Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0132-C0001
Номер на проект: 13-13-132
Наименование: Ефективно партньорство в Община Долна баня за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се въведат ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Долна баня.
Дейности: Дейност 1. „Управление на проекта”, включваща сформиране на екип от ръководител, координатор и счетоводител, както и администриране, отчитане и одит на проекта. Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. Предвиждат се разходи за режийни и консумативи -хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на изпълнители”, включваща подготовка и провеждане на 4 тръжни процедури за избор на изпълнители. Предвижда се избор на и договаряне на външен изпълнител – експерт (консултантска компания) за подготовка на технически задания, методики за оценки и всички необходими формуляри и изисквания, съгласно ЗОП. Разработване на тръжна документация за необходимите процедури за възлагане – общо 4 , включително с директно договаряне и публична покана. Избраният консултант ще осъществи и адекватна помощ при провеждане на самите процедури (договаряния) включително и разяснения по публикуваната документация за участие.
Дейност 3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Долна баня. Услугата по разработване и внедряване ще бъде възложена на изпълнител по реда на гл.8а от ЗОП. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет. Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики общинските администрации - методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции и наръчници, указания за работа, механизми за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики Поддейност 3.1 Разработване правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на социална , икономическа, културна и други провеждани от Община Долна баня политики. Поддейност 3.2 Консултиране на модела, включващ правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на общински политики в община Долна баня. При реализирането и на двете поддейности се предвижда активно участие на отговорни служители от общинска администрация, както и представители на гражданското общество в Долна баня. Консултиране на модела, включаващо: 1 кръгла маса за минимум 20 лица , представители на всички заинтересовани страни, за представяне и обсъждане на модела за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики
Дейност 4. „Изготвяне на междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Долна баня за периода 2007-2013г.” Избрания външен изпълнител по ЗОП ще извърши междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на община Долна Баня 2007-2013г. Провеждане на обществено обсъждане на междинната оценка на Плана за развитие на Община Долна баня за периода 2007 – 2013г.;
Дейност 5. „Организиране и провеждане на съпътстващо обучение „Формиране, мониторинг, контрол и последваща оценка на общински политики” Избраният изпълнител ще подготви и проведе съпътстващо обучение на тема „Формиране, мониторинг, контрол и последваща оценка на общински политики”” за 30 участници. В него ще бъдат включени три модула – „Стратегическо планиране”, „Мониторинг и контрол” и „Оценка на въздействието”. Участниците ще бъдат сформирани от общински съветници , представители на структури на гражданското общество и общински служители.
Дейност 6. Дейности по разработване и утвърждаване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г Поддейност 6.1. Изследване и предварителен анализ на икономическо, демографско, социално и културно развитие в община Долна баня за периода 2007-2013г. Разработване на SWOT анализ на състоянието на община Долна баня. Изготвяне на доклад - анализ на свързаността и зависимостта от съществуващи стратегически документи на местно, областно, регионално или национално ниво при изготвяне на план за развитие на община Долна баня. Поддейност 6.2. Разработване, консултиране и утвърждаване на план за развитие на община Долна баня за периода 2014-2020 г.; Разработването на общинския плн за развитие ще бъде предоставено на Изпълнител по гл.8а от ЗОП , в тясно сътрудничество с всички ръководни звена на общинската администрация и общински съвет. Ще бъдат проведени фокус групи за консултации с представители на всички заинтересовани страни: представители на местната власт, граждански организации, бизнес и областна управа, по теми както следва– икономика, туризъм, социални дейности, култура, образование, спорт и младежки дейности, като някои фокус групи ще се занимават с повече от една тема. След проведените срещи ще бъдат анализирани и евентуално отразени направените предложения за корекции и допълнения. След приключване работа на фокус групите ще бъде проведена кръгла маса на която ще се предостави в завършен вид План за развитие на община Долна баня 2014-2020г. Така изготвения план за развитие на община Долна баня ще бъде предложен за приемане (утвърждаване) на общински съвет. При изпълнение на дейностите ще бъде спазвано принципно правилото за недублиране на дейностите от потенциалния проект за изготвяне на Интегриран градски план за обновяване на гр.Долна баня, обект на който ще бъдат формулиране и планиране на бъдещи инвестиционни проекти на територията на урбанизираната градска територия. За целите на настоящия проект те няма да бъдат обект на разработка и планиране , като може само да се уточнят (изброят) в бъдещия план за развитие.
Дейност 7. „Информираност и публичност на проекта” Ще бъдат проведени две пресконференции. Ще бъдат публикувани три статии за проекта и регулярна информация на интернет страницата на общината. Ще бъдат изработени 3 банера и 3 табели на проекта, както и 300 рекламни папки и 300 рекламни химикали. Ще бъдат отпечатани 200 брошури с резултатите от проекта. При изготвяне на техния дизайн ще се съобразят изискванията за визуализация и публичност на проекти финансирани със средства от ЕС, съгласно Приложение №12 към насоките за кандидатстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 150 BGN
Общ бюджет: 51 326 BGN
БФП: 51 326 BGN
Общо изплатени средства: 51 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 630 BGN
2015 39 696 BGN
51 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 886 BGN
2015 33 742 BGN
43 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 745 BGN
2015 5 954 BGN
7 699 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: Сключени договори, (доп.споразумения)
Индикатор 3 (Д) Д1: План за мониторинг на изпълнение на проекта
Индикатор 4 (Д) Д1: Работен график
Индикатор 5 (Д) Д1: Брой срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) Д1: Финален финансов и технически доклад
Индикатор 7 (Д) Д2: 1.Проведени процедури за избор на изпълнители (с директно договаряне, публична покана)
Индикатор 8 (Д) Д1: 2.Сключени договора за услуги
Индикатор 9 (Д) Д3: Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка
Индикатор 10 (Д) Д3: Проведена кръгла маса
Индикатор 11 (Д) Д3: Участници в кръгли маси
Индикатор 12 (Д) Д4: Междинни оценки на общински планове за развитие.
Индикатор 13 (Д) Д4: Обществено обсъждане
Индикатор 14 (Д) Д4: Участници в обществено обсъждане
Индикатор 15 (Д) Д5: Проведено съпътстващо обучение
Индикатор 16 (Д) Д4: Брой участници в обучение
Индикатор 17 (Д) Д5: Брой участници в обучение
Индикатор 18 (Д) Д6: Проведено изследване
Индикатор 19 (Д) Д6: Изготвен SWOT анализ
Индикатор 20 (Д) Д5: Проведени фокус групи
Индикатор 21 (Д) Д6: Проведени фокус групи
Индикатор 22 (Д) Д6: Участници във фокус групи
Индикатор 23 (Д) Д6: Проведена кръгла маса
Индикатор 24 (Д) Д6: Участници в кръгла маса
Индикатор 25 (Д) Д7: Пресконференции
Индикатор 26 (Д) Д7: Публикации
Индикатор 27 (Д) Д7: Рекламни химикали
Индикатор 28 (Д) Д7: Папки с визуализация
Индикатор 29 (Д) Д7: Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз