Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0105-C0001
Номер на проект: 13-13-106
Наименование: Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване, прилагане и контрол на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността представлява организация, координация и изпълнение на заложените дейности, мониторинг върху постигането на заложените резултати и контрол върху изпълнението на изпълнителите по проекта, спазването на срокове и разходването на средствата по проекта. За осигуряване на качественото и в срок изпълнение на поетите пред УО на ОПАК ангажименти, чрез реализиране на настоящия проект се предвижда дейността да се осъществи при следния ред: 1. Сформиране на екип за управление на проекта. На базата на сключване на граждански договори в екипът ще бъдат привлечени 3 (трима) служители на общинска администрация Никопол, както и 1 (един юрист) – външно за общината физическо лице. 2. Провеждане на работна среща за разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа и механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител на заложените по проекта дейности съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и Правилника по прилагането му и сключване на договор/и. 4. Създаване и поддържане на система за съхранение и архивиране на документацията по проекта. 5. Създаване и поддържане на система за комуникация между екипа, изпълнителя и заинтересованите страни и УО на ОПАК, административно-техническото обезпечаване на проектните дейности.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие Дейността в частта си по Разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие ще бъде възложена на външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на ЗОП и Правилника по прилагането на ЗОП. В рамките на цялостното изпълнение на дейността се предвижда да бъдат извършени следните действия: 1. Проучване и анализ на съществуващата система/механизми/правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики. Проучването следва да се извърши на база документална проверка и провеждане на фокус-групи – външен изпълнител. 2. Оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. чрез провеждането на документална проверка, провеждане на фокус-групи и/или анкетно проучване (по усмотрение на изпълнителя, подкрепено с обосновано решение) – външен изпълнител. 3. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики. Същите ще бъдат обект на Обществен форум, което ще бъде организирано и осъществено в рамките на Дейност 4 – външен изпълнител. 4. Внасяне на разработения по т. 3 документ за обсъждане от Общински съвет (ОбС), гр. Никопол – кандидат по проекта. 5. Въвеждане на правилата и методиките с Акт (решение) на ОбС Никопол – кандидат по проекта.
Дейност 3. Разработване на общински план за развитие 2014-2020. Дейността ще бъде осъществена от външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му съвместно с кандидата – Община Никопол. В рамките на дейността се предвижда да бъдат изпълнени следните действия: 1. Провеждане на проучвания с цел събиране на информация и статистически данни за извършване на социално-икономически и SWOT анализ; 2. Анализ на социалното и икономическо състояние на община Никопол. Анализът ще бъде извършен на база събраната информация и данни по т. 1. 3. Извършване на SWOT анализ. 4. Стратегическо планиране – определяне на мисия, визия, цели, приоритети и мерки, които да залегнат в Общинския план за развитие 2014-2020.
Дейност 4. Обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения В рамките на дейността ще бъдат проведени две обществени обсъждания по отношение на Дейности 2 и 3 и една дискусия със заинтересованите страни във връзка с Дейност 3. 1. Ще бъдат организирана и проведена дискусиия със заинтересованите страни (неправителствени организации, представители и сдружения на бизнеса, изследователски и научни институции) по отношение определянето на мисията, визията и целите, приоритетите, които ще залегнат в Общинския план за развитие 2014-2020. Предвиждане се дискусията да бъде проведена в рамките на два дни. За целите на безпроблемното протичане и обезпечаване на дискусиите ще бъдат предприети следните мерки: 1.1. Наем на зала за провеждане на дискусията; 1.2. Отпечатване и разпространение на минимум 40 покани; 1.3. Изготвяне и отпечатване на минимум 40 броя информационни материали; 1.4. Осигуряване на аудио и визуална техника; 1.5. Кетъринг – осигуряване на тонизиращи напитки и вода за участниците. 2. Ще бъдат подложени на Обществен форум: А. Разработените мерки за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и Б. Взетите решения по приоритизиране областите на развитие, които ще бъдат заложени в плана за развитие на община Никопол за периода 2014-2020. В рамките на дейността по т. 2 ще бъдат публикувани покани на официалния сайт на Община Никопол. На общественото обсъждане по Дейност 3. ще бъдат поканени отново участниците в дискусията, с цел проследяване доколко техните предложения са взети предвид при окончателното определяне на приоритетните области в ОПР 2014-2020. Заедно с поканите ще бъдат публикувани и документите, съдържащи информация за темите, които ще бъдат обсъждани. Обществените обсъждания ще бъдат проведени в рамките на един ден, като за целта е необходимо да се предприемат следните мерки: 2.1. Наем на зала за провеждане на общественото обсъждане; 2.2. Осигуряване на аудио и визуална техника; 2.3. Изготвяне и отпечатване на минимум 50 броя информационни материали за всеки обществен форум. 2.4. Кетъринг – осигуряване на тонизиращи напитки и вода за участниците. Публикуване на ОПР 2014-2020 на страницата на Портал за обществени консултации – www.strategy.bg.
Дейност 5. Разработване на документи, свързани с реализация на процеса на формулиране, прилагане, мониторинг и контрол при изпълнение на общински политики и обучение на служителите за работа с тях. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран съгласно ЗОП и Правилника за прилагането му. В рамките на дейността се предвижда да бъде изпълнено следното: 1. Разработване на наръчник по прилагане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на политики. Наръчникът ще включва две части: Част І. Документи, свързани с процеса на стратегическо планиране – формулиране и прилагане на общински политики и Част ІІ. Прилагане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на общински политики. 2. Провеждане на обучение на служителите, тип семинар, по прилагане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на политики. Ще бъдат обучени 30 души, на които ще бъде издаден сертификат за участие.
Дейност 6. Информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Никопол като възложител и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране. Предвижда се провеждане на две пресконференции за представяне целите на проекти и последващите го резултати от изпълнението му. Ще бъдат поместени два броя публикации в местната преса. Ще бъдат отпечатани и разпространение 300 брой брошури, които ще бъдат предоставени на местната общественост. Ще бъдат разположени в предверието на общината, както и ще бъдат раздадени на присъстващите по време на пресконференцията и на участниците в дискусиите и общественото обсъждане. Ще бъдат публикувани прессъобщения на официалния сайт на общината с цел информиране на широката общественост за напредъка по проекта. Предвижда се на участниците в дискусията, общественото обсъждане и семинара да бъдат раздадени папки и химикалки с необходимите елементи за осигуряване на информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАБЪЛ Д" ЕООД
"Медиатех" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 064 BGN
Общ бюджет: 58 268 BGN
БФП: 58 268 BGN
Общо изплатени средства: 58 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 413 BGN
2014 43 855 BGN
2015 0 BGN
58 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 251 BGN
2014 37 277 BGN
2015 0 BGN
49 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 162 BGN
2014 6 578 BGN
2015 0 BGN
8 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 Брой разработени анализи
Индикатор 4 Брой проведени проучвания, изследвания, оценки
Индикатор 5 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 Брой разработени общински планове
Индикатор 7 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 8 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 9 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 10 Брой обучени служители
Индикатор 11 Разработени документи по прилагане на стратегически документи
Индикатор 12 Публикации в местната преса и национални издания
Индикатор 13 Проведени пресконференции
Индикатор 14 Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 15 Дейност 1: Сключени граждански договори
Индикатор 16 Дейност 1: Проведени процедури и сключени договори
Индикатор 17 Дейност 1: Регистър на документите по проекта
Индикатор 18 Дейност 1: Правила за комуникация, мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 19 Дейност 2: Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 20 Дейност 2: Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 21 Дейност 2: Разработени анализи
Индикатор 22 Дейност 2: Проведени проучвания, изследвания, оценки
Индикатор 23 Дейност 2: Създадени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 24 Дейност 2: Проведени допитвания, обществени обсъждания, фокус-групи и т.н.
Индикатор 25 Дейност 3: Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 26 Дейност 3: Разработени анализи
Индикатор 27 Дейност 3: Проведени проучвания, изследвания, оценки
Индикатор 28 Дейност 3: Разработени общински планове за развитие
Индикатор 29 Дейност 4: Проведени допитвания, обществени обсъждания, фокус-групи и т.н.
Индикатор 30 Дейност 4: Проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 31 Дейност 5: Разработени документи по прилагането на стратегически документи
Индикатор 32 Дейност 5: Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 33 Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 34 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 35 Дейност 6: Публикации в местна преса
Индикатор 36 Дейност 6: Разпространени брошури
Индикатор 37 Дейност 6: Папки
Индикатор 38 Дейност 6: Химикалки
Индикатор 39 Дейност 6: Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината
Индикатор 40 Дейност 6: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз