Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0098-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергоефективни технологии в "ИМПАЛА" ООД"
Бенефициент: "ИМПАЛА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: "Енергоефективни технологии в "ИМПАЛА" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Обработващ център за пробиване и фрезоване на детайли с локална аспирационна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за топла вода
Извършване на енергийно обследване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 359 267 BGN
Общ бюджет: 716 772 BGN
БФП: 358 386 BGN
Общо изплатени средства: 358 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 358 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 230 000 BGN
2014 0 BGN
2015 128 385 BGN
358 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 304 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 195 500 BGN
2014 0 BGN
2015 109 127 BGN
304 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 500 BGN
2014 0 BGN
2015 19 258 BGN
53 758 BGN
Финансиране от бенефициента 359 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1>Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2>Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3>Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4>Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 5: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 6>Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 Индикатор 7>Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 Индикатор 8: Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично енергоефективно оборудване
Индикатор 9 Индикатор 9:>Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 Индикатор 11:>Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз