Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0117-C0001
Номер на проект: 58-131-116-116
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово.
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 10.12.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Целите на настоящия проект за техническа помощ „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово” са: 1. Изготвяне в необходимия срок, обем и качество на цялата документация, позволяваща на Община Карлово да получи безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за изграждане на инфраструктура за отпадъчни води в град Баня. 2. Повишаване на капацитета на общинската администрация за изпълнение на прое
Дейности: Дейност No. 1 – Подготовка и мобилизация за започване на проекта” Описание на под-дейност „мобилизация за започване на проекта”: Веднага след подписване на договора с Договарящия орган на ОПОС ще се създаде ЗИП. По време на тази част от дейността ще се осъществят задачите, свързани със стартиране на проекта като напр.: 1. Набиране на съществуващата информация, необходима за изпълнението на проекта; 2. Изготвяне на детайлен график с точно определяне на времевите периоди, срокове отговорниците от ЗИП за всяка задача по отделните дейности. 3. Подготовка, провеждане на процедура и избор на Изпълнител на договор за услуга „Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП” (Дейност №2 от настоящата Таблица 3.8. „Подробно описание на дейностите”. Резултат от под-дейността „мобилизация за започване на проекта”: успешно стартиране на изпълнението на проекта, в съответствие с добрите практики за управление на проект. Вследствие от изпълнението на тази дейност ще са налице: 1. Създадено със заповед на кмета на общината ЗИП; 2. Определени със заповед на кмета други служители на общината (извън ЗИП), както са определени в раздел 1.4. от настоящия формуляр за кандидатстване, които подпомагат изпълнението на проекта. 3. Изготвен детайлен график със срокове и отговорници; 4. Избран Изпълнител за договор за услуга, който ще осъществи следващата Дейност 2: „Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП”. Описание на под-дейност „подготовка за започване на проекта”: С оглед адекватна подготовка за кандидатстване за средствата, които ЕС предоставя по линия на Кохезионния фонд чрез ОПОС, общината предприе предварителни подготвителни действия и сключи договор с изпълнител по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. С изпълнението на договора се подготвиха част от документите, които са необходими за кандидатстване по настоящата процедура за набиране на проектни предложения. Резултати от дейността в част „подготовка за започване на проекта”: 1. Подготвен формуляр за техническа помощ (един от които е настоящия) за кандидатстване по ОПОС; 2. Подготвени технически спецификации, които трябва да съпровождат формуляра за кандидатстване за техническа помощ.
Дейност No. 2 - Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП В рамките на тази дейност ще се изготвят необходимите пълни пакети от тръжни документи, които са необходими за избора на изпълнител по всяка една от предвидени в проекта (като необходими) обществени поръчки за услуги по ЗОП. Тези пакети са в допълнение на техническите спецификации, които вече са изготвени и са приложени към настоящия формуляр. Те включват документи, които се изискват от ЗОП, като например: указания към участниците, проект на договор с изпълнителя, методика за оценка, различни образци на декларации и други формуляри и документи. Ще бъдат разработени следните пакети документации: - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Подпомагане на Звеното за изпълнение на проект на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” Резултат от дейността: изготвени 4 (четири) пълни пакети тръжни документи, както е описано по-горе. За изпълнението на тази дейност общината ще сключи договор (след проведена процедура по ЗОП) с един изпълнител за подготовката на така изброените и описани пакети документации. Изготвените тръжни документи ще се представят за съгласуване с МЗ на ОПОС /ще бъдат изпратени на МЗ на ОПОС за проверка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на първото (авансовото) Искане за средства.
Дейност No. 3 - Провеждане на процедури по ЗОП (по изготвените тръжни документации в рамките на предходната Дейност 2) и сключване на договори с избраните Изпълнители на услуги В рамките на тази дейност ще се извършат всички необходими процедури по обявяване, провеждане и финализиране на необходимите процедури за избор на изпълнители на договорите, които са описани в предходната дейност 2. Процедурите, които ще се проведат, съгласно праговете по Закона за обществените поръчки са следните: - По Закона за възлагане на обществените поръчки за услуги над 90 хил.лв. без ДДС - 2 процедури; - По Наредбата за малки обществени поръчки за услуги под 30 хил.лв. без ДДС - 2 процедури; Резултат от дейността: В следствие от проведените процедури ще бъдат сключени договори с Изпълнители за: - “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” - „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово””
Дейност No. 4 - Изпълнение на договор за “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният консултантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма; - Задача 2: Пред - проектно (пред - инвестиционно) проучване; - Задача 3: ПУП на избраните трасета и площадки - Задача 4: Работен проект за ПСОВ - Задача 5: Работен проект за канализационната мрежа - Задача 6: Работен проект за водоснабдителната мрежа - Задача 7: Документация за възлагане на строителство и на строителен надзор на инвестиционния проект - Задача 8: Програма за управление на утайките от ПСОВ - Задача 9: Формуляр за кандидатстване по ОПОС Резултат от дейността: с изпълнението й ще се осигурят проучванията, анализите, документите, разработките и др., които са необходими за цялостната подготовка на бъдещия инвестиционен проект, както същите са описани в заглавията на отделните задачи.
Дейност No. 5 – Изпълнение на договор „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва следните групи от задачи: - Задачи за изпълнение във връзка с докладване, верификация, разплащане, мониторинг и оценка на проекта. - Задачи за изпълнение във връзка с координация изпълнението на договорите с избраните Изпълнители за осъществяване на дейностите, свързани с подготовката на инвестиционния проект. - Задачи за изпълнение във връзка с ОВОС/Оценка на съответствието по Закона за биологичното разнообразие - Задачи за изпълнение във връзка с оценка на съответствието с изискванията на ЗУТ. Резултат от дейността: с реализацията на дейността (на задачите в нея) ще се осигури: - необходимата координация и организация за изпълнението на дейностите в цялостния проект за подготовка на бъдещия инвестиционен проект; - разработване на инструменти за управление на договора, процедури и насоки, които да подпомогнат общината при извършването на цялостното управление, мониторинг и докладване по отделните договори и по проекта като цяло; - подпомагане на общината за ежедневното управление на проекта, съгласно изискванията за изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ; - изготвяне на необходимата документация за извършване на преценка за необходимостта от ЕО/ОВОС/ОС на бъдещия инвестиционен проект, а също и за изготвяне на необходимата документация (уведомления, документация за преценка, оценки, доклади); - изготвяне на необходимата документация за оценка на съответствието на проектите с изискванията на ЗУТ.
Дейност No. 6 - Изпълнение на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” В изпълнение на тази дейност избрания одитор ще трябва да установи: - Дали има допуснати нередности при усвояването на средствата отпуснати по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”; - Дали отчетените разходи са верни и дали са допустими за финансиране съгласно Българското законодателство и договора за финансиране; - Всички фактури и други документи са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в съответния отчет; - дали разходо-оправдателните документи (фактурите); представени от изпълнителите по договорите отговарят на изискванията на българското законодателство и договорните условията съгласно съответните договори. В резултат от дейността на избрания Одитор ще се изготви: - Одитен доклад; предаден на ЗИП; преди изтичането на 18- тия месец след подписване на договора с МОСВ.
Дейност No. 7 - Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово”” В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва задачи, които целят постигане на съответствие с изискванията на ОПОС, договора между УО и общината и комуникационната стратегия (план) на УО на ОПОС. Сред основните задачи ще бъдат: организиране на официална церемония за откриване на проекта; публикуване на информация за проекта, постигнатия напредъка при изпълнението на дейностите и резултати; организиране на регулярни представяния и обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта; организиране на официална церемония за закриване на проекта. При изпълнението на мерките ще осъществява необходимата комуникация с УО/МЗ на ОПОС с оглед спазване на изискванията на ОПОС и на комуникационния план (стратегия).
Дейност No. 8 – Приключване на проекта По време на последния месец от осъществяване на проекта ще се осъществяват всички дейности, свързани с приключване на проекта, които включват: - Изготвяне на окончателния доклад в съответствие с Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, окомплектован с всички съпътстващи документи; - Архивиране на материалите по проекта по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции; - Създаване на база данни, включваща цялата информация, която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти; - Списък на фирми и експерти, работещи по проекта; - Адаптиране на изготвените модели, свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти; - Закриване на офиса на ЗИП. Резултат от дейността: нормално приключване на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 580 800 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 940 BGN
2011 - 22 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 55 904 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 352 BGN
2011 - 17 629 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 723 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 588 BGN
2011 - 4 407 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 11 181 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз