Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 19.02.2009
Дата на приключване: 19.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Девня”, с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Осигуряването на качеството на подготовката на горепосочения инвестиционен проект ще допринесе за изпълнени
Дейности: Дейност 2: Разработване на прединвестиционно проучване за проекта по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на прединвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 3:Разработване на идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията за дейностите, които се предвиждат за изпълнение в рамките на инвестиционния проект Разработване на идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 4:Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Дейност 5:Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 6: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Девня във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 8: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Девня.
Дейност 9: Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Девня, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 919 200 BGN
Общ бюджет: 319 380 BGN
БФП: 319 380 BGN
Общо изплатени средства: 552 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 417 362 BGN
2010 170 905 BGN
2011 - 35 914 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 333 889 BGN
2010 136 724 BGN
2011 - 28 731 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
441 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 83 472 BGN
2010 34 181 BGN
2011 - 7 183 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 471 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз