Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ източници"
Бенефициент: ИНТЕКСТ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 13.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ източници"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Финален технически и финансов отчет
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2. Инсталиране на термична слънчева инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на нова кантослепваща машина за кантиране на интериорни врати с по-голяма производителност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 203 BGN
Общ бюджет: 692 906 BGN
БФП: 346 453 BGN
Общо изплатени средства: 346 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 000 BGN
2015 288 453 BGN
346 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 300 BGN
2015 245 185 BGN
294 485 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 700 BGN
2015 43 268 BGN
51 968 BGN
Финансиране от бенефициента 350 203 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Въвеждане на нови енергоспестяващи технологии за производство на интериорни врати
Индикатор 2 Индикатор 2: Повишаване на капацитета на полагане на кантове
Индикатор 3 Индикатор 3: Намаляване на консумацията на ел. енергия за единица продукция
Индикатор 4 Индикатор 4: Въвеждане на ВЕИ технологии
Индикатор 5 Индикатор 5:Намалено потребление на енергия
Индикатор 6 Индикатор 6:Намалено количество на въглеродни емисии
Индикатор 7 Индикатор 7: Намалена себестойност на продуктите
Индикатор 8 Индикатор 8: Разкрити нови работни места
Индикатор 9 Индикатор 9: Поставени стикери върху ново закупените материални активи
Индикатор 10 Индикатор 10: Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз