Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Да осигури необходимата ефективна и качествена техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта.  Уточняване на функциите, задълженията и отговорностите на всеки член на екипа;  Обсъждане и изготвяне на подробен план-график за реализация на проекта;  Уточняване на методите и средствата за комуникация, координация и еднопосочност на действията;  Съгласуване и утвърждаване на план-графика за реализация на проекта.  Изготвяне на отчети за извършените дейности от членовете на екипа;  Изготвяне на ежемесечни финансови и технически отчети Целта на дейността е да се постигне максимално добра организация при изпълнението на заложените по проекта дейности.
Дейност 2 Разработване на технически и работен проект /ТП и РП/ за цялостно доизграждане на канализационна мрежа L=18520 л.м. и възстановяване на нарушената пътна настилка, гр. Генерал Тошево. Целта е да се избере подходяща проектантска фирма, която разполага с необходимия опит и капацитет за изпълнение на възложената дейност. Дейността включва: Подготвяне на изходни данни и документи необходими за изработване на техническото задание за проектиране. Изготвяне на техническо задание за проектиране на цялостно доизграждане на канализационна мрежа, гр. Генерал Тошево. Избор на проектант за изработване на инвестиционните проекти: - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Избор на консултант за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор. - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Изпълнение на дейността o Извършване на геодезическа част o Изготвяне на работен проект o Одобрение на проекта
Дейност 3 Разработване на технически проект за участъци водопроводна мрежа L=9500м, гр. Генерал Тошево, нуждаещи се от рехабилитация. Целта е да се избере подходяща проектантска фирма, която разполага с необходимия опит и капацитет за изпълнение на възложената дейност. Дейността включва: Подготвяне на изходни данни и документи необходими за изработване на техническото задание за проектиране. Изготвяне на техническо задание за проектиране на цялостно доизграждане на канализационна мрежа, гр. Генерал Тошево. Избор на проектант за изработване на инвестиционните проекти: - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Избор на консултант за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор. - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Изпълнение на дейността o Извършване на геодезическа част o Изготвяне на работен проект o Одобрение на проекта
Дейност 4 Изготвяне на технически и работен проект за реконструкция, модернизация и техническо преоборудване на ПСОВ, гр. Генерал Тошево за постигане 75% пречистване на отпадните води. Целта е да се избере подходяща проектантска фирма, която разполага с необходимия опит и капацитет за изпълнение на възложената дейност. Дейността включва: Подготвяне на изходни данни и документи необходими за изработване на техническото задание за проектиране. Изготвяне на техническо задание за проектиране на реконструкция, модернизация и техническо преоборудване на ПСОВ, гр. Генерал Тошево. Избор на проектант за изработване на инвестиционните проекти: - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Избор на консултант за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор. - Изготвяне на тръжна документация, съгласно НВМОП и ЗОП за избор на фирма за проектиране; - Приемане и регистриране на офертите; - Назначаване на комисия за избор на фирма изпълнител; - Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и избор на изпълнител; - Сключване на договор с изпълнителя. Изпълнение на дейността o Извършване на геодезическа част o Изготвяне на работен проект o Одобрение на проекта
Дейност 5 Одит на проекта Изготвяне на доклад от лицензиран експерт-счетоводител, който се прилага към окончателния доклад по проекта. Целта е да се удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Дейност 6 Промоция на проекта - Оповестяване в местните медии за стартирането и хода на проекта, неговите цели, регион на действие, целеви групи, конкретни дейности, очаквани резултати и източници на финансиране. - Изготвяне на брошури – 200 бр. - Изготвяне на дипляни – 500 бр. - Изготвяне на плакати – 100 бр. Целта е да се популяризират целите и дейностите по проекта и приноса на Европейския съюз за неговото реализиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 067 BGN
Общ бюджет: 216 195 BGN
БФП: 216 195 BGN
Общо изплатени средства: 207 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 60 413 BGN
2010 0 BGN
2011 147 175 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 331 BGN
2010 0 BGN
2011 117 740 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 083 BGN
2010 0 BGN
2011 29 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 518 BGN
Финансиране от бенефициента 35 253 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз