Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0008-C0001
Номер на проект: 58231-С014
Наименование: Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци в гр. Съединение, Пловдивска област и изграждане на претоварна станция
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящето проектно предложение е да намери екологично и икономически най- ефективния вариант за обезвреждане на съществуващото депо за битови отпадъци, от една страна, както и за събиране и извозване на генерираните отпадъци към регионалното депо – от друга. С изпълнението на проекта ще се намери технически и икономически най – екологосъобразното решение за третирането на битовите отпадъци на Община Съединение. По този начин ще се създадат предпоставки за едно бъдещо постигане н
Дейности: Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип Изпълнението на тази дейност включва събрание на проектния екип преди официалния старт на проекта, на което да се набележат текущите задачи по реализирането му в съответствие с насоките за попълване. Това ще допринесе за навременното изпълнение на заложените по-долу дейности. Конкретизирането на текущите задачи ще способства още за идентифицирането на потенциални проблеми в хода на изпълнение на проекта, както и за своевременно предприемане на действия по тяхното елиминиране.
Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания, анализи за оптимизиране управлението на отпадъците, експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, морфологичен анализ Съгласно разпоредбите на ЗОП и НВМОП е необходимо избор на изпълнител за разработване на гореизброените експертни анализи и проучвания
Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда, Оценка за съвместимостта, Издаване на разрешителни по ЗООС Провеждане на дейности във връзка с оценка на въздействие на обекта върху всички компоненти на околната среда, оценка за съвместимост по отношение на защитените зони по “НАТУРА 2000”.
Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС С резултатите от изготвените преценка за необходимостта от ОВОС (или доклад по ОВОС) е необходимо организирано обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и местната общност. Предвижда се експертите, изготвили пред инвестиционните проучвания да се включат с експертна помощ при обществените обсъждания.
Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” Въз основа на техниоческата спецификация ще бъде избран изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”. Изборът на изпълнител на обществената поръчка ще бъде извършен от комисия, като класирана ще бъде офертата предлагаща най-изгодно предложение по отношение на технологични и икономически показатели.
Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект Въз основа на изготвените пред инвестиционни проучвания и изясняването инвестиционното строително намерение следва да се проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”.
Изготвяне на ПУП и Идеен проект Изработване на техническа документация, в идейна фаза, която да позволи на избраната проектантска фирма да избере съвместно с екипа на проекта най-оптималния вариант за изграждане на Претоварната Станция.
Съгласуване на ПУП Изпълнение на дейност, която е задължителна и предхожда изготвянето на работен проект
Изготвяне на Работен проект Разработване на работни проекти (работни чертежи и детайли) с цел показване на конкретни проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждане на обекта. Работния проект трябва да включва всички изискуеми части съгласно чл.24 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието
Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите Изготвяне на оценка за икономическата съобразност на готовия инвестиционен проект. Икономическия анализ има за цел да докаже, че предложеното решение, на проблема с битовите отпадъци на общ. Съединение е икономически обосновано и необходимо. Цели се да бъде избран икономически и финансово най- изгодния вариант на изграждане. Ще се извърши от консултантската организация, която ще подготви и изготвянето на последващото проектно предложение по ОП ”Околна среда”
Публичност и информираност на обществеността Мерките за осигуряване на публичност на проекта предвиждат провеждането на две събития, в началото и в края на проекта, чиято цел е осигуряването на максимална информираност, заинтересованост и включване на представители на всички заинтересовани страни.
Одит на проекта Изготвяне на окончателния одитен доклад за изпълнението на проекта, който ще съдържа и доклад за законосъобразността на изразходваните по проекта средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 064 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 013 BGN
2010 0 BGN
2011 - 43 013 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 561 BGN
2010 0 BGN
2011 - 36 561 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 452 BGN
2010 0 BGN
2011 - 6 452 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз