Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изработване на работни проекти за доизграждане на канализационна мрежа и подмяна водопровод в гр.Долна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Основна цел Развитие на екологичната инфраструктура, подобряване качеството на живот и създаване на условия за икономически растеж в Община Горна Оряховица.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Непосредствено след одобрението на проекта и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с договарящия орган, кметът на общината със Заповед определя правомощията на екипа по проекта и експерти от общината, които ще подпомагат работата му. Екипът по проекта и експертите от общината ще обсъдят подробно спецификата на предстоящите дейности, според реда им за изпълнение, включително публичното представяне на проекта. Ръководителят на проекта ще разработи детайлен график на дейностите – подробно времево разпределение на задачите и отговорностите и определяне на отговорно лице за всяка проектна дейност. Ще се определят регулярни срещи на екипа по проекта Очаквани резултати: - сформиран екип - сключени 2 бр. договори - Разработен детайлен график на дейностите; - 14 бр. протоколи от регулярните срещи;
Дейност 2: Популяризиране и публичност на проекта Проектът ще стартира с пресконференция с представители на местни и регионални електронни и печатни медии и ще бъдат отпечатани 2 бр. прессъобщения в регионални печатни издания При приключване на дейностите по проекта ще се проведе пресконференция с представители на местни и регионални електронни и печатни медии, ще се отпечатат 2 бр. прессъобщения регионални печатни издания. Те ще отразват информация за целите на проекта, проведените дейности, постигнатите резултати и финансовия принос на ЕС. Ръководителя по проекта съвместно с специалиста „Връзки с обществеността”ще следят цялата документация по проекта да носи отличителните знаци на програмата и ЕС, както и залагането на клауза в договорите с външни изпълнители за спазване на изискванията за визуализация. Периодично ще се публикува информация за напредъка по проекта на сайта на общината Дейността ще се възложи на основание чл.2, ал.2 т.от НВМОП. Очаквани резултати: - проведени 2 бр. пресконференции - 4 бр. публикации; - 14 бр.публикации на сайта на общината;
Дейност 3: Изработване на работен проект за доизграждане на канализационна мрежа и подмяна водопровод гр.Д.Оряховица Поддейност 3.1.Избор на външен изпълнител за изготвяне на работните проекти : Дейността ще се осъществи по реда на чл. 1, ал. 3 от НВМОП чрез открит конкурс съгласно чл.3 ал.2, чл. 4, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1 от НВМОП. Процедурата започва с решение на кмета (възложителя) за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет изготвяне на работен проект за цялостно доизграждане на улична канализационна мрежа с обща дължина 9515 м и 573 сградни отклонения и подмяна на улични водопроводи с дължина 11988 м с 672 отклонения в гр. Долна Оряховица и изготвяне на обявление и документация за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на ОП, като обявлението се изпраща и до Държавен вестник за публикуване в електронното му издание. Ще се извърши подготовка на пълна тръжната документация спред изискванията на НВМОП. Назначава се комисия за разглеждане на представените оферти.Съгласно посочените критерии в тръжната документация се извършва оценка на представените предложения. Комисията изготвя протокол за класиране на предствените оферти въз основа на предварително зададените критерии за оценка. С избрания изпълнител се сключва договор. Поддейност 3.2.Разработване на работен проект Съгласно посочените изисквания в Техническата спецификация и визата за проектиране избраният изпълнител ще разработи работен проект за доизграждане на улична канализационна мрежа с обща дължина 9515 м и 573 сградни отклонения и подмяна на улични водопроводи с дължина 11988 м с 672 отклонения в гр. Долна Оряховица, който ще включва: • Ситуационно решение на канализационната мрежа • Схема за подмяна на водопроводите • Обяснителна записка, поясняваща проектното решение • Надлъжни профили • Детайли на ревизионни шахти, сградни отклонения, дъждоприемки и др. • Технически спецификации (качество на влаганите материали и технология на извършване на строителните работи) • Проекто-сметна документация • Част организация и безопастност на движението Поддейност 3.3.Изготвяне на оценка на съответстието Поддейност 3.3.1.Избор на лицензирана фирма -консултант за изготвянето на оценка на съответствието като комплексен доклад След проучване на регистъра на МРРБ и на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП проектният екип ще избере и възложи на консултант, притежаващ лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, издаден по реда на "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”. Поддейност 3.3.2 Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад На базата на инвестиционния проект наетият консултант ще извърши оценка за неговото съответствие. Комплексният доклад ще оцени съответствието с: • правилата и нормативите по устройство на територията; • изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита. В допълнение докладът ще оцени и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, както и пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления. Очаквани резултати: - 1 бр. тръжна документация - 1 бр. проведени тръжни процедури - Избран 1 изпълнител на работни проекти - - Сключен 1 бр. договор - изработен 1 бр. работен проект ; - Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието; - Издадено разрешение за строеж;
Дейност 4: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите съгласно Методическите указания на МФ за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти Поддейност 4.1 Избор на консултант за изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите След като бъде изготвен работния проект, екипът по проекта ще възложи на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП чрез пряко договаряне изготвянето на финансов, икономически и разходи и ползи анализ на инвестиционния проект на квалифициран консултант. Консултантът ще трябва да отговаря на следните критерии: • Да разполага с квалифициран персонал в следните области: финансист/ икономист, специалист с познания в областта на ВиК мрежи ; • Поне един от членовете на предложения екип за изготвяне на анализа да бъде запознат с европейското и национално законодателство във връзка с изграждането и експлоатацията на водопречиствателна инфраструктура; • Да е изпълнил поне 5 договора за предоставяне на консултантски услуги, от които поне един да бъде за изготвяне на анализ разходи ползи на проект във водния сектор; Поддейност 4.2 Разработване на анализите Анализите трябва да се извършат съгласно Методическите указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и на базата на работния проект, като и на други емпирични данни. При разработването на анализите, консултантът ще използва програмен продукт, който да е съвместим с програмния продукт на общината за управление на проекти. Консултантът ще представи пълната разработка на анализите, включително анализ на риска и анализ на чувствителността. Очаквани резултати: - Изготвен анализ ползи -разходи
Дейност 5: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект Поддейност 5.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект За да подсигури качествено изпълнение на изграждането на съоръженията, проектният екип ще възложи на основание чл.2, ал.2, т. 2 НВМОП разработването на тръжната документация за последващите процедури по възлагане на обществени поръчки в рамките на инвестиционния проект. Основните изисквания към консултанта ще бъдат: • да разполага с правоспособни: юрист, строителен инженер. Поддейност 5.2 Разработване на тръжна документация Избраният изпълнител ще разработи 2 пълни комплекта тръжна документация - за избор на изпълнител на “Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на Помпена станция за отпадни води и подмяна водопровод гр.Д.Оряховица” и за “Осъществяване на независистроителен надзор при за строеж: “Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на Помпена станция за отпадни води и подмяна водопровод гр.Д.Оряховица” в съответствие с изискванията на ЗОП/НВМОП. Очаквани резултати: - Разработен 1бр. пълен комплект тръжна документация за избор на изпълнител на СМР; - Разработен 1бр. пълен комплект тръжна документация за избор на независим строителен надзор;
Дейност 6: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Поддейност 6.1 Избор на консултант за разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект След като имаме разработена пълна проектна документация в резултат на предишните дейности по проекта и на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП екипът по проекта ще избере консултант, които да отговаря на следните критерии: • да разполага с персонал с необходимите квалификации и опит за разработване на проектни предложения за финансиране от европейски фондове и програми; Поддейност 6.2 Разработване на проектното предложение Проектният екип ще предостави на консултанта цялата необходима информация и документация свързана с инвестиционния проект (, работен проект, финансови анализи, тръжна документация, разрешителни и решения от компетентните органи и др.) Консултантът ще разработи и окомплектова пълно проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект според изискванията на Управляващия орган на ОП „Околна среда” 2007-2013 и необходимите приложениясвързаното законодателство Очаквани резултати: - Попълнен формуляр и окомплектовани всички необходими документи за кандидатстване
Дейност 7: Отчетност и одит на проекта Поддейност 7.1.Отчетност Дейността се състои в изготвянето на отчети за напредъка по проекта – месечни, тримесечни, годишни и включва извършване на независим одит на разходите по проекта от лицензиран експерт-счетоводител. Месечните отчети ще бъдат придружени с искания за средства. Поддейност 7.2.Одит Поддейност 7.2.1 Избор на независим одитор Проектният екип ще направи проучване за фирма или физическо лице - сертифициран одитор, вписано в регистъра по чл.19 ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, което да има опит в одитиране на проекти, финансирани от европейски програми и фондове. Ще бъде сключен договор на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП чрез пряко договаряне за извършване на независим финансов одит на проекта и изготвяне на одиторски доклад. Поддейност 7.2.2 Извършване на независим одит и изготвяне на одиторски доклад При приключване на проекта ще бъде изготвен окончателен доклад за изпълнението на проекта и одиторски доклад Екипът по проекта ще предостави цялата необходима документация (финален отчет по проекта, договор за безвъзмездно финансиране, договори с изпълнители, тръжна документация, разходно-оправдателни документи и др.) на сертифицирания одитор. На базата на тези докумети той ще извърши одит и ще изрази заключенията си в одиторски доклад, който ще съдържа заключително мнение върху одитирания финансов отчет като цяло. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния доклад на проекта. Очаквани резултати: - 14 бр. месечни отчета за напредъка по проекта - 14 бр. искания за средства - 5 бр. тримесечни отчета за напредъка - 2 годишни отчета за напредъка - 1 бр. окончателен доклад за изпълнението на проекта - 1 бр.н одитен доклад
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 416 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз