Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ, гр.Опака
Бенефициент: община Опака
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Опака
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осигури финансиране за подготовка на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ гр.Опака, и други допустими дейности, реализацията на който ще намали несъответствието по отношение на дела от населението, включително в канализационната система, спиране на загубите на питейна вода и подобряване на качествата на питейната вода, подобряване на битовите, здравни и хигиени условия на насел
Дейности: Дейност 1: Консултации по изготвяне на апликационната форма за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” приоритетна ос 1. - Консултиране при изготвяне на техническите параметри за изготвяне на техническата помощ - Консултация при изготвяне на техническото задание за проектиране на проект фаза1 и фаза 2 - Консултиране при изготвяне на техническата спецификация при изготвяне на тръжното досие проект фаза 1 и фаза 2
Дейност 2.1: Изработване на документи и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор проектант за „Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ гр.Опака” – проект фаза 2 Дейностите ще следват всички правила по възлагане на Обществена поръчка по открита процедура
Дейност 2.1:Изпълняване на малка обществената поръчка по НВМОбП - изработване на работни проекти за реконструкция на водопроводи и възстановяване на улици в участък с готов проект за канализация – проект фаза 1 - Изработване на работни проекти за реконструкция на водопроводи и възстановяване на улици в участък с готов проект за канализация – обхват на проект фаза 1 - Изготвяне на работен проект за водопроводна мрежа в обхвата на проект фаза 1 - Изготвяне на проект за възстановяване на пътна настилка в обхвата на проект фаза 1 - Съгласуване на работните проекти с всички контролни и одобряващи органи и експлоатационни предприятия - Предаване на документацията в Община Опака за издаване на доклад за съответствие
Дейност 3: Изпълняване на обществената поръчка „Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ” гр.Опака”- проект фаза 2 - Хидрогеоложко проучване и изготвяне на доклад - Изготвяне на работен прект за водопроводите в обхвата на проект фаза 2 - Изготвяне на работен прект на каналната мрежа в обхвата на проект фаза 2 - Изготвяне на проект за възстановяване на пътна настилка - фаза 2 - Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен и работен проект за ПСОВ гр. Опака - Съгласуване на работните проекти с всички контролни и одобряващи органи и експлоатационни предприятия - Предаване на документацията в Община Опака за издаване на доклад за съответствие
Дейност 4: Изработване на документи и провеждане на обществени поръчки по НВМОбП за избор фирми за строителен надзор за изготвяне на Доклад за съответствие и фирми за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор - Подготовка на документи за разрешителни в съответствие със ЗООС и Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зани, в случаите когато инвестиционното предложение е извън обхвата на ЗООС – за изграждане на канализация и водоснабдяване и за ПСОВ - Подготовка на документи за разрешително за зауствяне на отточния канал на ПСОВ - Подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка обществена поръчка за изготвяне на „Доклад за съответствие” за в съответствие на ЗУТ за: • проект фаза 1 • проект фаза 2 - Подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка обществена поръчка за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор за: • проект фаза 1 • проект фаза 2 - Докладът за съответствие се извършва от лицензирана фирма - консултант в съответствие с чл.142 ал.4, 5 и 6 т.2 и чл.143 ал.1 т.1 от ЗУТ. - В Община Опака липсват специалисти за изготвяне на тръжно досие
Дейност 5: Изготвяне на „Доклад за съответствие” Изготвяне на „Доклада за съответствие” и внасянето му с проектно-сметната документация Община Oпака за издаване на разрешение за строеж • проект фаза 1 • проект фаза 2
Дейност 6: Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите - Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите • проект фаза 1 • проект фаза 2 - Изготвяне на финансов и икономически анализ/анализ за разходите и ползите в зависимост от строителната стойност на проекта • проект фаза 1 • проект фаза 2 - Изработване на тръжно досие за възлагане на строителен надзор за строителство на водопроводите и каналите • проект фаза 1 • проект фаза 2
Дейност 7: Мероприятия за публичност - Изработване на билбордове за популяризиране на техническата помощ - Публикации в местна, регионална и национална преса - Изяви по местни, регионални и национални радио и ТV
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 801 655 BGN
Общ бюджет: 473 793 BGN
БФП: 473 793 BGN
Общо изплатени средства: 473 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 473 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 160 331 BGN
2010 0 BGN
2011 313 462 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
473 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 379 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 128 265 BGN
2010 0 BGN
2011 250 770 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
379 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 94 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 066 BGN
2010 0 BGN
2011 62 692 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 759 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз