Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0054-C0001
Номер на проект: 58231-С027
Наименование: Изработване на техническа документация за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в село Каспичан, община Каспичан
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 14.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: С настоящото проектно предложение ще се изготви пълен, качествен и отговарящ на нормативните изисквания проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Каспичан, с който Община Каспичан ще кандидатства за финансиране на инвестиционните разходи.
Дейности: Подготовка на конкурсна документация за провеждане на конкурси за избор на изпълнител на предпроектни проучвания, работно проектиране, изготвяне на доклад за съответствие на работният проект и изготвяне на финансови и икономически анализи, доклади р Дейността се извършва съобразно изискванията на ЗОП и включва: o подготовка на наборите от конкурсна документация за избор на съответните изпълнители; o Определяне на Оценителни комисии за избор на съответните изпълнители
Предпроектни проучвания Тази дейност е свързана с изработка на предпроектни проучвания с цел да се получи адекватна информация за успешното изпълнение на основните проектантски работи и разработване на качествени технически и работни проекти. Тези проучвания включват: o Геоложки и хидрогеоложки проучвания; o Уточняване на общата география на района; o Точно определяне на климатичните особености- температура, валежи и ветрове, изготвяне „роза на ветровете” в района на депото; o Извършване на подробно геодезично заснемане на съществуващото депо; o Определяне на степента на замърсеност на околните на депото терени; o Извършване на дейности, свързани с получаване на становище от компетентните органи (РИОСВ), за необходимостта от изготвяне на екологична оценка или ОВОС на инвестиционното намерение за закриване и рекултивация на депото
Изпълнение на идейно и работно проектиране Тази дейност е свързана с изработка на идейно и работно проектиране за работите по закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци в Каспичан. Дейността включва: o Разработка на технически проекти и подробна сметна документация за закриване и рекултивация на депото съгласно техническа спецификация; o Изработка на технически спецификации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка предложена работа и количествените сметки, които заедно с техническия проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за изпълнение на проекта, за независим строителен надзор на строителството и за изпълнение на техническата помощ за управление на проекта; o Подготовка на план за следексплоатационен мониторинг и контрол на закритото общинско депо за ТБО – община Каспичан, съгласно нормативните изисквания и по-специално изискванията на Наредба 8; o Подготовка на подробни количествени сметки, които да бъдат обособени в част ''Сметна документация”. За информация на Възложителя, Изпълнителят изготвя Стойностна сметка по осреднени цени в строителството, която има конфиденциален характер и ще се ползва единствено от Възложителя; o Проектът ще бъде изготвен така, че да гарантира, че българските и европейски Кодекси за здраве и безопасност при работа се спазват, както по време на извършването на временни или постоянни работи, така и по време на експлоатацията и обслужването на обекта в съответствие с подробните технически спецификации; Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изготвени във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да са достатъчно подробни, за да могат бъдещите участници в търга за изпълнение на проекта, независим строителен надзор и изпълнение на техническата помощ, безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в мерни единици
Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект за закриване и рекултивация на депо за ТБО – гр. Каспичан Изработка на комплексен доклад за съответствие на подготвеният работен проект със съществените законови изисквания
Подготовка на финансови и икономически анализи, анализ „разходи-ползи” и формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещият инвестиционен проект Дейността е свързана с подготовка на цялостна документация за кандидатстване за финансиране на бъдещият инвестиционен проект.
Дейности по публичност на проекта Предвиждаме провеждането на специални работни срещи за информиране на обществеността в Общината за проекта на всички етапи от неговото изпълнение. Ще се подготвят подходящи печатни материали – информационни брошури. Ще се правят периодични медийни съобщения и пресконференции.
Одит на проекта Дейността включва изработка на цялостен одиторски доклад за изпълнението на проекта и касае взаимодействие на екипа на проекта с външен експерт – одитор. Доклада на одитора се прилага към окончателният доклад по проекта
Дейности по управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението Подробно описание на дейностите по проекта са описани по-горе в настоящият формуляр. Избраният екип за управление на проекта контролира неговото изпълнение, следи за правилната работа на наетите външни изпълнители и за спазване на заложените срокове В случай на необходимост бенефициентът ще възложи част от дейностите по организация на управлението, мониторинг и контрол на изпълнението на външни консултанти, които да подпомагат работата на Екипа, свързана с текущото администриране на проекта, дейностите по докладване, организиране на публични мероприятия, вътрешен контрол и оценка на изпълнението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 840 BGN
Общ бюджет: 110 980 BGN
БФП: 110 980 BGN
Общо изплатени средства: 110 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 968 BGN
2010 0 BGN
2011 45 012 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 56 073 BGN
2010 0 BGN
2011 38 260 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 895 BGN
2010 0 BGN
2011 6 752 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 647 BGN
Финансиране от бенефициента 57 728 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз