Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0357-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-11004
Наименование: "Осигуряване на ново работно място на безработни младежи в "Микромотор" ООД"
Бенефициент: "Микромотор" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към създаване на възможност за наемане на безработни младежи до 29 г., регистрирани в ДБТ, във фирма „Микромотор” ООД, посредством тяхното адекватно професионално обучение (по част от професия „Машинен техник”) и обучение по ключова компетентност 2 (Общуване на английски език), както и при условията на осигурени инвестиционни разходи и разходи за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група.
Дейности: 1. Предоставяне на професионално обучение по част от професия „Машинен техник” по трета квалификационна степен на 15 броя безработни лица под 29 г., регистрирани в ДБТ Обосновка на дейността: „Микромотор” ООД е производител на зъботехническо и стоматологично оборудване. Най-голям дял от това оборудване заемат микромоторите - прецизни машини, които се въртят с много високи скорости /до 60 000 min-1/ безшумно и без вибрации. За да се постигнат тези качества, детайлите от които се сглобяват микромоторите, трябва да се изработват от точни, прецизни металорежещи машини, с които да се постига не само висока точност на обработка, но и повторяемост в достигнатите точности. Преди 5 години „Микромотор” ООД закупува високо прецизна многоосна металорежеща машина с ЦПУ Fanuc 18iTB тип Maxxturn 45SMY- Австрия на фирмата Emco”. Изработката на детайлите за микромоторите на тази машина подобрява чувствително качеството на произвежданите изделия. Интересът на чуждестранните партньори се повишава. „Микромотор” ООД също така притежава и 6 струга (собствени и под наем) - Шаублин и ТОС, две фрези, 2 шлайфмашини и няколко бормашини, които се обслужват от двама оператори, единият от които е на 68 години. Ръководството на фирмата оценява факта, че липсват млади хора, на които да бъде предаден опитът на настоящия персонал. Въпреки нарасналия брой поръчки на фирмата се появява остър проблем, свързан с намиране на оператори на металорежещи машини с ЦПУ на пазара на труда, за да бъде пусната Maxxturn 45SMY да работи на три смени. След проведен от фирмата конкурс за подбор на кадри се явяват едва няколко кандидата, които престояват във фирмата няколко месеца и напускат с цел по-добра реализация. При направените проучвания се оказва, че единствено Професионалното училище по машиностроене в София подготвя подобни кадри, но поради фалит то в момента е закрито, което очертава още по-силно изостряне на проблема с намирането на потенциални служители. През 2013 година „Микромотор” ООД планира да закупи още една машина Maxxturn 45SMY, т.к. количеството на сключените договори ще наложи да бъде натоварена с работа и втора машина. При липса на кадри за работа с нея фирмата ще бъде изправена пред алтернативата да потърси подизпълнители, но проучванията на пазара показват, че всички прецизни машини с ЦПУ са натоварени почти навсякъде и че основният проблем за фирмите в областта на машиностроенето на територия на цялата държава е в липсата на високо квалифицирани оператори на металорежещи машини. Изключително тежката ситуация с намирането на кадри с подходяща квалификация провокира необходимостта от реализация на настоящия проект и конкретно изпълнението на дейността, свързана с професионално обучение по част от професия „Машинен техник”. Описание на дейността: Обучението ще се реализира в рамките на 100 учебни дни и 606 учебни часа, от които часовете по теория ще са 310, а по практика 296. Квалификационният курс ще се проведе съгласно следния: УЧЕБЕН ПЛАН № по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ Часове по теория Часове по практика Общ брой часове І. Обща задължителна професионална подготовка 25 18 43 1. Здравословни и безопасни условия на труд 3 - 3 2. Икономика 3 3 6 3. Трудово-правно законодателство 3 3 6 4. Бизнес комуникации и мотивация 3 3 6 5. Информационни технологии 10 6 16 6. Предприемачество 3 3 6 ІІ. Отраслова професионална подготовка 20 20 40 1. Техническо чертане 10 20 30 2. Материалознание 10 - 10 ІІІ. Специфична професионална подготовка 265 258 523 1. Устройство и действие на ММ с ЦПУ 45 15 60 2. Основи на програмирането 60 90 150 3. Металорежещи инструменти за ММ с ЦПУ 20 10 30 4. Приспособления за установяване на детайлите 20 10 30 5. Технология на обработването върху ММ с ЦПУ 80 70 150 6. Измервателни инструменти и измерване с тях 10 13 23 7. Техническо обслужване, ремонт и диагностика на ММ с ЦПУ 30 10 40 8. Производствена практика - 40 40 ВСИЧКО: 310 296 606 Обучението по теория ще се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни лаборатории и производствени цехове, като се използват следните учебни помагала – демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла и др. Обучение по практика на професията ще провежда се в лаборатории на обучителната организация и във фирмата-заявител. Обучаемите лица ще придобият теоретични познания относно:  Приложимостта, устройството и управлението на основните видове металорежещи машини (ММ) с ЦПУ – стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни и някои специални машини;  Характерните възли и механизми, включени в машините с ЦПУ;  Основните команди за програмиране в код ISO;  Да работи с компютър и периферни устройства;  Командите използвани за параметрично програмиране;  Да разчита необходимата техническа документация – изгледи, разрези, сечения, оразмеряване, качество, точност и покрития на повърхнините;  Основните свойства на конструкционните материали, използвани в машините с ЦПУ;  Основните единици за измерване на линейни и ъглови размери, грапавост и твърдост;  Основните видове металорежещи инструменти, характеристиките на тяхната геометрия и използваните инструментални материали;  Изискванията, на които трябва да отговарят инструменталните материали в зависимост от обработваните метали и условия на работа;  Да разчита необходимата технологична документация за обработване и за сглобяване – маршрутни и операционни технологични карти;  Основните видове измервателни инструменти;  Изискванията за обзавеждане и организация на работното място;  Правилата за техника на безопасна и здравословна работа и за противопожарна защита;  Основните икономически знания при работа с клиенти. Целевата група ще придобия следните практически умения:  Да разчита и ползва конструкторска и технологична документация на изделия с неголяма сложност;  Да пише управляващи програми за не особено сложни детайли;  Да подготви за работа машината с ЦПУ, приспособлението, инструментите и заготовките;  Да извършва техническо обслужване на металорежещите машини и екипировката;  Да си служи правилно с основните инструменти за измерване и контрол: шублер, микрометър, ъгломер, индикаторен часовник, калибри, плоско-паралелни гранични мерки и др.;  Да контролира качеството на произвежданото изделие и да може да извършва размерно поднастройване на технологичната система;  Да изпълнява елементарни работи с компютър;  Да може да въвежда и извежда управляващи програми от CNC;  Да експлоатира правилно машината, инструментите и екипировката;  Да извършва техническо обслужване на машините – преглед, текущ ремонт и диагностика;  Да спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна защита;  Да спазва изискванията за екологична среда. Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация „Машинен техник” ще са по теория и по практика на професията и ще се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от ЗПОО и Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване - гл. 4, раздел I и II.
1. Предоставяне на обучение по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” на 15 броя безработни лица под 29 г., регистрирани в ДБТ Обосновка: Документацията за програмиране и обслужване на повечето машини използвани в работата на „Микромотор” ООД, включително тази на основната машина Maxxturn 45SMY, е на английски език, което изисква групата от 15 безработни млади хора да придобият подходящи знания по английски език, с цел свободно и качествено използване на информацията, прилагана в ежедневната работа на фирмата. Описание: Дейността ще бъде реализира в 4 етапа в рамките на 150 учебни часа: 1. Провеждане на Входящ тест за определяне на нивото – полага се тест за покриване на първо ниво (А1) по европейската езикова рамка; 2. Провеждане на обучение по английски език ниво А2 - 50 ч. теория / 50 ч. практика, съгласно учебния план: Теми т. пр. общо Asking for and giving measurements. Numbers. Grammar: Questions with How + adjective 2 2 4 Countable and uncountable nouns. Expressions of quantity 2 2 4 Talking about future plans. Going to for future plans. 2 2 4 Directions. Grammar: Prepositions of movement 2 2 4 Describing climate and lifestyle. Weather. Grammar: Linking words: because, so, but, althought 2 2 4 Talking about memorable times. Dates. Grammar: Time prepositions: in, on, at 2 2 4 Asking for things and giving a response. Everyday requests. Function: Permission and requests 2 2 4 Describe places. Grammar: Comperatives 2 2 4 Describing restaurants. Grammar: Superlatives 2 2 4 Telephoning 2 2 4 Culture shock. Social etiquette. Grammar: Should for advice 3 3 6 Making suggestions for social arrangements. Money verbs 3 3 6 Movies. Grammar: Say and Tell 3 3 6 Ordering in a restaurant. Grammar: Would like/like, Would prefer/ prefer 3 3 6 An application form. Practical experience. Practical activities. Grammar: Present Perfect for experience 3 3 6 Describing jobs. Activities at work. Grammar: Have to/ don’t have to 3 3 6 Making and accepting apologies. Parts of the body; illnesses 3 3 6 Making predictions. Grammar: Will for predictions 3 3 6 Talking about how long people do things for. Grammar: Present Perfect: how long/ for/since 3 3 6 Discussing what makes a good job. Function: Giving opinions, agreeing and disagreeing 3 3 6 3. Допълнително практическо обучение, свързано с лексиката по професията "Машинен техник"- термини и изрази, 50 учебни часа. 4. Полагане на изпит/тест – обучението завършва с изходящ тест за покриване на ниво А2 по европейската езикова рамка.
3. Наемане в „Микромотор” ООД на успешно завършилите обученията безработни лица, регистрирани в ДБТ, за период от 8 месеца Обосновка: Успешно завършилите обучението безработни под 29 години и регистрирани в ДБТ ще могат успешно да се включат в производствения и технологичен процес на фирмата и с това да си осигурят възможност за дългосрочна заетост, а ръководството на фирмата ще получи шанс за по-прецизен подбор с цел дългосрочно наемане във фирмата на най-добрите специалисти, придобили квалификацията „Машинен техник”. Описание: Фирма „Микромотор” ООД ще осигури заетост на всички успешно завършили обучение представители на целевата група за период от 8 месеца, като за целта ще им бъдат изплащани месечни възнаграждения. Наетите лица ще имат възможност да използват опита на квалифицираните работници на фирмата и по-бързо да овладеят професията, както и да навлязат във високите технологии.
4. Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на нови работни места за представителите на целевата група Дейността включва доставка на оборудване за две работни места във връзка с програмното осигуряване на машина с ЦПУ, на която впоследствие се предвижда да работят новоназначените служители. Едното работно място ще бъде снабдено с Програматор (Компютърна система с технологичен софтуер), който преобразува изграден 3D модел в машинен G-код и дава възможност за бързо въвеждане на програмата в металорежещата машина с ЦПУ. Софтуерът осигурява оптимизиран технологичен процес и проверка функционалността на програмата извън машината. При работа с този специализирания софтуер новоназначените служители ще усвояват умения свързани с: - въвеждане на данни в специализираната програмата – модел на машината, материали, инструменти и др. в т.н. “библиотеки”; - въвеждане на изграден 3D модел; - избор на технология за изработка – начина на установяване на детайла, избор на подходящи инструменти и технологични режими; - симулация на програмирания технологичен процес; - корекции в технологичната програма; - въвеждане на технологичната програмата в металорежещата машината. Второто работно място ще бъде оборудвано със Симулатор (Компютърна система с специализиран софтуер) за програмиране на технологични режими за изработка на детайли на металорежещи машини с ЦПУ. Апаратът ще осигури бързо въвеждане на програмата в металорежещата машина с ЦПУ, като симулацията и преобразуването на програмата в машинен G-код се извършва от управлението на машината. При работа със Симулатора новоназначените служители ще усвояват умения свързани с: - четене на конструктивен чертеж; - въвеждане на информация за заготовката, установяването на детайла, използваните инструменти, технологичните режими, конфигурациите на обработваните повърхнини; - въвеждане на технологичната програмата в металорежещата машината; - корекции в технологичната програма. При оборудване на работните места с посочените компютърни системи се осигурява максимално използване на машинното време. Създава се възможност за разделяне на дейностите, свързани с програмното обезпечаване на металорежещата машина от дейностите по нейното инструментално обезпечаване. При производството и обслужването на машината за всяко едно работно място са необходими следните инструменти за контрол: шублер, микрометър, вътромер, пасаметър. Това са измерителни средства, които се ползват за контрол, при изработка на детайлите и при настройка на инструментите на машината. Във фирмата се изработват прецизни детайли с високи технически изисквания, относно точност на размерите. Затова, уменията на служителите за ползване на измерителните средства пряко влияят върху качеството на произвежданите изделия.
5. Информиране и публичност Описание: В хода на изпълнение на проекта „Микромотор” ООД ще оповестява приноса на Общността като: - изготви всички проектни документи с необходимите лога, символи и послания върху тях; - монтира 2 постоянни обяснителни табели в административната сграда и пред офиса за управление на проекта на фирмата; - постави 2 ламинирани плаката в административната сграда и пред офиса за управление на проекта на фирмата; - постави стикери на закупеното оборудване; - постави банер в залите, където се провеждат обучителни събития и други проектни дейности; - подготви и отпечата 2 броя публикации в пресата и рекламни материали – диплянки (в началния етап на изпълнение на проекта) и брошури (при приключване на дейностите по проекта), с необходимите лога, символи и послания върху тях. Обосновка: Дейностите за информация и публичност са изпълнение на задължителните изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No1828/2006, предписанията на Анекс З към Насоките за кандидатстване - Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП “РЧР”, както и на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051РО001-1.1.13 „Ново работно място” по отношение на дейности за информиране и публичност, целящи оповестяване приноса на Общността при реализация на проекта.
Организация и управление на проекта Екипът за организация и управление ще отговаря за изпълнението на дейностите, предвидени в проекта, в съответствие с клаузите и срока на договора с Агенция по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Обосновката на дейността се основава на изпълнение на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051РО001-1.1.13 „Ново работно място” и посочените по-долу европейски и национални нормативни документи. Отговорност на всички членове на екипа ще бъде гарантиране изпълнението на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление № 180/27.07.2007 г. на Министерския съвет, относно допустимостта на извършваните разходи, и съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране. Ръководителят и счетоводителят ще организират съвместно изпълнението на всички дейности, предвидени в проекта, като с помощта на цялостното съдействие на координатора и юристите на фирмата, ще следят за спазване изискванията на ПМС 69/2013 г.при избора на изпълнители и сключване на договори с тях за реализация на проекта като цяло. Екипът на проекта ще следи и отчита постигането на заложените индикатори. Счетоводителят на проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и по начин, по който разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка. За целта ще бъде открита и поддържана отделна банкова сметка на фирмата само за нуждите на проекта. С това ще се гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните системи на фирмата. Изготвените Счетоводни отчети ще съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. Счетоводителят ще гарантира, че данните, посочени в отчетните доклади по проекта (междинни и заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ръководителят на проекта, подпомаган от счетоводителя и координатора, ще изготвят междинните, заключителния, полугодишните и годишния доклади, както и други документи и справки, съгласно образците – приложения към Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG051PO001-1.1.13 Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за отчетния период. Към тях ще се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Междинните доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще бъде изпратен до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Ръководителят и координаторът ще следят за изпълнение на всички проектни дейности в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, както и на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Във всички документи или публикации, свързани с проекта, както и по време на изпълнение на предвидените дейности и обучения, ще бъде оповестявано, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Екипът също така, ще организира срещите и ще води кореспонденцията между фирма „Микромотор” ООД в качеството й на бенефициент и представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки и инспекции в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения на приложимото национално законодателство. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на поверително предоставените документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 284 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз