Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0009-C0001
Номер на проект: A08-12-45/30.07.2008
Наименование: Прозрачна и достъпна Община Сопот
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Да се постигне прозрачност и отчетност в работата на общинската администрация и да се подобрят механизмите на контрол над дейността й.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на екип по проекта
Дейност 2: Изследване на прозрачността и ефективността на вътрешната структура, организация и изпълнение на дейностите на Oбщина Сопот
Дейност 3: Анализ на адаптирани добри практики от сферата на прозрачност и превенция на корупцията
Дейност 4: Теренно проучване на добри практики в държави членки на ЕС
Дейност 5: Серия Кръгла маса „Механизми за мониторинг и оценка на прозрачност и отчетност на общинската администрация”
Дейност 6: Семинар „Превенция на корупцията и оценка на риска от корупционни практики”
Дейност 7: Разработване и внедряване на специален софтуер за управление и прозрачност на информационните ресурси в Община Сопот
Дейност 8: Разработване и внедряване на софтуер за интеграция на системата за управление на информационни ресурси с интернет портала на Oбщина Сопот
Дейност 9: Изграждане на точки за разпространение на информация
Дейност 11: Разработване на практически наръчник „Достъпна Община”
Дейност 12: Разработване на практически наръчник „Механизми и добри практики за повишаване на прозрачността на общинската администрация”
Дейност 13: Дейност за външен одит на проекта, свързана с цялостното управление и отчитане на постигнатото по проекта
Дейност 14: Дейност за информация и публичност
Дейност 10: Разработване на филмова презентация "Достъпна Община"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 508 287 BGN
Общ бюджет: 310 917 BGN
БФП: 310 917 BGN
Общо изплатени средства: 310 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 176 106 BGN
2010 25 837 BGN
2011 108 974 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
310 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 690 BGN
2010 21 961 BGN
2011 92 628 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
264 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 416 BGN
2010 3 876 BGN
2011 16 346 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 638 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Сформиран екип. Ясно дефинирани роли на членовете на екипа
Индикатор 2 По Д2 - Доклад от изследване на прозрачността и ефективността на вътрешната структура, организация и изпълнение на дейността на Oбщина Сопот.
Индикатор 3 По Д3 - Изготвени анализи на адаптирани добри практики от сферата на прозрачност и превенция на корупцията
Индикатор 4 По Д4 - Доклад от теренното проучване, идентифициращ конкретни практически мерки за подобряване на прозрачността и отчетността в управлението на общината и организацията на административните процеси в нея
Индикатор 5 По Д5 - Проведени кръгли маси
Индикатор 6 По Д6 - Проведен семинар
Индикатор 7 По Д7 - Разработен и внедрен специализиран софтуер
Индикатор 8 По Д8 - Разработено и внедрено софтуерно решение за интеграция на системата за управление на информационни потоци с интернет портала на Oбщина Сопот.
Индикатор 9 По Д9 - Изградени 3 информационни точки в Община Сопот за повишаване на отчетността и прозрачността на общинската администрация.
Индикатор 10 По Д10 - Разработена и разпространена филмова презентация “Достъпна община"
Индикатор 11 По Д11 - Изготвен и разпространен в тираж 5000 бр. наръчник “Достъпна Oбщина”
Индикатор 12 По Д12 - Изготвен и разпространен наръчник “Механизми и добри практики за повишаване на прозрачността на общинската администрация”
Индикатор 13 По Д13 - Извършен одит
Индикатор 14 По Д14 - Направени изявления за пресата, поставена информационна табела, публикувана информация за проекта в интернет страницата на Oбщина Сопот, разработени и разпространени 2000 бр. проектни брошури на хартиен носител и 2000 бр. проектни брошури на елек


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз