Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0178-C0001
Номер на проект: 13-13-177
Наименование: Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство
Бенефициент: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 18.11.2013
Дата на приключване: 18.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедура по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Божурище. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Божурище 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Дейността Разработване на Общински план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г. ще бъде разделена при изпълнението й на следните логически обвързани поддейности: Поддейност 1 Провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие, включително и събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализ на територията. Поддейност 2 Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Божурище и SWOT анализ. Поддейност 3 Изготвяне на оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 с оглед разработване на ОПР 2014-2020 г. Поддейност 4 Разработване на общински план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Божурище ще бъде разработен, в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейностите ще бъдат насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
"Е ПРИНТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 791 BGN
Общ бюджет: 49 822 BGN
БФП: 49 822 BGN
Общо изплатени средства: 49 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 822 BGN
2015 0 BGN
49 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 348 BGN
2015 0 BGN
42 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 473 BGN
2015 0 BGN
7 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени общински планове
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Осъществени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изработени брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз