Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0031-C0001
Номер на проект: 58-131-31-31
Наименование: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к. "Камчия
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Подготовка на проектно предложение за изготвяне на качествен и пълен инвестиционен проект за “Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к.к. “Камчия””, с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип по проекта • Организиране на процедура по ЗОП за привличане на външни експерти за участие в екипа по проекта. • Организиране и провеждане на първа среща на екипа за управление на проекта. • Разпределение на задълженията между членовете. • Обсъждане на дейностите и изясняване възможностите за реализация. • Осигуряване на необходимите помещения и оборудване за нуждите проекта.
Дейност 2: Подготовка на документация, изготвяне и комплектоване на формуляра за кандидатстване • Провеждане на процедура за избор на изпълнител по зададени критерии. • Дефиниране на цели, методология, устойчивост. • Подготовка на проектно предложение, състоящо се от формуляр за кандидатстване, бюджет и приложения. • Окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. • Внасяне на проектното предложение.
Дейност 3: “Възлагане на извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на работни проекти за “Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к.к. “Камчия”” Провеждане на процедура за избор на изпълнител: • Пречиствателна станция за 100000 еж с денонощно водно отточно количество – 30000 куб.м. • Канализация на КК “Камчия”(битова канализация) - улични канализации и канални помпени станции. • Водоснабдяване на КК “Камчия” с необходимите съоръжения и улични водопроводи. • Водоснабдяване КК “Камчия” от системата “Камчийски пясъци”.
Дейност 4: Подготовка и издаване на необходимите разрешителни и документи за бъдещият инфраструктурен проект • Информиране на компетентните органи за инвестиционното намерение. • Провеждане на консултации с компетентните органи. • Подаване на документи и заплащане на държавни такси по реда Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите и др. за издаване на крайни решения и разрешения • Изготвяне на оценки, доклади за съответствие и др. доклади – ОВОС, ЕО, ОС при необходимост. • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаването на разрешителни, вкл. наем на зала, материали, наем на презентационно оборудване и други.
Дейност 5: Изготвяне на анализи – анализ на чувствителност, анализ разходи-ползи и др. Провеждане на процедура за избор на изпълнител Иготвяне на анализ разходи-ползи Технико икономически анализ на проекта • Оценка на съществуващото положение • Оценка на бъдещите изисквания • Описание на избраната методология • Разгледани алтернативни решения Финансов анализ • Жизненост на проекта (икономически полезния живот на проекта) • Оценка на разходите • Оценка на ползите • Финансова устойчивост на проекта • Дисконтиране на разходите и ползите • Определяне на показателите за изпълнение Икономически анализ • Коригиране за фискални аспекти • Коригиране за външни фактори • Определяне на коефициентите на преобразуване • Сконтиране • Изчисляване на стопанската норма на възвръщаемост Оценка на чувствителността и риска • Риск от незавършване на проекта • Експлоатационен риск • Ценови риск • Комбинация от всички анализирани рискове
Дейност 6: Подготовка на документация, изготвяне и комплектоване на формуляра за кандидатстване за финансиране с инфраструктурния проект • Провеждане на процедура за избор на изпълнител. • Дефиниране на цели, методология, устойчивост. • Подготовка на проектно предложение, състоящо се от формуляр за кандидатстване, бюджет и приложения. • Окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. • Внасяне на проектното предложение
Дейност 7: Одит • Избор на подизпълнител – лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма • Верифициране на дейностите, проверка на счетоводната документация • Използване на одитна пътека • Отчитане на реализираните дейности по проекта и спомагане за отговорното и ефективно разходване на средствата. • Изготвяне на одитен доклад
Дейност 8: Публичност на проекта • Изготвяне и позициониране на два броя информационни табели, поставени на видно място в администратината сграда на общината и помещението на екипа на проекта. • Изготвяне на публикации в медиите при стартиране на проекта, при избор на изпълнители и подписването на договор с тях, при изпълнението на проекта. • Поместване информация за проекта и текущото му изпълнение на интернет сайта на общината • Активно и пасивно предоставяне на информация от страна на общината и екипа по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 487 955 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 297 591 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 297 591 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 238 073 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 238 073 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 518 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 59 518 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз