Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0082-C0001
Номер на проект: 13-13-83
Наименование: Устойчиви и ефективни общински политики
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да подобри процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта Дейността предвижда сформиране на екип за реализация на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Технически сътрудник; - Счетоводител; В изпълнението на проекта ще бъдат включени и други експерти за оценка на подадените тръжни предложения. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определени отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Координаторът ще извършва текущ вътрешен мониторинг на проектните дейности с цел навременното установяване на потенциални рискове за изпълнението. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения в община Враца. Реализацията на дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 2: Оценка на съществуващите общинските политики и програми, механизмите за консултиране Публичните политики и програми като правило са ориентирани към реформирането на обществения сектор, гражданското участие, прозрачността и отговорността на публичната власт. Освен това се обръща внимание и на изграждането на обществен консенсус, за да се гарантира легитимността на прилаганите политики и програми. Ето защо, в рамките на тази дейност предвиждаме: А) Извършване на оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране с обществеността при разработване на общинските политики в община Враца. Б) Анализиране на нормативната уредба и задълженията на общинската администрация, произтичащи от нея; ще се проучат начините, по които са създадени и дали са обсъждани в държавно-обществени консултативни звена, съвети и работни експертни групи, проведени ли са граждански панели, дискусии с потребители, фокус групи, проучвания чрез въпросници и др. Анализ на нормативните актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни, които са публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и на страницата на Община Враца www.vratza.bg; В) Да се извърши преглед на методите за събиране на информация и анализ, които да се използват при мониторинга и оценяването на политики и програми, техните резултати и въздействия. Г) Да се анализира междуинституционалната координация, мотивацията и участието на целевите групи, заинтересованите страни, изпълнителите в цялостния процес на планиране, разработване, прилагане, мониторинг и оценка на политиките и програмите. Д) Да се изготвят препоръки за разработване на методики за мониторинг и контрол, последваща оценка при изпълнението на конкретни политики. При изпълнението на дейността ще се ръководим от описаните в Наръчника общи принципи за ефективни обществени консултации, описани в Наръчника „Процедури за координация на политиките за развитие” разработен в рамките на проект ”Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. За целите на оценката ще използваме създадените Стандарти за провеждане на обществени консултации, по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”, реализиран от Администрацията на Министерския съвет. Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител. Той ще бъде избран съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Въз основа на изготвената оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране при разработване на политиките в общината и направените препоръки за ще бъдат определени конкретните общински политики, за които ще бъдат разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка. Мониторингът на публични политики и програми може да се определи като процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация относно хода на реализацията на политиката/програмата и постигането на поставените цели/резултати. Получената информация се използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика или програма. Текущият мониторинг и периодичните оценки имат особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко фази. Ето защо, в рамките на тази дейност предвиждаме разработване и въвеждане на Наръчник с правила и методики, които да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво, в рамките на настоящата процедура. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с решение на общинския съвет. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат използвани от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики.
Дейност 4: Оценка на ОПР Враца 2006-2013 Тази дейност е за оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общинския план за развитие в периода 2014-2020 г. Ще се ползват резултатите от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”, реализиран от Администрацията на Министерския съвет. Създадените чрез него Стандарти за провеждане на обществени консултации ще служат като ръководство при насърчаване активното участие на заинтересованите страни в процеса на стратегическото планиране и прилагането на механизми за мониторинг и контрол при осъществяване на политики, реализирани от общинската администрация. Тя ще допринесе да се осигури необходимата информация и данни, които да послужат за взимането на информирани решения по време на цялостния консултативен процес на изработването на интегрирани публични политики, в това число и разработването на стратегически и планови документи. Изборът на изпълнители на описаните по-горе поръчки ще бъде осъществен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.
Дейност 5: Изготвяне на ОПР Враца – 2014-2020 Разработването на новия общински план за развитие (ОПР), е изискване на Закона за регионално развитие, необходим стратегически документ, който ще бъде разработен като се спазват законодателите изисквания и методическите указания за разработване на общински планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Общинският план за развитие трябва да съдържа: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината, като се има предвид че разполагаме с такъв анализ за град Враца, изготвен във връзка с разработването на ИПГВР на Враца; необходимо е да се изготви такъв за останалите населени места от община Враца; 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Предварителната оценка на плана. 9. За разработването на документите за стратегическо планиране се извършва предварителна оценка. • оценка за социално-икономическото им въздействие; • екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Изборът на изпълнители на описаните по-горе поръчки ще бъде осъществен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.
Дейност 6: Съпътстващо обучение Съпътстващо обучение е за служителите на общинска администрация, общинския съвет и представители на структури на гражданското общество за прилагане на правилата и методиките за мониторинг и контрол при изпълнението на политиките за стратегическо планиране и управление. Обучението ще се реализира на етапи, прилагайки добрата практика на последователното обучение: 1) Обучение по прилагане процедури за координация на политиките; 2) Обучение за прилагане правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации; Последващите етапи ще се фокусират към прилагане на изготвените наръчници за Община Враца, както следва 3) Обучение относно прилагане на изготвения Наръчник на Община Враца от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Враца; 4) Обучение относно прилагане на изготвения Наръчник от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Враца. Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител, а избора ще бъда направен в съответствие със законовите изисквания.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейността включва провеждането на три информационни кампании. Първата информационна кампания ще има за цел да популяризира целите и дейностите по проекта и ще включва:  организиране и провеждане на пресконференция, чрез която обществеността да се запознае с целите на проекта, графика на планираните дейности и очакваните резултати; на пресконференцията ще бъдат поканени всички журналисти от местните и регионални медии;  издаване и разпространение на публични места в общината на плакат, демонстриращ дейностите по проекта;  изработка на банер – той ще се използва при провеждането на пресконференции, на публични обсъждания, на обучения и други публични мероприятия;  изработка на информационна табела – тя ще бъде поставена в сградата на Община Враца и ще информира гражданите за изпълнявания проект;  изработка на 200 брошури за популяризиране целите и дейностите по проекта. Втората информационна кампания ще има за цел да популяризира изпълнението на дейностите по проекта и ще включва:  подготвяне на прес-информация и разпространението й в 4 местни и регионални вестници;  подготвяне на радио-анонс и излъчването му в ефира на 2 радиостанции;  изработка и излъчване на един телевизионен репортаж.  Третата информационна кампания ще има за цел да популяризира резултатите от изпълнението на проектните дейности и ще включва:  подготвяне на пресинформация и разпространението й в 2 местни и регионални вестници;  подготвяне на радио-анонс и излъчването му в ефира на 2 радиостанции;  изработка и излъчване на един телевизионен репортаж;  издаване и разпространение на 200 брошури, отразяващи резултатите от изпълнението на проектните дейности;  организиране и провеждане на заключителна пресконференция. Всички публикации и информационни прояви ще подчертават приноса на Европейския социален фонд за подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца. Тази дейност ще се извършва текущо през цялото изпълнение на проекта и ще бъде отразявана и на сайта на Община Враца.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 234 BGN
Общ бюджет: 50 545 BGN
БФП: 50 545 BGN
Общо изплатени средства: 50 545 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 647 BGN
2014 34 898 BGN
2015 0 BGN
50 545 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 300 BGN
2014 29 663 BGN
2015 0 BGN
42 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 347 BGN
2014 5 235 BGN
2015 0 BGN
7 582 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Договори на членовете на екипа
Индикатор 3 Дейност 1: Проведени регулярни работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Протоколи от проведени регулярни работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 Дейност 1: Месечни отчети на всеки член от екипа ( общо 36 месечни отчета)
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта /2 междинни и 1 окончателен/
Индикатор 7 Дейност 2: Оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране при разработване на политиките в община Враца
Индикатор 8 Дейност 3: Наръчници от инструкции, процедури и документи
Индикатор 9 Дейност 4: Проучване за идентифициране на ключови теми и области, които да служат за взимането на информирани решения при изработването на интегрирани публични политики
Индикатор 10 Дейност 4: Оценка на изпълнявания общински план за развитие, включващ и изводи, препоръки и база данни за подготовката и разработването на общинския план за развитие в периода 2014-2020г.
Индикатор 11 Дейност 4: Анализ с прогнози за състоянието и тенденциите за развитие на Община Враца в идентифицирани ключови области
Индикатор 12 Дейност 4: Кръгла маса за обсъждане на оценката на изпълнявания общински план за развитие и на направените изводи и препоръки за подготовката на новия общински план за развитие
Индикатор 13 Дейност 5: Работни групи по приоритетни области
Индикатор 14 Дейност 5: Обществено обсъждане на проекта за общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Индикатор 15 Дейност 5: Разработен общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Индикатор 16 Дейност 6: Експерти, общински съветници и представители на структурите на гражданското общество завършили 1 бр. еднодневно обучение за прилагане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на политики от общинската администрация
Индикатор 17 Осигурен кетъринг ( кафе- паузи)
Индикатор 18 Дейност 6: Процент от обучените даващи положителна оценка за обучението
Индикатор 19 Дейност 6: Процент обучени жени
Индикатор 20 Дейност 7: Платени публикации в медиите
Индикатор 21 Дейност 7: Излъчени радио-анонса
Индикатор 22 Дейност 7: Излъчени TV репортажи
Индикатор 23 Дейност 7: Медии (включително електронни и регионални), които са публикували/излъчили материали за проекта
Индикатор 24 Дейност 7: Издадени и разпространени брошури
Индикатор 25 Дейност 7: Издадени и разпространени плаката за популяризиране на проекта
Индикатор 26 Дейност 7: Информационна табела, поставена в сградата на Община Враца
Индикатор 27 Дейност 7: Банер
Индикатор 28 Дейност 7: Проведени пресконференции- в началото и в края на проекта
Индикатор 29 Дейност 7: Презентации за целите, дейностите и резултатите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз