Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0088-C0001
Номер на проект: 58-131-88-88
Наименование: Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на пълна проектна готовност за стартиране на инвестиционен проект за изграждане на напорна канализационна мрежа, локална ПСОВ и довеждащ колектор, както и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово по Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържа Поддейност 1.1 Избор на външен изпълнител за изготвяне на предпроектно проучване За изготвянето на прединвестиционно проучване ще бъдат събрани поне три оферти съобразно чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Специалистът по ТСУ ще разработи детайлно техническо задание за проучването, въз основа на което поканените консултанти ще трябва да подготвят своите оферти. Поддейност 1.2 Изпълнение на договора за изготвяне на прединвестиционно проучване В рамките на договора избраната фирма ще трябва да направи необходимите проучвания, които да обхващат: • изясняване на намерението за изграждане на напорна канализационна мрежа, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа; • проучвания за определяне на подходящо местоположение на ПСОВ; • проучвания на условията за застрояване съобразно устройствените планове; • геодезически и инженерни проучвания; • проучвания на технологии за пречистване на отпадни води; • проучвания за избор на оптимално решение за третиране и оползотворяване на утайките; • определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестициите чрез технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение – предлагане на варианти; • обосновка на целесъобразността на инвестициите от гледна точка на неикономическите ефекти от предоставяне на обществената услуга; • прогнозиране на разходите за инвестицията, очакваните приходи, както и последващи експлоатационни разходи; • предварителна оценка на риска. Като резултат от направените проучвания консултантът ще изготви обобщителен доклад, който ще послужи на община Горна Оряховица при вземане конкретни решения за реализирането на инвестиционния проект.
Дейност 2: Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране Поддейност 2.1 Изработване и съгласуване на подробен устройствен план на площадката и парцеларен план за присъединяване към основна инфраструктура Поддейност 2.1.1 Избор на изпълнител за разработване на ПУП и парцеларен план и внасяне на искане за разработване на ПУП Във връзка с чл.59, ал.1, чл.124, ал.3 и чл.109, ал.9 от ЗУТ и на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП екипът по проекта ще избере проектант, който притежава пълна проектантска способност по смисъла на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и по условията и реда на Наредбата за проектантска способност от 20.04.04 г. Проектният екип ще изготви мотивирано искане за изработване на ПУП и заедно с документа за собственост и скица на площадката от кадастрална карта ще го внесе за одобрение. Поддейност 2.1.2 Изработване на ПУП и парцеларен план Избраният проектант ще изработи плановете на базата на предпроектното проучване и по предварително разработено задание от проектния екип. В ПУП ще бъдат определени параметрите на застрояване и отстоянията на застрояване. В парцеларния план ще бъдат отразени трасетата на довеждащата техническа инфраструктура. Плановете ще бъдат изработени в съответствие с Наредба No 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Поддейност 2.1.3 Съгласуване на ПУП и парцеларен план Проектният екип ще осъществи дейностите, свързани със съгласуване на плановете, с всички експлоатационни дружества, както и с РИОСВ и Басейнова дирекция, като заплати всички необходими такси. Поддейност 2.2 Смяна на предназначение на земята на определената площадка Екипът по проекта внася заявление за промяна предназначението на земята заедно с подробния устройствен план и всички съгласувания към него в Областната дирекция “Земеделие и гори”. В срок от 2 месеца Дирекцията издава решение за смяната и се заплаща такса
Дейност 3: Осигуряване на необходимите нормативни документи за съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР Поддейност 3.1 Осигуряване на решение по Оценка на въздействието върху околната среда Поддейност 3.1.1 Подаване на заявление за преценка за ОВОС и извършване на консултации със заинтересованите страни Проектният екип ще информира писмено РИОСВ – Велико Търново за инвестиционното си намерение. Същевременно ще обяви и намерението за изграждане на ПСОВ пред населението на община Горна Оряховица, като публикува съобщение на интернет страницата си, в общинския вестник и с писмена обява на информационното табло в сградата на общината. Намеренията ще бъдат съобщени и на ВиК “Йовковци”, БДДР и на други заинтересовани страни. При заявен писмен интерес от заинтересованите страни общински експерти ще проведат консултации с тях. На базата на извършените консултации Проектният екип ще направи справка за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки. Екипът по проекта ще възложи изготвянето на задание за изработване на доклад по ОВОС, като спазва изискванията на чл.10, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поддейност 3.1.2 Избор на консултант за разработване на Доклад по ОВОС След внимателно проучване и според изискванията на чл.11, ал.1 и 2, и на основание на чл.2, ал.1, т.2 на НВМОП екипът ще възложи изработването на Доклад по ОВОС по определеното задание. Поддейност 3.1.3 Разработване на ДОВОС Избраният консултант ще изработи доклада по предписанията на чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и ще оформи нетехническо резюме на доклада като самостоятелно приложение към него. То трябва да представлява кратко изложение на информацията в доклада за ОВОС на достъпен за обществеността език, в обем, не по-малък от 10% от обема на доклада, съдържащо и необходимите нагледни материали. Поддейност 3.1.4 Провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС Проектният екип ще внесе доклада за получаване на оценка пред РИОСВ. След получаване на оценката и по предписанията на чл. 16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда проектният екип ще организира обществено обсъждане на доклада. Ще бъде наета зала за обсъждането и ще бъде публикувана открита покана в местния вестник. Преди обсъждането Докладът ще бъде размножен и изпратен на заинтересованите страни и компетентните органи. По време на общественото обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще отрази всички писмени становища, предоставени предварително или по време на обсъждането. Протоколът се изпраща до РИОСВ и в случай на преценка някои от изразените мнения и становища се включват към ДОВОС. Поддейност 3.1.5 Издаване на решение по ОВОС В тримесечен срок след внасянето на материалите от общественото обсъждане и становището на общината, като възложител на доклада, РИОСВ ще издаде решение по ОВОС. Поддейност 3.2 Осигуряване на решение по оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони Поддейност 3.2.1 Внасяне на заявление за преценка на вероятността инвестиционното намерение да повлияе на защитените зони Екипът по проекта ще подготви уведомлението по чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и ще го внесе в РИОСВ – Велико Търново. РИОСВ ще установи допустимостта на инвестиционното предложение и ще прецени вероятността за отрицателното му въздействие върху защитените зони. Поддейност 3.2.2 Избор на изпълнител за подготовка на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони В случай на преценка, че има вероятност нашето инвестиционно намерение да повлияе негативно върху защитените зони и при издадено решение по чл.20 от наредбата, проектният екип ще възложи на консултант, отговарящ на изискванията на чл. 9 от Наредбата, да изготви оценка на степента на въздействие. Поддейност 3.2.3 Разработване на доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони Избраният консултант ще извърши оценката под формата на доклад, отговарящ на изискванията на чл.23, ал.2, като при необходимост може да проведе консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции и организации, резултатите от които се прилагат към доклада. Поддейност 3.2.4 Издаване на решение за оценка на съвместимостта Изработеният доклад ще бъде внесен за оценка на качеството в РИОСВ. При получаване на положителна оценка на доклада РИОСВ извършва консултации с обществеността и в срок от 30 дни след проведените консултации издава решение по ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Дейност 4: Разработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово Поддейност 4.1 Избор на консултант за разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на “Разработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово” С цел провеждане на качествена, пълна и безпристрастна подготовка на процедурата за избор на проектант екипът по проекта ще възложи разработването на тръжната документация на консултант с опит в разработването на документация за провеждане на тръжни процедури по ЗОП. В екипа си консултантът задължително ще трябва да има правоспособен проектант и правоспособен юрист. Поддейност 4.2 Разработване на тръжната документация На базата на избрания и одобрен от общината вариант от предпроектното проучване за изграждане на ПСОВ консултантът ще разработи техническо задание за проектиране, което ще бъде неразделна част от тръжната документация. След одобряване на заданието от кмета на общината консултантът ще разработи всички приложими за случая документи за провеждане на обществената поръчка посочени в чл.28, ал.1 от ЗОП. Поддейност 4.3 Провеждане на открита процедура за избор на изпълнител и сключване на договор На основание чл.45а, ал.1, т.1 и ал.9 от ЗОП проектният екип ще изпрати по електронен път обявлението за обществена поръчка до Европейската комисия, като непосредствено след това ще го изпрати едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. След изтичането на крайния срок за подаване на оферти кметът на общината ще назначи комисия за провеждане на процедурата в състав не по-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката, както и ще определи резервни членове. Членовете на комисията, както и нейният председател и секретар ще подпишат декларации за безпристрастност и конфиденциалност в съответствие с чл.35, ал.3 от ЗОП. В определения в заповедта срок за приключване на работата на комисията, членовете й ще разгледат, оценят и класират подадените оферти по методиката за икономически най-изгодна оферта и ще съставят протокол за работата си по чл.72, ал.1 от ЗОП. Протоколът на комисията ще се подпише от всички членове и ще бъде предаден на кмета заедно с цялата документация. В срок 5 работни дни след приключване работата на комисията кметът ще издаде мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците, спечелилия кандидат, определен за изпълнител, както и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. В едномесечен срок след изтичането на срока по чл.120, ал.2 от ЗОП общината ще сключи договор с избрания изпълнител. Не по късно от 7 дни след сключването на договора екипът ще изпрати информация за сключването му до Европейската комисия и Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Поддейност 4.4 Разработване на работен проект На базата на заданието за проектиране и визата за проектиране избраният изпълнител ще разработи работен проект за изграждане и технологично оборудване на ПСОВ и изграждане на колектори към нея, който ще включва: • Част „Водопровод и канализация” • Част „Пътища” • Част „Геодезия” • Част „Корекция на река ” – след ПСОВ • Част „Геология и хидрогеология” • Част „Електро” • Част „Отопление и вентилация” . • Част „Архитектура и строителство ” • Част “Проект за организация и изпълнение на строителството” • Част “Проект безопасност и здраве в строителството” • Част “Временна организация на движението” • Технологичен проект по част ВиК за ПСОВ • Технологичен проект включително машини и съоръжения, анализи и др. • Технологичен проект “Автоматизация и диспечеризация” Всяка част на работния проект ще включва: 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби: а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения, заложени в заданието за проектиране, както и пълна проектно-сметна документация. Проектантът ще предаде готовия проект на общината, като преди това го съгласува с всички компетентни органи и експлоатационни дружества.
Дейност 5: Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство Поддейност 5.1 Издаване на разрешително за ползване на воден обект на основание на чл.46, ал.1, т.3. от ЗВ Екипът по проекта ще попълни заявление по чл. 60 ал.1 от ЗВ като окомплектова и представи всички документи по чл.60, ал.2 и чл.14 от Наредба № 10/2001 г. на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Документите по чл.14 от Наредба № 10 ще бъдат налични, тъй като са разработени в обхвата на работния проект. Окомплектованото заявление ще бъде внесено чрез РИОСВ – Велико Търново. Разрешителното за заустване ще бъде издадено в срок от 3 месеца с решение на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”. Поддейност 5.2 Избор на лицензирана фирма-консултант за изготвянето на оценка на съответствието като комплексен доклад След проучване на регистъра на МРРБ и на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП проектният екип ще избере и възложи изготвянето на оценка на съответствието като комплексен доклад на консултант, притежаващ лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, издаден по реда на "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”. Поддейност 5.3 Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад На базата на инвестиционния проект наетият консултант ще извърши оценка за неговото съответствие. Комплексният доклад ще оцени съответствието с: • предвижданията на подробния устройствен план; • правилата и нормативите по устройство на територията; • изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита. В допълнение докладът ще оцени и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, както и пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления. Поддейност 5.4 Издаване на решение за строеж по чл. 144 от ЗУТ Проектният екип ще подготви писмено заявление за разрешение за строеж заедно със следните документи: 1. Документи за собственост; 2. Виза за проектиране; 3. Три копия от инвестиционния проект; 4. Решение от доклад за ОВОС; 5. Решение за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони; 6. Оценка за съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад; 7. Разрешително за заустване на отпадни води в повърхностни води; 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества. В седемдневен срок от внасянето на писменото заявление главният архитект на общината ще одобри разрешението за строеж.
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите Поддейност 6.1 Избор на консултант за изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите Имайки готовата проектно-сметна документация екипът по проекта ще възложи на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП изготвянето на финансов, икономически и “разходи и ползи” анализ на инвестиционния проект на квалифициран консултант. Консултантът ще трябва да отговаря на следните критерии: • Да разполага с квалифициран персонал в следните области: финансист/ икономист, специалист с познания в областта на ВиК мрежи и съоръжения за пречистване на отпадни води; • Поне един от членовете на предложения екип за изготвяне на анализа да бъде запознат с европейското и национално законодателство във връзка с изграждането и експлоатацията на водопречиствателна инфраструктура; • Да е изпълнил поне 10 договора за предоставяне на консултантски услуги, от които поне един да бъде за изготвяне на анализ разходи-ползи на проект за изграждане на екологична инфраструктура; Поддейност 6.2 Разработване на анализите Анализите трябва да се извършат съгласно Методическите указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и на базата на работния проект, като и на други емпирични данни. При разработването на анализите, консултантът ще използва програмен продукт, който да е съвместим с програмния продукт на общината за управление на проекти. Консултантът ще представи пълната разработка на анализите, включително анализ на риска и анализ на чувствителността.
Дейност 7: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури по избор на изпълнител, включени в бъдещия инвестиционен проект Поддейност 7.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект За да подсигури качествено изпълнение на изграждането на съоръженията, проектният екип ще възложи на основание чл.2, ал.2, т. 2 НВМОП разработването на тръжната документация за последващите процедури по възлагане на обществени поръчки в рамките на инвестиционния проект. Основните изисквания към консултанта ще бъдат: • да разполага с поне един експерт с познания по Договорните условия на ФИДИК – Жълта книга (1999), • да разполага и с правоспособни: юрист, проектант и строителен инженер. В допълнение консултантът трябва да осигури и специалист в областта на околната среда и по-специално в областта на опазване на водите. Поддейност 7.2 Разработване на тръжна документация Избраният изпълнител ще разработи 2 пълни комплекта тръжна документация за: - Избор на изпълнител на “Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на ПСОВ, колектор и напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово” - “Осигуряване на строителен надзор при изграждането на ПСОВ, колектор и напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово” в съответствие с изискванията на ЗОП. Възнамеряваме при възлагане на изпълнението да използваме инженеринг услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 “в” от ЗОП, при която рисковете за общината ще са по-ограничени и ще получим комплексна услуга за по-кратък период от време, отколкото ако бихме възложили изграждането и доставката на съоръженията на различни изпълнители. Непосредствено след като общината получи готовата тръжна документация, проектният екип ще изпрати по електронен път обявленията за обществените поръчки до Европейската комисия и веднага след това до Държавен вестник за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. За тези обществени поръчки община Горна Оряховица вече ще е публикувала предварителни обявления до месец март на текущата година.
Дейност 8: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Поддейност 8.1 Избор на консултант за разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект След като имаме разработена пълна проектна документация в резултат на предишните дейности по проекта и на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП, екипът по проекта ще избере консултант, които да отговаря на следните критерии: • да разполага с персонал с необходимите квалификации и опит за разработване на проектни предложения за финансиране от европейски фондове и програми; • да има разработени поне 10 проектни предложения за кандидатстване за финансиране през последната година, от които поне 3 са били в областта на опазване на околната среда. Поддейност 8.2 Разработване на проектното предложение Проектният екип ще предостави на консултанта всичката необходима информация и документация свързана с инвестиционния проект (предпроектно проучване, ДОВОС, работен проект, финансови анализи, тръжна документация, разрешителни и решения от компетентните органи и др.) Консултантът ще разработи и окомплектова пълно проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект според изискванията на Управляващия орган на ОП „Околна среда” 2007-2013 и свързаното законодателство.
Дейност 9: Одит на проекта от сертифициран одитор Поддейност 9.1 Избор на независим одитор Проектният екип ще направи проучване за фирма или физическо лице - сертифициран одитор, вписано в регистъра по чл.19 ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, което да има опит в одитиране на проекти, финансирани от европейски програми и фондове. Ще бъде сключен договор на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП за извършване на независим финансов одит на проекта и изготвяне на одиторски доклад. Поддейност 9.2 Извършване на независим одит и изготвяне на одиторски доклад Екипът по проекта ще предостави цялата необходима документация (финален отчет по проекта, договор за безвъзмездно финансиране, договори с изпълнители, тръжна документация, разходно-оправдателни документи и др.) на сертифицирания одитор. На базата на тези документи той ще извърши одит и ще изрази заключенията си в одиторски доклад, който ще съдържа заключително мнение върху одитирания финансов отчет като цяло. Одиторският доклад ще бъде приложен към финалния отчет по проекта и представен пред Управляващия орган на програмата.
Дейност 10: Популяризиране и публичност на проекта При стриктно спазване на Изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” проектният екип ще организира следните дейности за популяризиране на проекта: 1. На интернет страницата на общината ще бъдат публикувани ежемесечно съобщения за хода и напредъка на проектните дейности. 2. Непосредствено след подписване на договор за безвъзмездна помощ ще бъде изработена и монтирана информационна табела на входа на Информационния център към общината. Проектният екип ще подготви и публикува и 2 статии (1 в регионален и 1 в национален ежедневник) отразяващи постигнатите до момента резултати и значението на получената финансова помощ за успешното и качествено реализиране на проекта. 3. В последния месец от реализацията на проекта ще бъдат публикувани още 2 статии, които ще информират обществеността за успешното изпълнение на проекта. 4. Проектният ръководител ще следи цялата документация по проекта да носи отличителните знаци на програмата и ЕС, както и залагането на клауза в договорите с външни изпълнители за спазване на изискванията за визуализация.
Дейност 11: Организация, управление и контрол на проекта През първия месец от стартирането на проекта, Проектният ръководител ще организира среща с всички лица, отговорни за изпълнението на проекта. На тази среща целият екип ще бъде запознат с изискванията и приложимите процедури за изпълнението на проектните дейности. След консултирането му с всички присъстващи ще бъде изготвен и приет детайлен план за изпълнението на проекта по приложения график. Ще бъдат ясно разпределени конкретните задачи между отговорните лица съобразно предварително приетата организационна структура. Разработените от Ръководителя на проекта характеристики с персонални задачи и отговорности ще бъдат обсъдени и окончателно приети. На срещата ще бъдат изготвени и приети подробни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг, ред на отчитане и за оценка на напредъка и ефективността на изпълнение на заложените дейности по проекта. Ще бъде изработен и подробен план за управление на риска. След приключването на срещата копие от приетите документи, заедно с протокол от провеждането и ще бъде връчено на всеки присъстващ. През целия период на изпълнение на проекта ръководителят, подпомаган от техническия сътрудник, ще следи и организира законосъобразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, на реда за отчетност, както и за ефективното и навременно изпълнение на персоналните задачи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Аква -2002"ЕООД
ДЗЗД "Полюс Груп Драганово"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 936 466 BGN
Общ бюджет: 586 857 BGN
БФП: 586 857 BGN
Общо изплатени средства: 752 628 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 586 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 187 293 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 565 335 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
752 628 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 469 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 835 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 452 268 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
602 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 459 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 067 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз