Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0011-C0001
Номер на проект: 58-131-11-11
Наименование: Пречиствателна станция за отпадни води и съоръжения към нея, гр. Съединение, Пловдивска област
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: изготвяне на инвестиционен работен проект за пречиствателна станция на отпадъчните води на гр.Съединение, за да могат да се създадат условия за подобряване и опазване на водите на р.Потока. С изпълнението на проекта ще се намери технически най – екологосъобразното решение за пречистването на отпадните води. По този начин ще се създадат предпоставки за едно бъдещо постигане на по-високо качество на живот, по-здравословна жизнена среда. Като дългосрочен ефект ще се постигне повишаване на отговорн
Дейности: Дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип Изпълнението на тази дейност включва събрание на проектния екип преди официалния старт на проекта, на което да се набележат текущите задачи по реализирането му в съответствие с насоките за попълване. Това ще допринесе за навременното изпълнение на заложените по-долу дейности. Конкретизирането на текущите задачи ще способства още за идентифицирането на потенциални проблеми в хода на изпълнение на проекта, както и за своевременно предприемане на действия по тяхното елиминиране.
Дейност 2 Процедури по преотреждане на земята За нуждите на изграждането на ГПСОВ е необходимо да се осигури терен с обща площ мин 15 дка. След закупуването на земята е необходимо та да бъде преотредена за нуждите на изграждане на съоръжението, съгласно българското законодателство.
Дейност 3 Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания Съгласно разпоредбите на ЗОП и НВМОП е необходимо избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания за обект ПСОВ - , ще се направят проучвания за определяне на подходящо местоположение и условията за застрояване, като се направят съответните хидроложки, геоложки и геодезически проучвания и др.съобразно спецификата на обекта за проектиране
Дейност 4 Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимостта Провеждане на дейности във връзка с оценка на въздействие на обекта върху всички компоненти на околната среда, оценка за съвместимост по отношение на защитените зони по “НАТУРА 2000”.
Дейност 5 Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС С резултатите от изготвените преценка за необходимостта от ОВОС (или доклад по ОВОС) е необходимо организирано обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и местната общност. Предвижда се експертите, изготвили пред инвестиционните проучвания да се включат с експертна помощ при обществените обсъждания.
Дейност 7 Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект Въз основа на изготвените пред инвестиционни проучвания и изясняването инвестиционното строително намерение следва да се проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”.
Дейност 8 Изготвяне на ПУП и Идеен проект Изработване на техническа документация, в идейна фаза, която да позволи на избраната проектантска фирма да избере съвместно с екипа на проекта най-оптималния вариант за изграждане на Пречиствателната Станция,
Дейност 9 Съгласуване на ПУП Съгласно българското законодателство не може да се пристъпи към етапа на последващо проектиране
Дейност 10 Изготвяне на Работен проект Разработване на работни проекти (работни чертежи и детайли) с цел показване на конкретни проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждане на обекта. Работния проект трябва да включва всички изискуеми части съгласно чл.24 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието
Дейност 11 Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите Изготвяне на оценка за икономическата съобразност на готовия инвестиционен проект. Икономическия анализ има за цел да докаже, че предложеното решение, на проблема с пречистването на отпадните води на гр. Съединение е икономически обосновано и необходимо. Цели се да бъде избран икономически и финансово най- изгодния вариант на изграждане. Ще се извърши от консултантската организация, която ще подготви и изготвянето на последващото проектно предложение по ОП ”Околна среда”
Дейност 12 Публичност и информираност на обществеността Мерките за осигуряване на публичност на проекта предвиждат провеждането на две събития, в началото и в края на проекта, чиято цел е осигуряването на максимална информираност, заинтересованост и включване на представители на всички заинтересовани страни. С реализирането на тези мероприятия ще бъде ангажиран кандидата Той ще бъде отговорен за организацията – осигуряване на зала и техника, кафе-паузи; отпечатване на информационни материали – брошури и подготвяне на прес съобщение; изготвяне на списъци на участниците и изпращане на покани.
Дейност 13 Одит на проекта Изготвяне на окончателния одитен доклад за изпълнението на проекта, който ще съдържа и доклад за законосъобразността на изразходваните по проекта средства
Дейност 6 Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” Въз основа на техниоческата спецификация ще бъде избран изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”. Изборът на изпълнител на обществената поръчка ще бъде извършен от комисия, като класирана ще бъде офертата предлагаща най-изгодно предложение по отношение на технологични и икономически показатели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 709 967 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 141 993 BGN
2010 0 BGN
2011 - 141 993 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 113 595 BGN
2010 0 BGN
2011 - 113 595 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 399 BGN
2010 0 BGN
2011 - 28 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз