Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0166-C0001
Номер на проект: ESF-1113-07-12001
Наименование: "Нови работни места за сътрудник в маркетингови дейности"
Бенефициент: Сдружение „Център за регионално развитие” - Търговище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Наемане на млади безработни до 29-годишна възраст и създаването на нови работни места за целевата група, чрез осигурената подкрепа за инвестиционни разходи и разходи за труд.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи на проекта. За постигане на оперативност при работата ще бъдат разработени персонални отговорности и конкретни задачи, които ще се спазват и изпълняват по време на целия проект. Екипът извършва оперативния мениджмънт и изпълнява следните задачи за постигането на тази цел: Организира и управлява дейностите по проекта; Сключва договори с изпълнители; Организира подготовката на тръжна документация и провеждане на търгове, съгласно ЗОП; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др.
Дейност 2. Подбор на целевата група При сформирането на група ще бъде извършен подбор на целевата група в съответствие с Процедурата за подбор на представители на целевата група, публикувана в Ръководството за бенефициента. Съгласно процедурата, подборът на представители на целевата група ще се извърши от работодателя съвместно със служителите в съответната дирекция „Бюро по труда. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите за участие в проектните дейности ще се проведе в три кръга: Заявление от кандидата по образец, предоставен от ДБТ за включване в Дълъг списък на кандидатите; провеждане на интервю; публикуване на списъка с одобрените кандидати. С предимство ще се ползват регистрираните лица от град Търговище и близките населени места, които са в близост до базата за реализирането на идеята. С избраните безработни и работници ще бъдат сключени договори за включването им в проектните дейности.
Дейност 3. Процедура по избор на обучителна организация Избраният изпълнител се ангажира да осигури: лектори по отделните модули; обучителни материали, както и за провеждане на учебната практика; да застрахова курсистите; да заплати командировъчни на лекторите; да изготвя месечни отчети пред ВО; да попълва присъствени списъци за участието на курсистите в обучението.
Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение втора квалификационна степен Обучението включва усвояване на знания за мениджърски цели на фирмата, маркетингови цели на фирмата, оперативните маркетингови цели и др.; Вертикални и хоризонтални маркетингови концепции; Избор на маркетингови стратегии; Политика на фирмата, формиране, маркетингови особености на създаване, основни и допълнителни елементи на маркетинговата стокова политика; Ценовата политика на фирмата цена и методи за нейното формиране, видове цени- формиране, модификации за пласментна политика, пласменти, дистрибуторски канали, пряк и обратен пласмент; Рекламна политика при стоките; Основи на рекламната дейност, цели на реклама на стоките, целеви групи при рекламата на хранителните стоки, концепции за рекламна политика, видове реклама, формиране на рекламна политика, стимулиране на продажбите при рекламната дейност, поддържане на връзките с обществеността( пъблик релейшън) и др. Срок за обучение: Общ брой часове: 660; (теория и практика). Форма на обучение: дневна – 6 часа; Организационна форма: квалификационен курс. Теоретичната част и практическите занятия ще се водят в обща група. Съдържание на учебната програма: Обща задължителна професионална подготовка (Здравословни и безопасни условия на труда; Основи на пазарната икономика; Общи правила на трудово- правното законодателство; Бизнес комуникации; Компютърно обучение; Езиково обучение); Отраслова задължителна професионална подготовка (Производствена икономика; Право; Счетоводство на фирмата; Основи на финансите на фирмата; Основи на инвестирането); Специфична за специалност 3420201 „Сътрудник в маркетингови дейности” задължителна професионална подготовка (Управление на фирмата; Обща теория на статистиката; Маркетингови изследвания; Международен маркетинг; Търговско представителство и посредничество; Стратегическо маркетингово планиране; Банково дело). Обучението ще се провежда в база осигурена от изпълнителя на дейността. Обучаваните ще придобият удостоверение/свидетелство за Втора квалификационна степен по професията „Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020 със специалност "Маркетингови проучвания", код 3420201.
Дейност 5. Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” По време на обучението курсистите ще получат знания за функциите при работа с текст и графика, да могат да въвеждат и форматират по желан начин текст, таблици и графики, да извършват предпечатен преглед и печат. Срок за обучение - общ брой часове: 48; Брой часове по теория: 21; Брой часове по практика: 27; Форма на обучение: дневна; Съдържание на учебната програма: Здравословни и безопасни условия на труд; Десктоп и работа с прозорци; Програма Windows Explorer; Текстообработка - оформяне на документ; Текстообработка - писане на текст, откриване и поправяне на грешки, редактиране; Текстообработка – ленти с инструменти; Текстообработка - вмъкване, обединяване и изтриване на обекти; Текстообработка - оформяне на страница, символно изброяване; Текстообработка - редактиране на документ, циркулярни документи; Текстообработка - вмъкване, форматиране и изтриване на таблица; Текстообработка - отпечатване на документ. Обучението ще се провежда в база осигурена от изпълнителя на дейността. Обучението за ключови компетенции ще завърши със сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения.
Дейност 6. Разкриване на нови работни места и наемане на успешно завършилите обучението лица След приключване на обучението ще бъдат разкрити 10 нови работни места и ще бъде осигурена заетост за всички успешно завършили обучението за период от 12 месеца. Те ще бъдат назначени на длъжността Специалист маркетинг и реклама код по НКПД 3339-3005. Ще бъдат сключени трудови договори, разработени длъжностна характеристика. Редовно ще се води присъствена форма за явяване / неявяване на работа и ведомост за изплатени заплати.
Дейност 7. Закупуване на оборудване и обзавеждане За нуждите на новонаетите служители е необходимо да бъдат закупени следните материални активи за оборудване на новото работно място: Бюро за компютър - ПДЧ - размери мин. 120/60/70, чекмедже и шкафче: Предвидено е закупуването на 10 бюра на които ще бъдат настанени служителите; Офис стол - материал - кожа и метал, регулиране на височината, метални колелца: Предвидено е закупуването на офис стол – 10 бр. Технологическият процес изисква да се работи в седнало положение. За целта следва да се осигуряват подходящи столове, като формата, размерите, подвижността и нагласяемостта им трябва да бъдат съобразени с ръста на работника, работната височина, работната поза и характера на трудовия процес. За нуждите на новоназначените служители е необходимо да бъде закупено техническо оборудване както за самостоятелните работни места (10 бр.), така и за обезпечаването на затворен работен цикъл с техника за принтиране, копиране и сканирне. Стелаж за документи - метален, сглобяем, възможност за регулиране на височината между рафтовете, размери мин. 160/90/30 см. Предвижда се закупуването на стелажи за съхранение и архивиране на документацията. За нуждите на новоназначените служители е необходимо да бъде закупено техническо оборудване както за самостоятелните работни места (10 бр.), така и за обезпечаването на затворен работен цикъл с техника за принтиране, копиране и сканирне. Чрез доставката на планираното оборудване ще се обезпечи процесът на ссъздаване на проектни документации, отчитане и задължително последващо архивиране Преносим компютър - 10 бр., двуядрен процесор мин. 2.2 GHz, рампамет мин. 3 GB, хард диск мин. 500 GB, дисплей мин. 15 инча, записващо устройство, камера, микрофон, батерия с издържливост мин. 4 часа, операционна система, надписана клавиатура на английски и български (БДС стандарт) език, компонентите и опаковката на лаптопа са изработени от безопасни и рециклирани суровини. Избрани за преносими компютри с оглед спецификата на дейността в качеството на консултанти и необходимостта на бъдат използвани по време на срещите извън офиса, както в съседните общини, така и на територията на цялата страна. Цветна копирна машина - 1 бр., достъпни функции - Print, copy, scan, Принтер скорост, ppm: 20ppm (A4), 15ppm (A3), Копир скорост, cpm: 20cpm (A4), 15cpm (A3), Мащабиране: Zoom: 25-400%, Скенер, тип: Colour, network scan, Скенер скорост, ipm: 25/13 ipm, Медия, формат: A3, A4, A4R, A5, A5R; Custom sizes: 139.7 to 297mm x 182 to 432mm, Медия, g/m2: Cassette: 64 to 90g/m2, ADF. При планиране на обзавеждането и оборудването са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Изпълнени са Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ, съгласно Раздел 3. Ергономични изисквания за рационална организация на работното място. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
Дейност 8. Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР, както и при реализиране на мерките по информация и публичност задължително се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. В рамките на дейността предвиждаме разработване на обща визия, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен дизайн на информационните материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 973 BGN
Общ бюджет: 119 694 BGN
БФП: 119 694 BGN
Общо изплатени средства: 119 694 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 595 BGN
2014 43 549 BGN
2015 51 551 BGN
119 694 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 905 BGN
2014 37 016 BGN
2015 43 818 BGN
101 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 689 BGN
2014 6 532 BGN
2015 7 733 BGN
17 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз