Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман
Бенефициент: Община Драгоман
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Драгоман
Описание
Описание на проекта: Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Със заповед на Кмета на общината веднага след подписване на Договора между МОСВ и Община Драгоман ще бъде назначен екип на проекта, състоящ се от 5 човека: - Ръководител на проекта – 18 месеца; - счетоводител – 18 месеца; - технически секретар – 18 месеца; - юрист – 15 месеца; - еколог – 10 месеца. Екипът ще бъде назначен с извънтрудови договори и/или граждански договори (в зависимост от сегашното правоотношение на лицата с общината). В месечните договори на всеки ще бъдат определени детайлно задълженията и отговорностите, както и мястото на позицията в структурната схема на проекта. Дейността на всеки член на екипа ще се приема в писмен вид от Ръководителя на проекта; дейността на Ръководителя – от Кмета на общината. Екипът ще разполага с месечен бюджет за офис консумативи, които ще се отчитат съгласно националното законодателство и конкретните изисквания на УО. Разходите за офис консумативи ще се одобряват от Ръководителя.
Дейност 2: Разработване на работен проект • Изготвяне на техническо задание; Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи за обявяване на отворен търг за услуга в съответствие със ЗОП. Предметът на поръчката ще включва следните основни дейности: 1. Прединвестиционни проучвания 2. Идеен проект 3. Работен проект с проектно-сметна документация /ПСД/ 3.1. Водоснабдяване; 3.2. Канализация. 3.3. Пречиствателна станция за отпадъчни води 4. Тръжни документи за строителство. Тръжните документи ще бъдат представени на Управляващия орган за удобрение. • Обявяване на отворен тър за услуга; След получаването на удобрение от Управляващия орган, ще бъдат публикувани обяви – в Агенцията за обществени поръчки, в 1 ежедневник и в 1 специализирано издание (в. „Строителството и градът”, както и в местния вестник), за да се осигури необходимата публичност и прозрачност. • Оценка на предложенията; Със заповед на Кмета на общината ще бъде номинирана Комисията по оценка. Тя ще включва Председател (Юристът на проекта), Секретат – Техническия секретар на екипа и 3-ма членове - Ръководителят на проекта, еколога и счетоводителят. Всеки от тях ще подпише Декларация за безпристрастност и поверителност. Оценката ще следва етапите на ЗОП: проверка за административно съответствие, оценка за технически и финансов капацитет. Председателят изготвя Протокол от дейностите на комисията и Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. Тези документи, заедно със заповедта, входящия регистър на получените оферти, декларациите и 1 копие на всички оферти ще се представят на Управителния орган за удобрение на процедурата. • Сключване на договор с изпълнителя; На избрания изпълнител ще бъде предложено сключването на договор, който след удобрение от УО ще влезе в сила. Екипът на проекта и общината ще предоставят всички допълнителни изходни данни. • Представяне на 2 варианта на идеен проект и избор на оптималния; Изборът на оптимален идеен проект ще се извърши чрез подпис на Ръководителя на проекта. Обсъждането на вариантите ще включва представител на общината, представител на Общинския съвет, еколога на проекта. • Представяне на работен проект и подписване на Приемо – предавателен протокол. Техническия секретар ще организира, а изпълнителя ще презентира основните моменти на работния проект. Форматът на представяне ще бъде удочнен в процеса на изпълнение на проекта.
Дейност 3: Получаване на разрешително по Закона за биологичното разнообразие Тази дейност има подготвителен етап. Съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, на територията на страната е изградена Национална екологична мрежа, която включва 3 категории: - защитени зони, в които могат да участват защитени територии; - защитени територии, които не попадат в защитените зони; - КОРИНЕ места, Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. • В подготвителния етап екологът ще се запознае с обхвата на Националната екологична мрежа и ще определи дали териториите, които ще бъдат обект на инфраструктурно въздействие, поподат в някоя от горните категории. В зависимост от резултата, се определя и трасето на ВиК системата. • Изпълнението на дейността ще започне непосредствено след одобряване на варианта на идеен проект. Ще се изготви уведомително писмо за инвестиционното предложение до съответния компетентен орган от МОСВ, с приложени всички документи, изисквани по чл.31 на ЗБР. Екологът, съвместно с представител на регионалната инспекция по околната среда и водите. ще. извърши консултации с обществеността. При необходимост ще се извършат допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната. • В резултат, ще бъде завършена оценката за съответствие и ще бъде получено разрешително по ЗБР.
Дейност 4: Получаване на разрешително по Закона за опазване на околната среда Дейността ще се извърши в съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Екипът на проекта ще събере и комплектова в подходчщ вид информация за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно Наредба № 59/2003 г. изм.бр.3/10.01.2006г. за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии прил.2 към чл. 6. Информацията ще включва следното: - Характеристика на инвестиционното предложение; - Местоположение на инвестиционното предложение; - Характеристика на потенциалното въздействие, вследствие реализация на инвестиционното предложение. Представянето на информацията ще бъде извършено веднага след избора на варианта на идеен проект, който е част от документация, изисквана от районната инспекция по ООС.
Дейност 5: Дейност във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите Съгласно Закона за водите, Разрешително се издава от министъра на околната среда и водите. За получаване на разрешителното за водовземане и разрешителното за ползване на воден обект е необходимо да се представи задължителна информация, дефинирана в чл. 56 на Закона. Дейността ще включва събиране и комплектоване на данните, оформянето им в изисквания вид и представяне на искане за издаване на разрешителни.
Дейност 6: Оценка на съответствието • Дейността включва провеждане на тръжна процедура за услуга - избор на изпълнител за строителен надзор. Общата индикативна стойност е 20 500 000 лв. /След представяне на ПСД тази стойност ще бъде определена точно./ Етапите, през които ще се премине са в съответствие със ЗОП и са аналогични на подробно описаните в Дейност „Изготвяне на техническо задание; Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи за обявяване на отворен търг за услуга в съответствие със ЗОП. Тръжните документи ще бъдат представени на Управляващия орган за удобрение. • Обявяване на отворен тър за услуга; След получаването на удобрение от Управляващия орган, ще бъдат публикувани обяви – в Агенцията за обществени поръчки, в 1 ежедневник и в 1 специализирано издание (в. „Строителството и градът”, както и в местния вестник), за да се осигури необходимата публичност и прозрачност. • Оценка на предложенията; Със заповед на Кмета на общината ще бъде номинирана Комисията по оценка. Тя ще включва Председател (Юристът на проекта), Секретат – Техническия секретар на екипа и 3-ма членове - Ръководителят на проекта, еколога и счетоводителят. Всеки от тях ще подпише Декларация за безпристрастност и поверителност. Оценката ще следва етапите на ЗОП: проверка за административно съответствие, оценка за технически и финансов капацитет. Председателят изготвя Протокол от дейностите на комисията и Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. Тези документи, заедно със заповедта, входящия регистър на получените оферти, декларациите и 1 копие на всички оферти ще се представят на Управителния орган за удобрение на процедурата. • Сключване на договор с изпълнителя; На избрания изпълнител ще бъде предложено сключването на договор, който след удобрение от УО ще влезе в сила. • Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието. Работният проект, разработен от проектанската организация, ще бъде представен на изпълнителя на строителен надзор за проверка и издаване на становище.
Дейност 7: Придобиване на земя и учредяване на прево на строеж Водещ в изпълнението на тази дейност е юристът на проекта. Чрез поземлената комисия ще бъдат идентифицирани собствениците на частните терени, попадащи в обхвата на ВиК системата. Процедурата по закупуване на земята ще следва изискванията на националното законодателство. Част от дейността включва учредяване на право на строеж – върху терена на планираната за изграждане ПСОВ. Процедурата на придобиване на собственост ще бъде завършена в рамките на проекта, за да не се забави започването на СМР при фазата на инвестиционния проект. Тази дейност е недопустима за финансиране със средства от грантовата схема, затова Общинският съвет даде своето съгласие за финансирането й със средства от общинския бюджет. Тези средства ще бъдат възстановени от грантовата схема на инвестиционния проект.
Дейност 8: Изготвяне на финансови и икономически анализи Дейността включва провеждане на тръжна процедура за услуга (отворен търг) - избор на изпълнител за услуга. Етапите, през които ще се премине са в съответствие със ЗОП и са аналогични на подробно описаните в Дейност „Изготвяне на техническо задание”. Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи и ще проведе търга. Финансовите и икономически анализи ще обхващат цялата система на ВиК услугите на гр. Драгоман. Те ще бъдат извършени в съответствие с „Методически указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти”. Финансовите и икономически анализи ще включват задължително и анализ за разходите и ползите. Изходните данни за анализите ще бъдат предоставени от работния проект, местното ВиК дружество и общинската администрация. Изпълнението на дейността ще се подпомага от Ръководитела на проекта. Изпълнението на дейността ще завърши с представяне на Доклад с финансовите и икономически анализи на ВиК услугите в гр. Драгоман. Този документ също е част от документите за кандидатстване за инфраструктурния проект.
Дейност 9: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран въз основа на ЗОП – отворен търг за услуга. Екипът на проекта ще разработи техническите спецификации и ще организира цялата процедура по публикуване, оценка и избор на изпълнител. Всеки етап на процедурата подлежи на ex-ante контрол от Управляващия орган. За разработването на Формуляра екипа на проекта и общинската администрация ще предоставят всички необходими документи и информация. Изготвеният формуляр ще бъде приет с Приемо-предавателен протокол, подписан от Ръководителя на проекта и Кмета на общината. Той ще бъде елемент от документите за кандидатстване за инвестиционния проект.
Дейност 10: Одит Ще се проведе тръжна процедура /Наредбата за малки обществени поръчки, пряко договаряне/ за избор на изпълнител - лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма. Одитът ще бъде извършен преди подаването на окончателния доклад по проекта. Одиторът ще изготви Доклад, удостоверяващ, че отчетените разходи са верни, надждни и обосновани с изискуемите разходо-оправдателни документи, както и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът на одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Дейност 11: Информация и публичност Дейността включва подготовка, публикуване и разпространение на материалите, планирани за осъществяване на информираност за проекта и публичност на приноса на Европейския съюз и МОСВ. 1. Планирани са следните информационни носители: - печатни материали (брошура) – 100 броя А4, 8 цвята; 2. Комуникационни канали: - Ежедневници – 4 публикации - Седмичници – 3 публикации - Външна реклама - Информационни брошури - Интернет (интернет страницата на общината) 2. Комуникационни инструменти: - прессъобщение - преспапка (100 броя) - Информация в Интернет ( на страницата на общината); - публично събитие – 4 броя: при подписване на договора и на заключителния етап, публично обсъждане по ЗБР и срещата със собственици на земя, разположена на терена на ВиК системата. Материалите за информация и публичност ще спазват изискванията на „Ръководство за планиране, подготовка и изпълнение на мерките за информация и публичност” Техническият секретар на проекта ще подготви текста на материалите за публикуване.
Извършване на експертиза на работен проект за ПСОВ Експертиза за оценка на работен проект за ПСОВ
Попълване на формуляра за кандидатстване по настоящата грантова схема за Техническа помощ Попълване Формуляра за кандидатстване – Анекс Б от документите за кандидатсване по грантова схема BG161PO005/08/1.30/01/01
Предоставяне на необходимите изходни данни за състоянието на ВиК системата на гр.Драгоман и необходимите за извършване инфраструктурни дейности - вид на работите и стойности по окрупени показатели. Експертен анализ на ситуацията и предоставяне на прогнозни цени на планираните СМР
Попълване на данните за общината - Анекс 3 Попълване Анекс З от документите за кандидатсване по грантова схема BG161PO005/08/1.30/01/01
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД “ВАГ – ПРОЕКТ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 283 133 BGN
Общ бюджет: 278 058 BGN
БФП: 278 058 BGN
Общо изплатени средства: 353 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 197 BGN
2012 204 861 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
353 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 118 558 BGN
2012 163 889 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 639 BGN
2012 40 972 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 612 BGN
Финансиране от бенефициента 24 200 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз