Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подпомогне общинската администрация в подготовката на пълно и качествено инвестиционно предложение за изграждане на ефективна инфраструктура на околната среда чрез изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ, модернизиране на водопроводни мрежи и изграждане на ПСПВ на територията на град Мизия.
Дейности: Дейност 1: Обособяване на офис по проекта За обособяване на офис по проекта е необходимо оборудване на подходящо за целта помещение в сградата на общинската администрация с компютърна конфигурация и принтер. За нормалното функциониране на офиса е наложително предвиждането на климатик за отопление през зимните месеци и за охлаждане през летните.
Дейност 2: Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия” Ще се проведе избор на изпълнител- експерт по общетвени поръчки, за подготовка на документацията при спазване на ПК- 7.4 от СУК на Община Мизия за провеждане на процедурите по ЗОП: За избор на изпълнител на проект „Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия” и за избор на изпълнител на инвестиционния проект. Изборът на изпълнител на проект „Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия” ще се проведе от община Мизия, съгласно реда и условията на ЗОП за провеждане на открит конкурс за проект, вкл. публикуване на обявление в ОВ на Европейския съюз, ДВ и сайта на АОП. Изготвената документация ще бъде предварително съгласувана с финансиращия орган.
Дейност 3: Разработване на прединвестиционно проучване и необходимите експертни анализи за изграждане на екологична инфраструктура в гр.Мизия Разработването на прединвестиционното проучване ще включва следните поддейности: - изясняване на инвестиционното намерение; - проучване и определяне на подходящо местоположение на пречиствателните съоръжения и довеждащия колектор; - технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на изграждането на ПСОВ, канализационна мрежа и довеждащ колектор; - обосновка на социалната целесъобразност- след реализацията на инвестиционното строителство ще последва откриване на нови работни места и осигуряване на обществени услуги; - проучвания за потенциала на територията, която ще бъде избрана за реализиране на изграждането на инфраструктура на околната среда в района на град Мизия. Експертните анализи ще се състоят от: - Хидроложки проучвания на избрания терен; - Геоложки проучвания; - Хидрогеоложки проучвания; - Геодезични измервания; - Изготвяне на технически планове;
Дейност 4: Предварителен доклад по ОВОС, изработване на Подробен устройствен план и идеен проект Тези дейности ще се състоят от следните поддейности: - Изготвяне на предварителен доклад по ОВОС за ПСОВ; - Обществено обсъждане на предварителния доклад по ОВОС за ПСОВ от обществеността на гр.Мизия; - Изработване на Подробен устройствен план на територията, определена при прединвестиционните проучвания; - Изготвяне на идеен проект с възможни варианти за разполагане на ПС и главният колектор; разполагане на канализацията, водопроводите и възможността за подземно разполагане на съобщителните кабели, електропроводите и др. технически проводи на територията на града.
Дейност 5: Разработване на 2 броя работни проекти - На база на одобрения вариант на идейния проект за ПС и главен колектор на град Мизия ще бъде изработен работният проект, който ще включи и останалите технически проводи по трасето на колектора – водопроводи, телекомуникации, газопроводи, ел. проводи за високо и ниско напрежение и улично осветление, възстановяване на улични настилки и др. в рамките на населеното място. - Изработване на работен проект за изграждане на ПСПВ към помпена станция в местността „Герена” на гр.Мизия.
Дейност 6: Получаване на разрешение от Басейнова дирекция за ползване на воден обект, приемник на пречистени отпадни води - Окончателен доклад по ОВОС на инвестиционното намерение за изграждане на инфраструктурата на околната среда; - Решение на МОСВ по доклада и внасяне на преписката в Басейнова дирекция.
Дейност 7: Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за строеж на инвестиционните проекти Проектите ще бъдат съгласувани със следните инстанции: -РИОКОЗ -РСПАБ -ВиК -Електроразпределение -Телекомуникации Ще бъдат изготвени доклади за съответствие на проектите с нормите по устройство на територията от лицензирана фирма консултант, съгласно ЗУТ. Проектите ще бъдат одобрени и издадени рарешения за строеж от главния архитект на общината.
Дейност 8: Подготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Попълване на формуляра за кандидатстване според изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по грантовата схема на Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”. За тази цел е необходимо анализиране на разработената до момента аналитична документация, експертни анализи, проучвания и инвестиционно проектиране за коректно, точно и пълно представяне на информацията при попълване на апликационната форма – цели, обосновка, дейности, резултати, методика, бюджет, график на реализиране на дейностите и т.н.
Дейност 9: Провеждане на процедура за избор на одитор За извършване на финансов одит ще бъде избран изпълнител чрез НВМОП. Подготовката на документацията и провеждането на процедурата ще се извършва от експерти от Община Мизия.
Дейност 10: Финансов одит За извършване на финансов одит ще бъде избран изпълнител чрез НВМОП. Изпълнителят ще извърши проверка на задължителните изисквания за документираните разходи по проекта при съблюдаване на професионалните норми в съответствие с Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Възложителят изисква Одитора да отговаря и на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс на професионалните счетоводители. На одитора ще бъде възложено да извърши проверка на направените разходи по отношение на вярност, надеждност и документална обоснованост, изготвяне на доклад за констатации и заверка на окончателния финансов отчет по проекта.
Дейност 11: Мерки за информация и публичност Мерките за информация и публичност ще включват: - подготовка на 300 бр. дипляни, отразяващи основните цели, дейности и постигнатите резултати по проекта и информация за оперативната програма и финансиращата организация; - изработване на 1 бр. табела, която ще бъде поставена на офиса на проекта. Тя ще бъде формат А3, цветен печат, ламинирана; - 4 броя публикации в медиите – 3 броя в местни медии и 1 бр. в национална медия; - изграждане на портал на проекта в Интернет страницата на общината; - поддържане на портала.
Дейност 12: Мониторинг и контрол В рамките на тази дейност ще се изготви и цялата отчетна документация, съгласно сключения договор. Тя ще включва и изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности. Тази дейност ще се осъществява от ръководителя на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 679 497 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз