Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0085-C0001
Номер на проект: 58-131-85-85
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е осигуряването на предпоставки за кандидатстване на общината по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013 за финансиране на инвестиционен проект за изграждане на воден цикъл в гр. Омуртаг, посредством получаване на необходимата техническа помощ за изготвянето на пълната документация. По конкретно в рамките на настоящият проект се предвижда да бъдат изготвени пред-инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, подробни технически и работни проекти, фор
Дейности: Дейност 1: Предварителни проучвания Дейността се състои от 2 поддейности и ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП : - Разработка на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ - Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация Дейност 1.1: Разработка на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ; Целта на дейността е да се извърши качествена и специализирана оценка на моментното състояние на водопроводната и канализационната системи на гр. Омуртаг. Същата да се сравни с изискванията на новата и усъвършенствана нормативна база и да се извлекат съществуващите проблеми. На базата на технико-икономическа обосновка да се предложат варианти за тяхното разрешаване. С помощта на подробни социално-икономически и финансов анализи да се обоснове целесъобразният вариант за избор на площадка за изграждане на ГПСОВ. Планиран период на изпълнение: 01.09.2008г. – 30.10.2008г Описание на дейността: Консултантът осъществява предварителните (прединвестиционните) проучвания, съобразени напълно с изискванията на Наредба 4 към ЗУТ и ще съдържат: 1.Обследване на съществуващата водоснабдителна и канализационна система на гр. Омуртаг. 2.Уточняване на местоположението на локалните пречиствателни съоръжения от индустриални и обществени обекти и местата на заустване в канализационната мрежа. 3.Измерване на отпадните водни: в количествени измерения и определяне на физико химичния състав в местата на заустване. 4. Избор на терен /площадка / за изграждане на ГПСОВ. 5.Технико-икономическа обосновка за целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т. ч. за избор на подходящ негов вариант. 6. Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициативата, в т. ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги. 7. Проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство. Дейност 1.2: Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация. Целта на дейността е да се докаже, че на основата на подробни изследвания на геоложката, сеизмоложката и геотехническата, хидрогеоложката и хидроложката характеристика на района, е възможно проектирането на ГПСОВ на определената площадка. Планиран период на изпълнение: 01.11.2008г. – 31.12.2008г Описание на дейността: Консултантът извършва подробни инженерни проучвания, в т. ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на мястото, определено от предпроектните проучвания за изграждане на ГПСОВ. Вземането на земни проби се осъществява по преценка на геолог.
Дейност 2: Същински проучвания - Разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти Цел на дейността: да се разработят подробни технически и работни инвестиционни проекти за изграждане и рехабилитация на канализационна система, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, за изграждане на довеждащи колектори и за подмяна на водопреносната система в гр. Омуртаг, които да са напълно съобразени с изискванията на Наредба 4 към ЗУТ. Планиран период на изпълнение: 01.01.2009г. – 30.06.2009г Описание на дейността Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще разработи подробни технически и работни инвестиционни проекти за изграждане и рехабилитация на канализационна система, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, за изграждане на довеждащи колектори и за подмяна на водопреносната система в гр. Омуртаг, които да са напълно съобразени с изискванията на Наредба 4 към ЗУТ. Проектирането ще включва следните основни части: *Архитектурна; * Интериор и обзавеждане; * Конструктивна; * Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура; * Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); * Водоснабдяване и канализация; * Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; * Топлотехническа ефективност; * Паркоустройство и благоустройство; * Геодезическа (трасеровъчен план и вертикална планировка) * Технологична; * Генерален план; * Организация и безопасност на движението; * Обща обяснителна записка; * Земна основа; * Проект за организация и изпълнение на строителството; * Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата; * Проектно-сметна документация. Техническите спецификации (ТС) ще съдържат както общи изисквания, така и конкретни спецификации. На база на конкретния проект те ще включват подробна информация за основните технически компоненти. Строителните работи ще са ясно описани, с надлежно определени качество и количества. Количествено-стойностната сметка за всеки обект ще трябва да отразява с подходящи единици и количества заложените в ТС дейности, като форматът на количествените сметки трябва да бъде унифициран за всички обекти. Трябва да бъдат посочени процедури за тестване и изисквания за експлоатация и/или поддръжка през гаранционния период /максимум 1 г./. Разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти за изграждане и рехабилитация на канализационна система, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, за изграждане на довеждащи колектори и за подмяна на водопреносната система в гр. Омуртаг
Дейност 3: Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта Дейност 3.1: Извършване на преценка за необходимостта от ОВОС или ЕО, съгласно ЗООС ДВ бр.3 /2006 г. Цел на дейността: да се извърши прогнозна оценка на въздействието върху околната среда с изграждането на ГПСОВ гр. Омуртаг, съгласно ЗООС ДВ бр.3 /2006 г. Планиран период на изпълнение: 01.09.2008г. – 30.09.2008г Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще направи технологична характеристика на проекта, оценка на техническите решения и извършване на прогноза за въздействието им върху отделните компоненти върху околната среда, както по време на изграждането, така и след реализиране на съоръжението по време на неговата експлоатация. Ще изготви оценка за съвместимост по Наредбата и ЗБР във връзка с екологична мрежа Натура 2000. Дейност 3.2: Дейности по издаване на разрешителни за строеж; Цел на дейността е да се получат всички видове разрешителни съгласно действащата нормативна уредба в областта на строителството. Планиран период на изпълнение: 01.07.2009г. – 31.08.2009г Описание на дейността: Част от дейностите ще се извършат от екипа за изпълнение на проекта и включват: Част от дейностите ще се извършат от екипа за изпълнение на проекта и включват: * Получаване на Решение по преценка на необходимостта от ОВОС от РИОСВ-Шумен * Становище за съгласуване на обект ГПСОВ гр.Омуртаг от РИОКОЗ- гр.Търговище. * Становище от „В и К” ООД гр.Търговище. * Становище от ”ЕОН-България” клон Търговище * Протокол от Решение на Областна дирекция „ З и Г” за Промяна предназначението на земята. * Становище от РСПАБ гр.Търговище. * Становище от отдел КАТ при РДВР- Търговище за съгласуване на транспортно комуникационната схема. Изготвянето на доклад по оценка за съответствие на инвестиционния проект от консултантска фирма с лиценз от МРРБ за надзор в проектирането и строителството ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще установи дали изработената техническа документация е във необходимия формат, дали отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове. Ще провери пълнотата и обхватността на подготвените от проектантската фирма: • Подробни устройствени планове (вкл. планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, планове за паркоустройство и благоустройство, топлоснабдяване, далекосъобщения и др.); • Планове за регулация и режим на застрояване; • Архитектурни планове и проекти; • Подробни технически и работни проекти, цялостни или частични (включващи всички необходими части); • Технически спецификации за строителните дейности; • Обяснителни записки и Количествено-стойностни сметки за строително-ремонтни дейности и др. Ще установи дали техническата документация е изготвена съгласно Закона за устройство на територията и другите приложими закони на Република България, дали техническите спецификации (ТС) съдържат както общи изисквания, така и конкретни спецификации, дали е включена подробна информация за основните технически компоненти, дали строителните работи са ясно описани, с надлежно определени качество и количества, дали количествено-стойностната сметка за всеки обект отразява с подходящи единици и количества заложените в ТС дейности, като форматът на количествените сметки трябва да бъде унифициран за всички обекти, дали са посочени процедури за тестване и изисквания за експлоатацията и/или поддръжката през гаранционния период /максимум 1 г. /. Ще прецени дали техническите спецификации отчитат напълно националните стандарти, прилагащи стандартите на ЕС и техническите изисквания на ЕС, посочени ли са за кои материали се изисква сертификат по ISO или друг сертификат, както и на кой етап от процедурата за обществена поръчка този сертификат следва да се представи от строителя – напр. като част от неговата оферта, след подписване на договора и т.н. Дейност 3.3: Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда/ ЗООС, ЗБР, ЗВ; Цели на дейността са: - да се извършат, задължителните по закон, обществени обсъждания за мястото, определено от предпроектните проучвания за изграждане на ГПСОВ; - да се проучи необходимостта от издаване на разрешително/становище/ от РИОСВ – Шумен, съгласно Наредбата за условията за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по ЗБР; - да се получи разрешително от БД за заустване във воден обект, съгласно чл.46 и 60 от ЗВ с посочване на емисионните норми по Приложение № 3 от Наредба № 6 за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води , зауствани във водни обекти Дв бр.97/2000г.изм.ДВ бр.24/04 г. Планиран период на изпълнение: 01.09.2008г. – 30.09.2008г Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще проучи необходимостта от издаване на разрешително/становище/ от РИОСВ –Шумен, съгласно Наредбата за условията за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по ЗБР. След предварително съгласуване с експертите от БД – Варна, да се получи разрешително от за заустване във воден обект, съгласно чл.46 и 60 от ЗВ с посочване на емисионните норми по Приложение № 3 от Наредба № 6 за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води , зауствани във водни обекти Дв бр.97/2000г.изм.ДВ бр.24/04 г. Дейност 3.4: Дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона на водите. Цели на дейността са: Да се получи разрешително за заустване на пречистените води от ГПСОВ във воден обект във връзка с Наредба № 10 ДВ бр.66/2001г. Планиран период на изпълнение: 01.07.2009г. – 31.07.2009г Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще извърши проучване на мястото на заустване на пречистените води от ГПСОВ и ще подготви необходимата документация за издаване разрешително за заустване във воден обект във връзка с Наредба № 10 ДВ бр.66/2001г.
Дейност 4: Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Община Омуртаг на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП „Околна среда” и подпомагане неговото реализиране Дейност 4.1: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Цел на дейността е да се подготви пълен комплект документи за провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, съгласно изискванията на регламентиращите документи за избор на строителна фирма и фирма за строителен надзор. Планиран период на изпълнение: 01.07.2009г. – 30.08.2009г. Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Реализацията на дейността включва освен това и изготвянето на отделни пакети тръжна документация за строителство и услуги, в съответствие с изработените подробни технически и работни инвестиционни проекти за изграждане и рехабилитация на канализационна система, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, за изграждане на довеждащи колектори и за подмяна на водопреносната система в гр. Омуртаг. Всички документи следва да бъдат изготвени съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове. Консултантът ще има за задача да изготви следните пакети тръжна документация: • Отделен пакет тръжна документация за строителство на канализация, ПСОВ и водопроводна мрежа за възлагане от община Омуртаг; • Отделен пакет тръжна документация за услуги по строителен надзор за възлагане от община Омуртаг. Заданието за надзорника трябва да включва описание на дейностите, които той трябва да изпълнява – строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл 177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация, включително и изготвяне на технически паспорт на строежите по реда на чл. 11 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите. Дейност 4.2: Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите. Цел на дейността е да се изготвят финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и анализ на чувствителността и риска за строителство на канализация, ПСОВ и водопроводна мрежа. Планиран период на изпълнение: 01.07.2009г. – 30.08.2009г Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. От него се очаква да извърши подробно технико-икономическо проучване и анализ на възможностите; финансов анализ; икономически анализ; екологичен анализ, анализ на чувствителността и риска, съобразени с изискванията на Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002г. и с Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007 – 20013г. Дейността ще започне веднага след изработването на подробните технически и работни инвестиционни проекти. Дейност 4.3: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Цел на дейността е да се подготви качествен и пълен формуляр и всички необходими съпровождащи документи и анализи за предложение за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” за доизграждане и ориентация на канализационна система към довеждащи колектори, изграждане на довеждащи колектори и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и подмяна на водопроводна система в гр. Омуртаг. Планиран период на изпълнение: 01.08.2009г. – 30.08.2009г Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще попълни формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали” към Оперативна програма „Околна среда”.
Дейност 5: Управление на проекта Цел на дейността: Да се постигне добра организация и успешно изпълнение на проекта Планиран период на изпълнение: 01.06.2008г. – 30.09.2009г. Описание на дейността: Още на този етап – кандидатстване за средства по проекта Бенефициентът – община Омуртаг е сформирала екип, който ще ръководи изпълнението на проекта и ще отговаря пряко за постигане на заложените в проекта цели и резултати. Екипът като цяло се състои от служители на общината, експерти от администрацията, които са запознати с изискванията на ЗУТ, изискванията на националното законодателство относно нормите на проектиране, състоянието на мрежата и възможните проблеми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на проекта. От друга страна съгласно спецификата на проекта и факта, че общината няма специфичен опит в управлението на проекти, е предвидено управлението на проекта да се възложи на външен независим експерт – Ръководител на проекта, който да гарантира успешното управление на проекта. Управлението на проекта включва формиране на екип за управление на проекта от 5 члена: ръководител, координатор, счетоводител,инженер и офис мениджър в Община Омуртаг; подписване на договор с Ръководителя на проекта; подготвяне на заповед за реализация на проекта; план за действие с график за разчети във времето; схема за организационни връзки и движение на документооборота; изграждане на система за мониторинг по проекта. През месеците 1 ви и 2 ри, екипът провежда тръжни досиета за две процедури за избор на подизпълнители – една за подизпълнител, който да извърши услугите: Разработване на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ; извършване на експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация; попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект; изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите; подготовка на документи за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект; и една за подизпълнител за разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти. През 1 ви месец ще се сключва договор с подизпълнител за визуалната идентификация и информация по проекта и с одитора по проекта. Управлението на проекта включва осъществяване на мониторинг на дейността на подизпълнителите, изготвяне на месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка, финансовата отчетност и сертифицирането на разходите на изпълнители, извършване на 100% документална проверка и проверка на място за осъществяване на физически и финансов мониторинг и контрол върху дейностите на подизпълнителите.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Цел на дейността е да информира обществеността и популяризира резултатите от проекта “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище” Планиран период на изпълнение: 01.06.2008г. – 30.09.2009г. Описание на дейността: Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Подизпълнителят публикува 6 публикации за проекта в местни и национални медии; провежда пресконференция за оповестяване на стартирането проекта с минимум 30 участници; изготвения 30 информационни дипляни за дейностите по проекта; изготвя 50 плаката за информиране и публичност; изготвя 2 табели с логото на ЕС, съдържащи информация за проекта; провежда заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта с минимум 30 участници, изготвени 50 плаката и 30 мултимедийни дискове предоставящи информация за постигнатите резултати по проекта.
Дейност 7: Одит на проекта Целта на дейността е чрез осъществения контрол да се гарантира, че проектните дейности и управлението на финансовите ресурси и ефективно и ефикасно според заложените проектни цели. Планиран период на изпълнение: 01.06.2008г. – 30.09.2009г Описание на дейността: Извършване на цялостна проверка на разходите по проекта за действителност, надеждност и обоснованост с адекватни разходно – оправдателни документи, за законосъобразност и целесъобразност на разходите. В одитния сертификат одиторът ще сертифицира, че приложените сметки /приходна и разходна/ са коректни, надеждни и подкрепени с подходящите документи, и ще идентифицира допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Аквапартньор" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 959 520 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 397 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 191 904 BGN
2011 205 976 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 153 523 BGN
2011 164 781 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
318 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 381 BGN
2011 41 195 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 576 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз