с увреждания, така и за персонала. При изпълнението на проекта ще се осигури допълнително консултиране и специализирана психологична помощ на персонала на ЦНСТ. Дейността ще се осъществи от наетия по проекта психолог. Образование Екипът на ЦНСТ осигурява на всяко дете или младеж с увреждане достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес като записва всяко дете или младеж с увреждания в подходяща форма на образование, в общообразователна детска градина или предучилищна подготовка, училище, а при необходимост и ресурсен учител. Социалният работник от ЦНСТ записва децата в предучилищна възраст в общообразователна полу/целодневна детска градина и съдейства за включване на децата в допълнителни занимания, организирани в детската градина като екипът на ЦНСТ осигурява необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението на детето в детска градина или подготвителна група/клас; ОЗД оказва съдействие за търсене на родителите/законните представители за съдействие при записване на детето в детска градина. ЦНСТ осигурява прием на всяко дете или младеж с увреждане, за което здравословното състояние позволява, в подходящо общообразователно заведение като: Социалният работник на ЦНСТ записва детето/младежа в училище, което е избрано като се имат предвид и интересите и желанията на детето/младежа с увреждания /при заявено такова желание/; Екипът на ЦНСТ съдейства на детето или младежа с увреждания да посещава редовно и навреме училищните занятия; ЦНСТ осигурява необходимите учебни пособия, помагала и материали. Екипът на ЦНСТ подкрепя децата и младежите с увреждания в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка; Социалният работник подкрепя работата на ресурсния учител, ако има нужда от такъв. ОЗД оказва съдействие за търсене на родителите/законните представители за съдействие при записване на детето с увреждане в училище. Децата и младежите с увреждания, които имат нужда от допълнително или специализирано обучение, могат да посещават специализирани центрове за обучение, центрове за работа с деца, както и допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време Доставчикът създава условия и подкрепа на всяко дете или младеж с увреждания за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот. Екипът на ЦНСТ организира ежедневието в ЦНСТ по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност на децата и младежите с увреждания в следните области, съобразно техните възможности: - Всекидневни умения за живот; - Умения, свързани с живота в общността; - Социални и личностни умения за живот; - Интимност и сексуалност; За деца и младежи с увреждания, на които индивидуалната оценка показва необходимост от допълнителна подкрепа за развитие на горепосочените умения, се организират индивидуални и групови занимания. Екипът на ЦНСТ съдейства на децата и младежите с увреждания при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи. ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на децата и младежите с увреждания в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси на децата и младежите като спортни занимания и състезания; културни събития; достъп до информация и масови медии; курортни места и лагери; клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи; отбелязване на значими лични събития и други национални и религиозни празници; игри; подпомагане развитието на таланти и др. Екипът подпомага децата и младежите с увреждания в избора на занимания за свободното време и ги насърчава в тяхното осъществяване. Работа с родители и семейства Доставчикът осигурява на децата и младежите с увреждания възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. Възстановяването и поддържането на връзка на детето или младежа с родителите и семейството, близки и роднини, се основава на оценка на потребностите, в търсене на най-добрия интерес на детето или младежа с увреждания в съответствие с Плана за действие и Плана за грижи. Доставчикът подкрепя и подготвя детето или младежа с увреждания при възможност за настаняването му при приемно семейство или осиновяване. Дейностите по възстановяване и поддържане на връзката на детето или младежа с увреждания с родители и семейство или по изграждане на връзка с приемни родители или осиновители, се осъществяват от екипа на ЦНСТ. За всички дейности и срещи екипът води документация и отразява в развитието на случая, както и информира ОЗД и ДСП по местонахождение на услугата. Работа с общността, други институции и организации Доставчикът провежда дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства. ЦНСТ е част от живота на общността и активно съдейства за включването на децата и младежите с увреждания в нея. Екипът съдейства за включването на хората от общността и тяхното участие в живота и дейностите, развивани в ЦНСТ, като се провеждат съвместни мероприятия. Той поддържа добри контакти и взаимоотношения със съседската общност. Екипът на ЦНСТ подкрепя децата и младежите с увреждания при включването им в живота на местните общности. Доставчикът на услугата в ЦНСТ инициира дейности, насочени към активното представяне в общността чрез публични дискусии, обществени съвети, граждански форуми, кръгли маси, граждански акции и инициативи. Доставчикът на услугата в ЦНСТ развива сътрудничество и партньорство с местни и национални медии и институции и организации. Доставчикът на услугата в ЦНСТ привлича към дейността на Центъра млади хора от общността, значими за децата и младежите с увреждания личности, доброволци. Управление на ЦНСТ За функционирането на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в община Силистра по настоящия проект ще бъде изготвен План за развитие на услугата. Той ще бъде разработен в съответствие с потребностите на децата и младежите с увреждания, съгласно Методиката за ЦНСТ, съобразно нуждите на целевата група и наличните ресурси. Екипът на услугата ще бъде подпомогнат от външен експерт, който ще окаже методическа помощ в изготвянето на Плана за развитие на услугата. За целта са предвидени средства в бюджета на проекта. План за развитие на услугата Планът за развитие на услугата ще се разработи предварително с помощта на външен консултант въз основа на оценка на потребностите на децата и младежите с увреждания и нуждите на общността. Той ще опише актуалното състояние на услугата при разкриването й и ще очертае визията за нейното развитие. Организация на работата В новоразкритата услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ще се създаде организация на работа, която ще позволи ефективно изпълнение на целите на ЦНСТ и управление на ресурсите. Доставчикът ще организира предоставянето на услугата и изготви пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби. Организацията на ЦНСТ ще съдейства за изпълнението на принципите и ценностите за работа с деца и изпълнението на Методиката за ЦНСТ за деца. Доставчикът и ръководителят на ЦНСТ са отговорни за организирането на външната и вътрешна комуникация, връзки и сътрудничество с други институции и организации, изготвят задължителната документация и длъжностни характеристики на всеки служител. Екипът на ЦНСТ, подпомогнат от външния консултант, ще разработи предварително, а ръководителят на услугата ще утвърди Правилника за вътрешния ред, месечен работен график, организационна структура с ясни отговорности и подчиненост. Ръководителят на ЦНСТ ще извършва контрол на качеството на предоставяне на услугата, на изпълнението на критериите и стандартите за работа с деца, ще прави атестация на персонала. Екипът на ЦНСТ, подпомогнат от външния консултант ще изготви преди старта на услугата вътрешно оперативната документация, правилата за групов живот, организация на ежедневието на децата и младежите с увреждания, график на екипните срещи и др.. В ЦНСТ ще се поддържа задължителна документация. Тя ще се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на доставчика. Поддържането и начините на ползване на тази документация ще се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала. Участие на децата и младежите с увреждания С настоящия проект за разкриване на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания Община Силистра ще създаде условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение от децата и младежите с увреждания, когато това е възможно, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието им и вътрешния ред. Децата и младежите с увреждания, по адекватен за възрастта и степента на развитието и увреждането си начин, ще участват при вземането на решения, които се отнасят до тях и до живота в ЦНСТ. Финансово управление и отчетност Община Силистра като кандидат по проекта и доставчик на бъдещата услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания има необходимия капацитет за финансово планиране, бюджетиране и управление на паричните средства с оглед постигането на постоянна готовност и ресурсна осигуреност на ЦНСТ да предоставя качествено услугата. За финансовото обезпечаване на услугата в бюджета на проекта са заложени средства, съгласно РМС № 249/23.04.2013 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели в размер на 97425,00 лв., в т.ч. и месечна помощ за ученик в ЦНСТ. Получените средства ще се разпределят така, че да се осигури изпълнението на институционалния проект и да се покрият минималните стандарти за качество. Финансовите средства, предвидени за покриване на разходите по предоставяне на услугата, ще се разпределят за възнаграждения на работещия персонал, разходи, свързани с поддръжка на сградата и създаване на благоприятни условия за престой в нея /в т.ч. разходи за ток, вода, отопление, текущ ремонт и поддръжка/, издръжка на ползвателите, комуникационни разходи /телефон, поща, интернет и др./, санитарни и хигиенни средства и материали, канцеларски материали, средства за външни специалисти, материали за индивидуална или групова работа с ползвателите за изпълнение на индивидуалните им планове за грижи, обучения и супервизия на персонала, осигуряване на нормативно регламентираната противопожарна безопасност и експлоатация на газови съоръжения, на предписанията на службата по трудова медицина за осигуряване на безопасни условия на труд, за охрана на сградата и за изпълнение изискванията на РЗИ, транспорт, командировъчни, такси, лични разходи на децата и др. В ЦНСТ ще се разработят и Вътрешни правила за финансово управление и контрол, които по предложение на ръководителя на центъра ще се утвърждават в съответствие със съществуващата схема на подчиненост от кмета на Общината. Защита на децата от злоупотреба и насилие С реализирането на настоящия проект, в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания гр. Силистра, ще се разработят програми, мерки, процедури за превенция на насилието и за справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата и младежите с увреждания. Доставчикът ше има ясно разработени политики за защита от злоупотреба и насилие над потребителите и персонала. Правилникът за вътрешния ред ще е разработен по начин, гарантиращ защитата на децата и младежите с увреждания от злоупотреба и насилие. Процедурата за наемане на персонал гарантира подбор на хора с подходящи нагласи и толерантност към различието и по-конкретно към децата и младежите с увреждания. Ще се разработят Правила за ограничаване на достъпа на родители, близки или лица, за които е известно, че са злоупотребявали или насилвали. Ще има и Правила за достъп на посетители до децата и младежите с увреждания в ЦНСТ с цел предотвратяване на насилие. Ще се разработят и Правила за подбор на доброволци, асистенти, дарители и други. Екипът на ЦНСТ ще се ръководи от принципа за нетърпимост към използването на насилие и своевременно ще предприема мерки. Доставчикът ще разработи политика за защита на персонала и ще предприеме мерки за изпълнението им. Доставчикът ще има разписана Програма за превенция на насилието над деца и младежи с увреждания. Доставчикът ще има разработена писмена процедура за реагиране при съмнение или осъществено насилие над потребителите или персонала.
Дейност 2. Подбор на персонала Капацитетът на ЦНСТ е 14 деца и младежи с увреждания, потребители на социалната услуга. Числеността на персонала в ЦНСТ ще се определи съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и младежите с увреждания и необходимостта от 24 часова грижа в ЦНСТ ще работи персонал от 13 лица. Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугата, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите. За осъществяване подбор на персонала, със заповед на Кмета на Община Силистра ще се сформира комисия от експерти, която да извърши подбора на кандидатите. Ще бъдат поканени и външни експерти от Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”. Същата ще разработи процедура за подбор на кандидатите, критерии за подбор на екипа за услугата, включващи степен на образование, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, работа по проекти. Ще се изготвят Въпросници за провеждане на интервю и Формуляр за индивидуална оценка на кандидатите.Комисията ще провежда интервю с кандидатите. Съответния кандидат се оценява индивидуално от всеки член. Комисията изготвя списък на оценените кандидати с брой точки, според получената от формулярите средно аритметична индивидуална оценка, подредени по низходящ ред. Комисията ще включва следните членове: 1. Юрист 2. Експерт „Човешки ресурси” 3. Експерт „Трудова заетост” 4. Директор дирекция „Хуманитарни дейности” 5. Н-к отдел в Дирекция „Хуманитарни дейности” 6. Експерт „Трудова заетост” /външен за кандидата – от Дирекция „БТ”/. 7. Социален работник от Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” Одобрените от Комисията за подбор на персонала лица сключват трудов договор с Кмета на община Силистра до два месеца преди стартирането на социалната услуга. Те ще бъдат ангажирани и с подготовката на децата и младежите с увреждания за преместване в новата услуга чрез участие в опознавателни срещи и създаване на контакти. За обезпечаване на работата на Комисията за подбора на персонала ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 875 BGN
Общ бюджет: 148 774 BGN
БФП: 148 774 BGN
Общо изплатени средства: 148 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 475 BGN
2015 55 299 BGN
148 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 454 BGN
2015 47 004 BGN
126 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 021 BGN
2015 8 295 BGN
22 316 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз