Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0134-C0001
Номер на проект: 08-12-132/25.04.2008
Наименование: За добро управление в община Мизия
Бенефициент: Асоциация Аркадия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията на община Мизия и подобряване на механизмите за контрол върху дейността й
Дейности: 1 Организация на работата по проекта Изготвяне на подробен план за действие; първоначална среща на екипа; първа работна среща с партньора по проекта; система за комуникация в екипа; система за съхранение на документи, управление и отчетност по проекта
2 анализ на дейността на администрацията на община Мизия Изготвяне на задание; провеждане на процедура за избор на подизпълнител; изготвяне на анализ
3 организиране и провеждане на семинар за представители на СГО Организиране и провеждане на семинар за 15 представители на действащи СГО от община Мизия, насочен към създаване на умения в представители на НПО за разработване на стратегии и формулиране на политики
4 Създаване на фокусна група към община Мизия Включване на 8 представители на НПО от община Мизия в група по техническа помощ
5 Разработване на "Стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията" и "Комуникационна стратегия" Разработване на Стратегия за прозрачно управление и за превенция на корупцията; разработване на Комуникационна стратегия
6 Подготовка и провеждане на 5 кръгли маси 5 кръгли маси за 25 души всяка на тема "Структура на местно управление и партньорство със СГО"
7 Дейности по информация и публичност Информационно табло; 1500 брошури; 50 бр. плакати; портал на проекта към сайта на община Мизия; 500 бр. рекламни тениски; 500 бр. рекламни шапки; 100 бр. рекламни чадъри
Партньори
Партньори:
Община Мизия
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 979 BGN
Общ бюджет: 99 591 BGN
БФП: 99 591 BGN
Общо изплатени средства: 99 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 396 BGN
2009 63 299 BGN
2010 16 171 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 912 BGN
2015 0 BGN
99 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 036 BGN
2009 53 804 BGN
2010 13 745 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 625 BGN
2015 0 BGN
84 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 359 BGN
2009 9 495 BGN
2010 2 426 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 287 BGN
2015 0 BGN
14 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 Изготвен план за дейсктвие; (проведени срещи на екипа)
Индикатор 2 По Д2 Изготвен анализ - идентифицирани проблеми в сферата на доброто управление в община Мизия
Индикатор 3 По Д3 Проведен семинар- обучени 15 представители на СГО - от тях 10 жени
Индикатор 4 По Д 4 Създадена фокусна група, включени 8 представители на СГО от тях 5 жени
Индикатор 5 По Д5 Разработени 2 стратегии
Индикатор 6 По Д6 Изготвен наръчник - отпечатани 900 бр.; проведени 5 кръгли маси - 125 участници - 65 жени
Индикатор 7 По Д7 Изготвено 1 информационно табло; 1500 бр. брошури; 1 портал на проекта в сайта на община Мизия; 500 рекламни тениски; 500 рекламни шапки;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз