Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0126-C0001
Номер на проект: 08-12-87/25.04.2008
Наименование: Публичност и прозрачност в работата на администрацията, управлението на публичните средства и дейността на общинския съвет в община Сопот
Бенефициент: Фондация „Идея”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Постигане на прозрачност и отчетност в работата на общинската администрация и утвърждаване на партньорството между СГО и местната власт в община Сопот
Дейности: Дейност 1 Организационно-подготвителна дейност
Дейност 2 Проучване на прозрачността на управлението на публичните средства в община Сопот
Дейност 3 Проучване на прозрачността и ефективността в работата на администрацията в община Сопот
Дейност 4 Оценка и мерки за повишаване на публичността в работата на общинския съвет Сопот
Дейност 5 Изграждане на интернет портал
Дейност 6 Провеждане на семинари
Дейност 7 Наръчник за добри практики
Дейност 8 Дейности за информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:
Община Сопот
Изпълнители:
Дръстър 2004
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 603 BGN
Общ бюджет: 159 388 BGN
БФП: 159 388 BGN
Общо изплатени средства: 187 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 56 521 BGN
2009 130 990 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
187 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 48 043 BGN
2009 111 342 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 478 BGN
2009 19 649 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 127 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разпределени задължения на екипа (длъжностни характеристики); - Изготвен план-график за функциите и отговорностите
Индикатор 2 Приета методика и срокове за възлагане и изпълнение на дейностите - дейност 1
Индикатор 3 Брой проведени анализи – 6
Индикатор 4 Брой проведени социологически проучвания – 1
Индикатор 5 Брой изработени стратегии - 1
Индикатор 6 Брой проведени анализи – 3 - по дейност 3
Индикатор 7 Брой проведени социологически проучвания – 1 - дейност 3
Индикатор 8 Брой проведени анализи – 1 - дейнсот 4
Индикатор 9 Създаден канал за онлайн комуникация с общинските съветници
Индикатор 10 Един интерактивен сайт с бази данни
Индикатор 11 Брой участници в семинари – 200
Индикатор 12 Брой проведени семинари – 3
Индикатор 13 Брой отпечатани наръчника – 1000 бр.
Индикатор 14 Брой наръчника на електронен носител – 1000 диска
Индикатор 15 Брой участници в заключителната конференция - 100
Индикатор 16 Брой пресконференции – 1
Индикатор 17 Брой конференции – 1
Индикатор 18 Брошури – 2000 бр
Индикатор 19 Дискове – 200 бр.
Индикатор 20 Публикации в медиите – 4 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз