Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав, обл. Шумен
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Целта на настоящия проект е осигуряването на предпоставки за кандидатстване на общината по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013 за финансиране на инвестиционен проект за доизграждане на воден цикъл в гр. Велики Преслав, посредством получаване на необходимата техническа помощ за изготвянето на пълната документация. По - конкретно, в рамките на настоящия проект, се предвижда да бъдат изготвени пред-инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, подробни технически
Дейности: Дейност 1: Предварителни проучвания Дейността се състои от 2 поддейности и ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП : - Разработка на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ - Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация
Дейност 2: Същински проучвания - Разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще разработи подробни технически и работни инвестиционни проекти за изграждане и рехабилитация на канализационната и водопроводната система в гр. Велики Преслав, които да са напълно съобразени с изискванията на Наредба 4 към ЗУТ. Проектирането ще включва следните основни части: • Подробни устройствени планове (вкл. планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, и др.); • Планове за регулация; • Архитектурни планове и проекти; • Подробни технически и работни проекти, цялостни или частични (включващи всички необходими части); • Технически спецификации за строителните дейности; • Обяснителни записки и Количествено-стойностни сметки за строително-ремонтни дейности и др. Техническите спецификации (ТС) ще съдържат както общи изисквания, така и конкретни спецификации. На база на конкретния проект те ще включват подробна информация за основните технически компоненти. Строителните работи ще са ясно описани, с надлежно определени качество и количества. Количествено-стойностната сметка за всеки обект ще трябва да отразява с подходящи единици и количества заложените в ТС дейности, като форматът на количествените сметки трябва да бъде унифициран за всички обекти. Трябва да бъдат посочени процедури за тестване и изисквания за експлоатация и/или поддръжка през гаранционния период /максимум 1 г./.
Дейност 3: Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта: Дейност 3.1: Дейности във връзка с процедурите по ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/ решения по ЗООС и ЗБР; Дейност 3.2: Дейности по издаване на разрешителни за строеж; Дейност 3.3: Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда/ ЗООС, ЗБР, ЗВ;
Дейност 4: Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Община Велики Преслав на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП „Околна среда” и подпомагане неговото реализиране. Дейност 4.1: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Дейност 4.2: Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите Дейност 4.3: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект
Дейност 5: Управление на проекта Описание на дейността: Още на този етап – кандидатстване за средства по проекта – Бенефициентът, Община Велики Преслав, е сформирала екип, който ще ръководи изпълнението на проекта и ще отговаря пряко за постигане на заложените в проекта цели и резултати. Екипът като цяло се състои от служители на общината, експерти от администрацията, които са запознати с изискванията на ЗУТ, изискванията на националното законодателство относно нормите на проектиране, състоянието на мрежата и възможните проблеми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на проекта. От друга страна съгласно спецификата на проекта и факта, че общината няма специфичен опит в управлението на проекти, е предвидено управлението на проекта да се възложи на външен независим експерт – Ръководител на проекта, който да гарантира успешното управление на проекта. Управлението на проекта включва формиране на екип за управление от 5 члена: ръководител, координатор, счетоводител,инженер и офис мениджър в Община Велики Преслав; подписване на договор с Ръководителя на проекта; подготвяне на заповед за реализация на проекта; план за действие с график за разчети във времето; схема за организационни връзки и движение на документооборота; изграждане на система за мониторинг по проекта. През месеците 1 ви и 2 ри, екипът изработва тръжно досие за процедура за избор на подизпълнител, който да извърши услугите: Разработване на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ; извършване на експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация; за разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти; попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект; изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите; подготовка на документи за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект. През 1 ви месец ще се сключва договор с подизпълнител за визуалната идентификация и информация по проекта и с одитора по проекта. Управлението на проекта включва осъществяване на мониторинг на дейността на подизпълнителите, изготвяне на месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка, финансовата отчетност и сертифицирането на разходите на изпълнители, извършване на 100% документална проверка и проверка на място за осъществяване на физически и финансов мониторинг и контрол върху дейностите на подизпълнителите.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Подизпълнителят публикува 6 публикации за проекта в местни и национални медии; провежда пресконференция за оповестяване на стартирането на проекта с минимум 30 участници; изготвя 30 информационни дипляни за дейностите по проекта; изготвя 50 плаката за информиране и публичност; изготвя 2 табели с логото на ЕС, съдържащи информация за проекта; провежда заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта с минимум 30 участници, изготвени 50 плаката и 30 мултимедийни дискове,предоставящи информация за постигнатите резултати по проекта.
Дейност 7: Одит на проекта Извършване на цялостна проверка на разходите по проекта за действителност, надеждност и обоснованост с адекватни разходно – оправдателни документи, за законосъобразност и целесъобразност на разходите. В одитния сертификат одиторът ще сертифицира, че приложените сметки /приходна и разходна/ са коректни, надеждни и подкрепени с подходящите документи, и ще идентифицира допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 103 520 BGN
Общ бюджет: 883 794 BGN
БФП: 883 794 BGN
Общо изплатени средства: 883 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 883 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 436 482 BGN
2010 618 447 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 171 134 BGN
883 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 707 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 349 186 BGN
2010 494 757 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 136 907 BGN
707 035 BGN
В т.ч. Национално финансиране 176 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 87 296 BGN
2010 123 689 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 34 227 BGN
176 759 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз