Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0197-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-13002
Наименование: "Работни места за модерно образование"
Бенефициент: "БЕСТрейнинг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта:  да се инвестира в повишаване на конкурентноспособността на млади безработни лица до 29 годишна възраст, притежаващи минимум образователно-квалификационната степен професионален бакалавър по специалност Начална и предучилищна педагогика, посредством допълнителна квалификация и обучение и последващо създаване на нови работни места в Бестрейнинг ООД
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Тази дейност е необходима за да може проектът да се реализира максимално точно до планираното, да се осигури съгласуваност и координирано изпълнение на планираните дейности. Тя включва поддейности като:  Координиране работата на екипа за управление на проекта и на външните изпълнители.  Подробен график за изпълнение на дейностите.  Провеждане на работни срещи на екипа по управление на проекта, наблюдение и контрол върху работата на новоназначените младежи.
2. Подбор на бенефициенти Изпълнявайки процедурата одобрена от Агенцията по Заетостта, кандидатът ще подбере най - мотивираните представители на целевата група, за включване в обучение и заетост. Важна част от процедурата е да се отговори на изискванията за заемане на длъжността и входящото образователно равнище да отговаря на избраната професия. Според одобрената процедура ще се подаде заявка в Дирекция Бюро по труда - Добрич, ще се изготвят дълги и кратки списъци, ще се направи индивидуално интервю с всеки от кандидатстващите бенефициенти. Ще се изготви списък с подбраните за включване младежи, както и списък с резерви. На избраните ще бъде предложен договор за участие в проекта.
3. Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионална квалификация За по – добрата работа и повишаване на знанията и уменията на бенефициентите се предвижда организирането и провеждането на обучение по част от професията „Графичен дизайн”, Професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники, производство на медийни продукти” Трета степен на професионална квалификация специалност “Графичен дизайн”. С подбраните бенефициенти по процедурата, описана от Агенцията по заетостта, ще бъде сформирана една група за обучение. Обучението ще бъде възложено на лицензирана обучаваща организация от НАПОО по тази професия, избрана по изискванията на ПМС 55/2007 г. При избора на обучаваща организация ще се използват критерии като: доколко модерно е оборудвана залата за теоретично обучение, къде ще бъде проведено обучението по практика, квалификацията на преподавателския състав, доколко учебния процес е организиран на база съвременни методи на обучение на възрастни и включва интерактивни средства и методи за обучение, разработване на такива и тяхното прилагане при работа в училище. По време на обучението курсистите ще получават стипендия за всеки присъствен ден. Това допълнително ще ги мотивира и стимулира да усвояват новите знания и умения. Обучението ще завърши със съответните изпити по теория и практика, и издаване на документ на успешно завършилите.
4. Организиране и провеждане на обучение по ключови компетентности Продължителността на обучението по ключова компетентност 2 „Общуване на чужд език“ ще се проведе в рамките на 100 учебни часа. Обучението ще се провежда в модерно оборудвана зала, снабдена с необходимо оборудване за нормалното протичане на работния процес. Кандидатът сам ще проведе обучението, тъй като има доказан опит и нужния капацитет в провеждането на такъв тип обучения.
5. Оборудване на новите работни места В изпълнението на тази дейност ще бъде закупено и инсталирано оборудване, необходимо за създаване на интерактивни компютърни обучителни програми за учениците, състоящо се от Мултимедиен проектор, персонални компютри, тип лаптоп на всеки от новоназначените учители и възпитатели, и един цифров фотоапарат и камера. Ще се закупят две интерактивни дъски, които да се използват за целите на обучението. В Учителската стая ще бъдат обособени нови 6 работни места за новоназначените учители и възпитатели, което включва работни маси и шкафове за книги и ергономични столове за всеки от тях.
6. Наемане на работа на успешно завършилите обученията Кандидатът спазва разпоредбите на Кодекса на труда и другите подзаконови нормативни документи по трудовото законодателство. Длъжностите, на които ще бъдат назначени обучените младежи са младши учител в начално училище. Новите работни места са свързани с разширяване дейността на организация с включване нови дейности. За нови дейности ние приемаме откриването на подготвителна група и първи клас в Началното училище «Леонардо да Винчи» при Бестрейниг ООД, за което дружеството има лиценз, както и създаването на собствени интерактивни учебни помагала за работа с деца.
7. Публичност и информираност С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните резултати се предвижда реализирането на следните елементи на информационната компания: провеждане на пресконференции при стартирането и приключването на проекта, публикации и излъчвания по печатни и електронни медии при важни етапи от изпълнение на дейностите. Те ще представят основните аспекти на проекта, както и напредъка на изпълнение и постигнатите резултати. Проектът включва набор от дейности по информация и публичност, които целят да популяризират приноса на Европейския социален фонд, Оперативната програма, както и дейностите по настоящия проект. Предвидените дейности по визуализация, публичност и информиране на обществеността, в съответствие с Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема, включват: • Организиране и провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта с представители на местната власт, гражданското общество, целевите групи и медиите; • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция с участието на горепосочените групи; • Публикации в пресата – публикации в печатни и електронни; • Организиране на срещи със студенти от Педагогическия колеж; • Изработване на информационни материали – табели, брошури, стикери, публикации
8. Организиране и провеждане на тръжни процедури При изпълнение на дейностите, свързани с избор на подизпълнители ще се използва методиката по организиране и провеждане на тръжни процедури за доставка и услуги, съгласно българското законодателство, ПМС 55 от 12.03.2007 г. и неговите промени. Ще се направи списък с подходящите фирми, предоставящи услуги и доставки, свързани с проектното предложение. На подизпълители ще бъдат дадени следните дейности - Професионална квалификация по част от професия, Публичност и информираност, Материали, свързани с обучението и управлението на проекта, Одит и Оборудване на новосъздадените работни места. Ще се изпратят покани за участие в тръжни процедури; ще се подготвят и проведат съответните тръжни процедури; ще се избере изпълнител и ще се сключи договор.
9. Финансов одит на проекта Дейността включва осъществяване на консултации по време на изпълнението на проекта, извършване на цялостен одит след приключване на дейностите по проекта и изготвяне на одиторски доклад. Одитът ще направи проверка на управлението на проекта, на коректното и целесъобразно разходване на финансовите ресурси и на отчетността при изпълнението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 753 BGN
Общ бюджет: 44 359 BGN
БФП: 44 359 BGN
Общо изплатени средства: 44 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 151 BGN
2014 0 BGN
2015 28 209 BGN
44 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 728 BGN
2014 0 BGN
2015 23 977 BGN
37 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 423 BGN
2014 0 BGN
2015 4 231 BGN
6 654 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз