Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефикастност и ефективност чрез енероспестяващи технологии и въвеждане на ВЕИ"
Бенефициент: "ТЕДИВА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Ефикастност и ефективност чрез енероспестяващи технологии и въвеждане на ВЕИ"
Дейности: Дейност 1.1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Полуавтоматична кантираща машина
Дейност 1.2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Полуавтоматична фрезова кантираща машина
Дейност 1.3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматичен калибровачен шлайф
Дейност 1.4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Високопроизводителен обработващ център за пробиване и фрезоване на детайли.
Дейност 1.5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за пресоване и опаковане на блокове от полиуретанова пяна
Дейност 1.6: Доставка и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за изпитване на полиуретанова пяна
Дейност 1.7: Доставка и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация
Дейност 2: Визуализация на проекта
Дейност 3: Одит на проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 705 064 BGN
Общ бюджет: 3 410 128 BGN
БФП: 1 705 064 BGN
Общо изплатени средства: 1 705 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 705 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 108 292 BGN
2015 596 772 BGN
1 705 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 449 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 942 048 BGN
2015 507 257 BGN
1 449 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 244 BGN
2015 89 516 BGN
255 760 BGN
Финансиране от бенефициента 1 705 064 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените
Индикатор 7 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз