Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0184-C0001
Номер на проект: 13-13-183
Наименование: Разработване и провеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документив обшина Рила
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на политики, стратегически и програмни документи в община Рила.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност, логически са групирани всички хоризонтални дейности, които имат пряко отношение към доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители от общинска администрация Рила. Непосредствено след одобряване на проектното предложение и подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на съответните законови разпоредби за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по управление на проектите. В договорите ще бъдат подробно разписани задълженията на всеки един член на екипа. След подписването на договорите с екипа по управлението ще се проведат организационни срещи на екипа, чиито цели ще бъдат: • Разпределяне на задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа; • Определяне на правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; • Обсъждане на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на детайлен такъв. Изготвяне на актуализиран план-график, при евентуално възникнали непредвидени обстоятелства; • Обсъждане на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности и актуализирането му при необходимост. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени документи и проведени процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта. С избраните изпълнители ще бъдат сключени договори. Дейността е текуща и ще бъде изпълнявана по време на цялата продължителност на проекта.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи Тази дейност е основна дейност в рамките на настоящото проектно предложение. Тя включва следните поддейности: Поддейност 2.1 – Разработване на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи • Изготвяне на процедурни правила за разработване, осъществяване на мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи. • Включване в методологията на конкретни форми за участие на заинтересованите страни в процесите на разработване, мониторинг, оценка на изпълнението, актуализацията и популяризирането на стратегическите и програмните документи на общината. • Включване в методологията на механизми за междуведомствена координация при планирането и мониторинга на изпълнението на стратегическите и програмните документи. Методологията ще бъде представена за преглед и одобрение на ръководството на общината, като при нужда ще бъдат нанесени корекции в нея. След одобряването й от ръководството на общината, методологията ще бъде представена за разглеждане и приемане от общинския съвет. Поддейност 2.2 – Въвеждане на методологията, чрез провеждане на обучения на общинската администрация за прилагането й Подготовка и провеждане на обучение с продължителност ден и половина (12 уч.часа) за 10 участника – служители на общинската администрация. Обучението ще бъде изнесено, като изпълнителят ще осигури настаняване, изхранване, транспорт, зала.
Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община Рила Оценката на изпълнението ще обхване следните стратегически и програмни документи на община Рила: • Общински план за развитие 2007-2013 г.; • Програма за развитие на туризма 2009-2014 г. • План за енергийна ефективност; • Програма за опазване на околната среда за периода 2009-2013 г. Оценката ще включва следните компоненти: • Оценка на резултатите от изпълнението; • Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи от проведената оценка. Цялостният дизайн и изборът на конкретни методи и техники за осъществяване на оценката ще бъде съобразен с добрите практики и насоки описани в наръчника на ЕК за извършване на оценка на публични политики и стратегии – EVALSED. Резултатите от оценката ще бъдат използвани при разработването и актуализацията на посочените по-горе стратегически и програмни документи.
Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г. На база на изводите от направената оценка на изпълнението на Общинския план за развитие, актуалния анализ на икономическото и социално развитие на общината, определените европейски, национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до 2020 г. ще бъде разработен актуален план за развитие на община Рила 2014-2020 г. Разработването на документа ще бъде съобразено с нормативни документи в областта на регионалното развитие като Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията, Методическите указания на МРРБ за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020), както и в съответствие с целите и приоритетите на европейски, национални и регионални стратегически документи за регионално и социално-икономическо развитие: Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007 - 2013 г, Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005 - 2015 г. Съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ за изготвяне на общински планове за развитие, структурата на документа ще бъде както следва: Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. По проект по ПРСР за изготвянето на интегриран план за обновяване и развитие на населените места в община Рила е заложено изготвянето на целеви и проблемен анализ, включително SWOT анализ, на съществуващото състояние в социално-икономически и екологичен план, който идентифицира актуалната социално-икономическа и екологична обстановка на територията на общината. С цел избягване на двойно финансиране, анализът ще бъде използван за изготвянето на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Цели и приоритети за развитието на общината за периода 2014-2020 г. Изработването на стратегическата част на ОПР и в частност дефинирането на целите и приоритетите за развитие на общината ще стъпи и ще бъде в съгласуваност с формулираната Визия за развитието на община Рила до 2020 г. по реализиращия се по ПРСР проект. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. Индикативната финансова таблица следва да зададе финансовата рамка за изпълнението на Общинския план за развитие и включените в него ключови мерки и проекти. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. Към този елемент от Плана за развитие ще бъде създадена система от физически и финансови индикатори (за резултат и за въздействие), чрез които ще бъде оценявана степента на реализирането и постигането на стратегическите цели и приоритети за развитие на Общината. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. В този елемент ще бъде приложена системата за наблюдение и оценка, заложена в разработената по дейност 2 – методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, която ще бъде конкретизирана за целите на ОПР. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. Тук също ще се приложат механизмите заложени в методологията за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, конкретизирани за целите на ОПР. Програма за реализация на Общинския план за развитие. На база заложените цели и приоритети за развитие на Общината ще се разпише Програмата за реализация на Общинския план за развитие. Нейната задача ще бъде да конкретизира възможностите за финансиране като проекти, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Предварителна оценка на плана. Тя ще бъде извършена от независим консултант. Целта на тази оценка е да оцени въздействието на Плана върху социално-икономическото развитие на Общината за периода 2014-2020 г. и екологичното въздействие. Екологичната оценка ще бъде извършена в условията и по реда определени в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Разработването на Общинския план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г. ще бъде възложено на външен изпълнител, но в активна координация с Възложителя и с всички заинтересовани страни. Целият процес по разработването и съгласуването на Общинския план за развитие ще се координира и контролира от кмета на община Рила. В края на процеса, ще се проведе обществено обсъждане с цел да се представи и съгласува проекта на изготвения Общински план за развитие 2014-2020 г. със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на Общината. Забележките и предложенията, дадени по време на обсъждането, ще бъдат отразени в документа. Финалният документ ще бъде предложен на Общинския съвет за обсъждане и приемане. С цел информиране и получаване на обратна връзка от широката общественост междинните и финални документи ще бъдат публикувани на сайта на Общината и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Дейност 5. Разработване и актуализация на други стратегически и програмни документи на община Рила С оглед осигуряване на съгласуваност с Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде извършена актуализация и разработване за следващия програмен период на следните стратегически и програмни документи: • Програма за използване на възобновяемите енергийни източници; • План за енергийна ефективност; • Програма за развитие на туризма; • Програма за опазване на околната среда. Резултатите от извършената оценка на изпълнението на актуалните стратегически и програмни документи и целите, приоритетите и мерките, заложени в разработения нов Общински план за развитие ще служат като основа при актуализацията и разработването на посочените стратегически документи. Наред с това ще бъдат взети предвид и целите и приоритетите, залегнали в актуалните за следващия програмен период стратегически документи на ниво секторни политики на европейско, национално и регионално ниво. Разработването/актуализацията на стратегическите документи ще бъде възложено на външен изпълнител, но в активна координация с Възложителя и с всички заинтересовани страни. Дейността предвижда проектите на документи да бъдат подложени на обществено обсъждане с цел съгласуване на актуалните стратегически документи със заинтересованите организации и институции, юридически и физически лица, социални и икономически партньори, имащи отношение към развитието на общината. Забележките и предложенията, дадени по време на обсъждането, ще бъдат отразени в документите. Финалните документи ще бъдат предложени на Общинския съвет за обсъждане и приемане. С цел информиране и получаване на обратна връзка от широката общественост междинните и финални документи ще бъдат публикувани на сайта на Общината и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейността предвижда мерки за информация и публичност на проектните цели и резултати, като включва: • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Медийно отразяване на пресконференциите в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие. • Изработване на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината. • Изработване на банер със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта. • Изработване на падове (размер А4, брандирани с логото на ЕС, ОПАК, ЕСФ, името на проекта); папки (размер: А4, двустранен ламинат картон, едностранен пълноцветен печат, с джоб, брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта); химикалки със ситопечат (брандирани с логата на ЕС, ЕСФ и ОПАК). Изработените падове, папки и химикалки ще бъдат използвани за целите на обучението и пресконференциите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОНСУЛСИС"ООД
"Брейнстор" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 125 BGN
Общ бюджет: 57 376 BGN
БФП: 57 376 BGN
Общо изплатени средства: 57 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 600 BGN
2015 15 777 BGN
57 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 360 BGN
2015 13 410 BGN
48 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 240 BGN
2015 2 367 BGN
8 606 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Д1: Сключени договори с членовете на екипа по управление
Индикатор 5 (Д) Д1: Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) Д1: Изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Индикатор 7 (Д) Д1: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) Д2: Разработена методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи;Д2:
Индикатор 9 (Д) Д2: Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч.часа)
Индикатор 10 (Д) Д2: Обучени представители на община Рила
Индикатор 11 (Д) Д3: Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи
Индикатор 12 (Д) Д4: Изготвен Общински план за развитие на община Рила за периода 2014-2020 г
Индикатор 13 (Д) Д4: Направена предварителна оценка на ОПР
Индикатор 14 (Д) Д4: Направена екологична оценка на ОПР
Индикатор 15 (Д) Д4: Проведено 1 бр. обществено обсъждане
Индикатор 16 (Д) Д4: Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации
Индикатор 17 (Д) Д5: Разработени/актуализирани стратегически и програмни документи
Индикатор 18 (Д) Д5: Проведено обществено обсъждане на новоизготвените стратегически и програмни документи
Индикатор 19 (Д) Д5: Публикувани документи на сайта на общината и Портала за обществени консултации
Индикатор 20 (Д) Д6: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Д6: Изработване на Дипляни
Индикатор 22 (Д) Д6: Изработване на Разяснителна табела
Индикатор 23 (Д) Д6: Изработен Банер
Индикатор 24 (Д) Д6: Публикации в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие
Индикатор 25 (Д) Д6: Изработени Падове (тетрадки)
Индикатор 26 (Д) Д6: Изработени Папки
Индикатор 27 (Д) Д6: Изработени Химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз