Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0107-C0001
Номер на проект: 13-13-108
Наименование: Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на мониторинга и контрола на общинските политики в община Златоград с участието на заинтересованите страни
Дейности: Дейност 1: Управление на проектните дейности За доброто управление и изпълнение на проекта се сформира екип за изпълнение и управление, включващ: 1. Ръководител, 2. Счетоводител; 3. Технически сътрудник 4. Юрист Като външни експерти ще бъде привлечен Външен независим оценител за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. С членовете на екипа и външния експерт ще се сключат граждански договори, а в длъжностните характеристики ще бъде конкретно разписани отговорностите им. Още преди същинското стартиране на адейностите ше се приеме «План за управление и мониторинг на проекта», ще се актуализира графика на дейностите, разпределението на задачите и отговорностите, формите на отчитане и контрол според основните индикатори за мониторинг на проекта. В процеса на изпълнение на проекта ще се провеждат регулярни работни срещи за докладване и обсъждане на напредъка на проекта, предстоящи дейности, срещнати проблеми и трудности и пр. Ще бъде изготвена конкурсна документация и проведени процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и ще бъдат сключени договори за изпълнение на услугите.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Правилата и методите за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на единен „рамков” документ, който ще съдържа приложения, отчитащи спецификата за осъществяване на мониторинг и контрол на следните конкретни политики на общинската администрация: 1) Политика за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 2) Политика за осъществяване на общински ПЧП 3) Политика за енергийна ефективност 4) Политика за развитие на младежта и спорта За всяка от конкретните политики ше бъдат разработени указания, инструкции и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг и контрол. Интегрална част от механизма за мониторинг и контрол ще бъде също и изработването на инструкция за обществено консултиране в процеса на разработване и реализиране на общинските политики. Инструкцията за обществено консултиране има за цел да се разработи система, чрез която ще може да се гарантира ефективната комуникация, взаимодействие и непрекъснат процес на обратна връзка между СГО и администрация в процеса на мониторинга и контрола на изпълнение на политиките. Целта е правилата и методиката да бъдат официално регламентирани с акт на Общинския съвет и да бъдат ползвани при разработката на стратегическите документи на местно ниво и осъществяването на мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на заложените цели и приоритети. Поддейности: 2.1. Събиране на информация/база данни преди началото на действие на стратегическите документи, действащи в периода 2014 – 2020 г.; 2.2. Определяне на индикатори, които да измерват ефективността на изпълнение на заложените мерки в стратегическите документи; 2.3. Събиране на информация през определен период от време за времето на действие на стратегическите документи за постигнатите резултати в периода на действие на плана или програмата; 2.4. Изготвяне на оценка на постигнатите резултати; 2.5. Разработване на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация, в т.ч. - Единен Рамков документ (механизъм за мониторинг и контрол); - Приложения за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики: 1) Политика за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост; 2) Политика за осъществяване на общински ПЧП; 3) Политика за енергийна ефективност; 4) Политика за развитие на младежта и спорта; - Инструкция за обществено консултиране в процеса на разработване и реализиране на общинските политики. 2.6. Разработка на инструкция за въвеждане на модел на добра практика за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол чрез създаване на граждански съвет; 2.7.Предоставяне на информацията пред обществеността – чрез провеждане на редовни срещи, чрез съобщения до медиите, Интернет страницата на общината или чрез изготвянето на официални писмени доклади; 2.8. Въвеждане на правилата и методиката с решение на Общински съвет Златоград; 2.9. Набелязване на коригиращи действия в стратегическите документи; 2.10. Въвеждане на модел на добра практика чрез създаване на гражданския съвет, в т.ч.; - Организиране на срещи за уточняване на мисията и целта на гражданския съвет, дейностите, които ще реализира, формата на създаване, начините на взаимодействие с официалните институции, начините за огласяване на дейностите и формите за привличане на членове; - Разрабока на Устав, като в него се регламентират целта, дейностите и формите на управление на новата структура; - Провеждане на учредително събрание, прием на устав; - Официално приемане на правила за взаимодействието между гражданския съвет и органиите на местната власт. 2.11. Изработка на Наръчник с правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики на общинската администрация.
Дейност 3: Детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината От изключителна важност при прилагането на политики на местно ниво е прецизното предварително проучване и планиране за определяне и постигане на целите и приоритетите на администрацията. Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: 3.1 Изготвяне на проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Златоград – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда; 3.2 Изготвяне на SWOT анализ – от изпълнителя се очаква да анализира оценката на силните страни, да предложи мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби страни на развитието; 3.3 Представяне на основните тенденции в социално – икономическото развитие в Община Златоград; 3.4 Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в „Общински план за развитие 2014-2020” на Община Златоград; На база получената информация ще бъдат проведени консултации и обществени обсъждания със заинтересованите страни, относно изготвянето на ОПР за следващия програмен период.
Дейност 4: Извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Златоград за периода 2007-2013г. Дейностите, които ще бъдат обхванати при извършването на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 на Община Златоград са: 4.1.Изготвяне на подробен доклад от изпълнителя, който ще да отразява реалния напредък на изпълнение на плана с предварително планираните цели и приоритети, включително и приложение на изчерпателен доказателствен материал на конкретно изпълнените дейности; 4.2. Извършване преглед (анализ) на правната рамка (европейски регламенти, национални и местни нормативни актове); 4.3. SWOT анализ на прилаганите в Общинския план за развитие политики по сфери на дейности (образование, култура, туризъм, социални дейности и т. н.), с който да се анализира и мотивира оценка на силните страни, да предложи мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби страни на развитието; 4.4. Предложения за разработване на система за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за информация и публичност на ОПР; 4.5. Предложения за индикатори за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на база на резултатите от оценката и разработената методика за мониторинг и контрол; 4.6. Анализиране, оценяване и актуализиране (при необходимост) на вътрешна нормативна уредба на общинска администрация – Златоград.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: 5.1. Изготвяне на проект на Общинския план за развитие на община Златоград за периода 2014-2020 г. При подготовката на проект на Общинския план ще бъдат приложени разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретните политики. В тази връзка ще бъдат изготвени индикаторите за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка на Общинския план за развитие, както и отговорните органи и организации и техните правомощия и задължения в съответствие с нормативните изисквания и разработената методика за мониторинг и контрол. 5.2. Вземане на решение на Общински съвет Златоград за приемане на Общинския план за развитие на община Златоград за периода 2014-2020 г.
Дейност 6: Разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград В рамките на проекта ще бъдат разработени 3 нови стратегически документи, които ще бъдат съобразени с местните приоритети и ще действат през следващия програмен период. В процеса на разработката на новите документи ще бъдат взети предвид правилата и методиката за мониторинг и контрол. Поддейности: 6.1. Разработка на Стратегия за развитието на младежта и спорта в община Златоград; 6.2. Разработка на Програма за насърчаване използването на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); 6.3. Разработка на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград и разработване на политики за осъществяване на общински ПЧП.
Дейност 7: Обществено консултиране на политики Поддейности: 7.1. Провеждане на обществено консултиране на правилата и методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; 7.2. Организиране и провеждане на заседания/дискусии на форум групи за консултиране на политики, приоритети и дейности в сектора, които да залегнат в Общинския план за развитие и стратегическите и планови документи за развитие на общината през следващ планов период до 2020 г., по сектори, както и конкретните индикатори за мониторинг и контрол на изпълнението на целите в Общинския план на развитие. Ще бъдат организирани общо 3 еднодневни заседания на шестте фокус групи, включващи представители на общинска администрация, общински съвет и заинтересовани страни, по следните сектори: сектор "Устройство на територията" сектор „Строителна и инвестиционна дейност и екология” сектор „Икономическо развитие и общинска собственост” сектор „Хуманитарни и социални дейности” сектор„Проекти, програми и международно сътрудничество” сектор „Финанси, бюджет и счетоводна дейност” 7.3. Организиране и провеждане на обобщаваща кръгла маса на представители на 6-те форум групи и управленския екип на община Златоград (63 участници) за обобщаване на консултативния процес във всички сектори и постигане на консенсус за политиките, приоритетите и дейности, които да залегнат в Общинския план за развитие и стратегическите, и планови документи за развитие на общината до 2020 г. и конкретните форми, дейности и индикатори за мониторинг, контрол и оценка на Общинския план за развитие. 7.4.Организиране и провеждане на обществено обсъждане за политиките, приоритетите и дейности, които да залегнат в Общинския план за развитие и стратегическите, и планови документи за развитие на общината до 2020 г. и методите за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на тяхното изпълнение. Изпълнителя на дейността ще има за ангажимент: • Подготвянето на програма и материали за провеждането на заседанията на форум групи, кръглата маса и двете обществени обсъждания; • Осигуряването на зали и презентационна техника; • Осигуряването на кафе-паузи и кетъринг; • Осигуряването на модератор; • Осигуряване на външен експерт, компетентен в сектора; • Изготвя доклади от всички заседания на форум групите, обобщен доклад от кръглата маса и доклад от проведените две обществени обсъждания.
Дейност 8: Провеждане на съпътстващи обучения Поддейности: 8.1.Подготовка на програми за обученията, подготовка на материали, подготовка на график за провеждане на обученията, осигуряване на компетентни лектори, кафе-паузи и кетъринг за обученията, осигуряване на зали и мултимедия. 8.2. Провеждане на 2 бр. еднодневни обучения с представители на общинска администрация, общинския съвет и заинтересовани страни, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол на конкретните политики и тяхното приложение в стратегическото планиране, включително разработването и прилагането на механизми за координация на политиките с други ключови заинтересовани страни; - Еднодневно обучение на управленски екип на община Златоград – кмет, заместник-кмет, секретар, трима директори на дирекции, 8 кмета и кметски наместници на населени места в общината и 17 общински съветника. - Еднодневно обучение за представители на общинска администрация – по 3 представители на трите дирекции в администрацията, по един представител на 3 социални центъра и 20 представители на граждански организации – заинтересовани страни в процеса на правене на политики. 8.3. Провеждане на 2 бр. еднодневни обучения с представители на общинска администрация, общинския съвет и заинтересовани страни, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол и тяхното приложение в изпълнението на политиките, вкючително осъществяване на успешни комуникации със заинтересовани страни, относно общинските политики; В обученията участниците ще са разпределени по сектори, както следва: - Еднодневно обучение на управленски екип на община Златоград – кмет, заместник-кмет, секретар, трима директори на дирекции, 8 кмета и кметски наместници на населени места в общината и 17 общински съветника. - Еднодневно обучение за представители на общинска администрация – по 3 представители на трите дирекции в администрацията, по един представител на 3 социални центъра и 20 представители на граждански организации – заинтересовани страни в процеса на правене на политики.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще информира обществеността за финансовия принос на Европейския социален фонд, както и това, че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”. Всички рекламни и информационни материали ще бъдат изработени, съгласно изискванията на Приложение 13 на ОПАК - Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. В рамките на проекта ще бъдат организирани 2 пресконференции – стартираща, оповестяваща началото на проектните дейности и заключителна – в края на проекта. В местни и регионални вестници и електронни издания ще бъдат публикувани 10 броя прессъобщения –при стартиране на проекта, за популяризиране на достигнати резултати по време на реализацията на проекта и в края на проекта. В процеса на изпълнение на проекта ще бъде излъчен 3 репортажа по регионална кабелна телевизия с информация за проекта. Регулярно ще се правят публикации от екипа, управляващ проекта, проследяващи изпълнeнието му и на Интернет страницата на община Златоград – www.zlatograd.bg. При организирането на събития и публични прояви, свързани с проекта (кръгли маси, фокус-групи), ще бъде оповестявано, че проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, чрез банер, транспарант или плакат. Ще бъдат отпечатвани и разпространени 500 броя наръчници с методиката за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Всички стратегически документи, разработени в рамките на проекта ще носят логото и слогана на финансиращата програма. В рамките на проекта ще бъдат изработени и информационни и промоционални материали с емблемата на ОПАК:  папки - 80 бр.;  химикалки – 80 бр.;  бележници - 80 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 502 BGN
Общ бюджет: 69 011 BGN
БФП: 69 011 BGN
Общо изплатени средства: 69 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 011 BGN
2015 0 BGN
69 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 660 BGN
2015 0 BGN
58 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 352 BGN
2015 0 BGN
10 352 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 Дейност 1: Заповед за определяне на екип за изпълнение на проекта
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени граждански договори
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 7 Дейност 1: Подготвени документации за избор на изпълнители по реда на глава осма "а" от ЗОП
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 Дейност 1: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 Дейност 1: План за управление и мониторинг на проекта
Индикатор 11 Дейност 1: Комплект консумативи и материали за изпълнението на проекта
Индикатор 12 Дейност 1: Отчетност пред УО ( 1 междинен и 1 финален отчет)
Индикатор 13 Дейност 2: Проект на правила и методика за контрол на изпълнението на конкретни общински политики
Индикатор 14 Дейност 2: Приети правила и методика за контрол на изпълнението на конкретни общински политики
Индикатор 15 Дейност 2: Въведена добра практика за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол чрез създаване на граждански съвет
Индикатор 16 Дейност 2: Изготвен Наръчник с правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинските политики
Индикатор 17 Дейност 3: Изготвен ситуационен анализ на демографските, икономически и социални характеристики на община Златоград
Индикатор 18 Дейност 3: Изготвен SWOT анализ за развитието
Индикатор 19 Дейност 3: Изготвен Доклад за тенденциите в социално- икономическото развитие в община Златоград
Индикатор 20 Дейност 3: Изготвен доклад с препоръки за предприемане на действия, които да бъдат включени в новия Общински план за развитие
Индикатор 21 Дейност 3: Протокол с одобрени препоръки от доклада за включване в новия Общински план за развитие
Индикатор 22 Дейност 4: Изготвен Доклад от извършена независима външна оценка
Индикатор 23 Дейност 4: Изготвен преглед (анализ) на правната рамка
Индикатор 24 Дейност 4: Изготвен SWOT анализ
Индикатор 25 Дейност 4: Изготвен доклад с предложения за въвеждане на система за управление и контрол, мерки за консултиране на партниорите и мерки за информация и публичност на ОПР
Индикатор 26 Дейност 4: Доклад с предложения за индикатори, за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка на ОПР
Индикатор 27 Дейност 4: Доклад за анализ, оценка и предложения за актуализиране на вътрешна нормативна уредба на общинска администрация- Златоград в етап на готовност за обществено обсъждане
Индикатор 28 Дейност 5: Изготвен Ситуационен анализ
Индикатор 29 Дейност 5: Изготвен SWOT анализ на отделните сфери на дейност
Индикатор 30 Дейност 5: Изготвена Визия на община Златоград за периода 2014-2020г. с формирани стратегически и специфични цели и приоритети
Индикатор 31 Дейност 5: Изготвена Индикативна таблица
Индикатор 32 Дейност 5: Изготвен доклад с предложени мерки за консултиране на партниорите, мерки за информация и публичност на ОПР
Индикатор 33 Дейност 5: Изготвена система за управление и контрол на ОПР
Индикатор 34 Дейност 5: Изготвен доклад с предложения за индикаторите за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка на ОПР
Индикатор 35 Дейност 5: Приет ОПР на община Златоград за периода 2014-2020г.
Индикатор 36 Дейност 6: Стратегия за развитието на младежта и спорта в община Златоград
Индикатор 37 Дейност 6: Програма за насърчаване на ВЕИ
Индикатор 38 Дейност 6: Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Златоград и политики за осъществяване на общински ПЧП
Индикатор 39 Дейност 6: Доклад с предложения за индикаторите за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка на трите стратегически документа
Индикатор 40 Дейност 7: Организирано и проведено обществено консултиране на правилата и методиката за мониторинг, контрол
Индикатор 41 Дейност 7: Организирани и проведени заседания на 6-те фокус групи
Индикатор 42 Дейност 7: Организирана и проведена обобщаваща кръгла маса
Индикатор 43 Дейност 7: Организирано и проведено обществено обсъждане на проект на Общински план за развитие 2014-2020г., както и на други стратегически документи на община Златоград
Индикатор 44 Дейност 8: Проведени обучения, свързани с прилагането на въведените правила и методика за мониторинг и контрол
Индикатор 45 Дейност 8: Представители на общинската администрация и СГО, участвали в обученията
Индикатор 46 Дейност 9: Излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канала и радиостанции
Индикатор 47 Дейност 9: Банер
Индикатор 48 Дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 49 Дейност 9: Разпространени прессъобщения
Индикатор 50 Дейност 9: Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 51 Дейност 9: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: Папки, химикалки, бележници ( всеки артикул е по 80 броя)
Индикатор 52 Дейност 9: Наръчници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз