Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0011-C0001
Номер на проект: 58231-С025
Наименование: Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй- регион Оряхово
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има за основна цел да подпомогне община Козлодуй (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда.
Дейности: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор «Управление на отпадъците» на община Козлодуй, със следните дейности: Дейност 1.1 – Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад; Дейност 1.2 - Преглед на съществуващата система за уп
Подпомагане за цялостното управление на проекта в процеса на управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците” на община Козлодуй Оказване на съдействие на Възложителя и експертите от ЗУП по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари .
Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Възложителя, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз. Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/2.30/01/03. Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране и технически спецификации
Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Изготвяне на документация съгласно изискванията на екологичното заководателство Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, ОС
Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 880 BGN
Общ бюджет: 502 418 BGN
БФП: 502 418 BGN
Общо изплатени средства: 502 418 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 502 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 236 922 BGN
2010 178 675 BGN
2011 86 821 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
502 418 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 427 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 201 384 BGN
2010 151 874 BGN
2011 73 798 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
427 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 538 BGN
2010 26 801 BGN
2011 13 023 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 363 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз